Ardal Gwella Busnes (AGB)

Partneriaethau a arweinir gan fusnesau ac a grëir trwy broses bleidleisio er mwyn darparu gwasanaethau ychwanegol i fusnesau lleol yw Ardaloedd Gwella Busnes (AGB).

Ardal lle codir ardoll ar holl dalwyr ardrethi busnes yn ychwanegol at y bil ardrethi busnes yw AGB. Defnyddir yr ardoll i ddatblygu prosiectau a fydd o fantais i fusnesau yn yr ardal leol.

Sut i wneud taliad AGB

Gallwch wneud taliad AGB ar-lein os oes gennych chi eich rhif cyfeirnod.

Gwneud taliad AGB ar-lein

Pwy all sefydlu AGB?

Gall AGB gael ei sefydlu gan yr awdurdod lleol, gan dalwr ardrethi busnes neu gan unigolyn neu gwmni sydd â’r pwrpas o ddatblygu’r ardal AGB, neu sydd â buddiant yn deillio o dir yn yr ardal.

Mae angen i gynigydd yr AGB gyflwyno cynnig ynghyd â chynllun busnes i’r awdurdod lleol. 

Y Broses Bleidleisio

Mae busnesau sy'n ddarostyngedig i’r ardoll yn cymryd rhan mewn pleidlais. Y bleidlais hon sydd yn penderfynu a fydd y cynllun yn mynd yn ei flaen. Gofynnir i fusnesau a ydynt o blaid neu yn erbyn creu Ardal Gwella Busnes o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Bydd pob busnes sydd â hawl i bleidleisio yn y bleidlais hon yn cael un bleidlais am bob eiddo a feddiannir ganddynt neu – os nad ydynt yn eu meddiannu – y maent yn berchen arnynt yn ardal ddaearyddol yr AGB arfaethedig. Er mwyn i bleidlais AGB fod yn llwyddiannus, rhaid cael mwyafrif o blith y pleidleiswyr sydd o blaid y cynnig, a rhaid i’r rheiny sy’n pleidleisio o blaid gynrychioli mwyafrif gwerth ardrethol cyfanredol yr hereditamentau sy’n pleidleisio.

Unwaith y bydd yr AGB yn weithredol, codir yr ardoll ar bob busnes o fewn yr ardal AGB (ni waeth os neu sut y gwnaeth y busnes hwnnw bleidleisio).

Pwy sy’n rheoli’r broses AGB?

Awdurdodau lleol sy’n rheoli’r broses bleidleisio. Fodd bynnag, os ydym yn credu fod trefniadau’r Ardal Gwella Busnes yn debygol o wrthdaro i raddau helaeth â pholisi presennol, yn gosod baich ariannol ar dalwyr ardrethi neu fod baich yr ardoll yn annheg, gallwn benderfynu rhoi feto ar y cynigion.

AGB Y Rhyl

Cyflwynodd AGB y Rhyl gynnig i greu Ardal Gwella Busnes yn y Rhyl.

Datgan canlyniad y bleidlais

Am fwy o wybodaeth: rhylbid.co.uk

AGB Llangollen

Mae AGB Llangollen wedi datblygu cynigion i greu Ardal Gwella Busnes yn Llangollen. I gael rhagor o wybodaeth ewch i LlangollenBID.co.uk.

Llinell amser ar gyfer Pleidlais AGB Llangollen
Cam GweithreduDyddiad
Dyddiad: Rhoi gwybod am Bleidlais Dydd Iau 6 Chwefror 2020
Dyddiad statudol (olaf): Anfon Papurau Pleidleisio Dydd Iau 20 Chwefror 2020
Dyddiad olaf i Benodi Dirprwy Dydd Llun 9 Mawrth 2020
Dyddiad olaf i ohirio’r Dirprwy Dydd Sadwrn 14 Mawrth 2020
Anfon Papurau Pleidleisio Newydd Dydd Gwener 13 Mawrth 2020
Cau’r Bleidlais Dydd Iau 19 Mawrth 2020
Cyhoeddi’r Canlyniad erbyn 5pm Dydd Gwener 20 Mawrth 2020