Gwastraff masnach

Nid yw’r gwasanaeth casglu gwastraff masnach yn gynwysedig yn y trethi busnes felly mae yna daliad am gasglu a gwaredu. Gallwch ddewis defnyddio’r gwasanaeth a ddarparwn ni neu gallwch wneud eich trefniadau eich hun efo contractwr rheoli gwastraff trwyddedig preifat. Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth domestig i waredu gwastraff masnach ac ni chaniateir mynediad i’r Parciau Ailgylchu ar gyfer gwaredu gwastraff masnach. 

Sut allaf i drefnu casgliad?

Diweddaraf am coronafeirws

Mae Ailgylchu Gwastraff Masnachol wedi cael ei ohirio. Mae cwsmeriaid yn cael eu trosglwyddo i CAD ac yn cael eu cysylltu gan y tîm cefn swyddfa.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Bydd angen i chi gysylltu â’n canolfan gwasanaethau cwsmeriaid ar 01824 706000 i drefnu gwasanaeth casglu. Bydd arnoch hefyd angen y cynhwysydd gwastraff /label priodol (a restrir isod) a chontract wedi’i arwyddo. 

Labeli gwasanaeth casglu cardfwrdd

Gellir prynu dalennau o 14 o labeli gwasanaeth casglu cardfwrdd o’r  Siopau Un Stop am £25.00 y ddalen. 

Sachau Brown a gwastraff masnach

Gellir prynu sachau gwastraff masnach am £2.16 o’r Siopau Un Stop. Mae’r pris yn cynnwys casglu a gwaredu, a’r archeb leiaf ydi 10 sach. Mae lluosrifau o 100 ar gael am bris gostyngol o £206.00. Os hoffech chi iddyn nhw gael eu danfon atoch chi, y lleiafswm pryniant ydi 100 sach. Fe ofynnir i chi gwblhau ac arwyddo Nodyn Trosglwyddo Gwastraff bob tro y byddwch yn prynu’r sachau masnach. 

Sachau ailgylchu masnach

Gellir prynu sachau ailgylchu masnach o Siopau Un Stop am £10.60 am 10 sach, neu gallwch brynu un rolyn o 52 am £53 yn cynnwys eu danfon. Mae gwybodaeth ar beth i’w roi yn y sachau hyn i’w chael yn ein taflen

Biniau Olwyn

Gallwn gynnig gwasanaeth bin olwyn i fusnesau. Bydd angen i chi gysylltu â’n canolfan gwasanaethau cwsmeriaid ar 01824 706000 i drefnu gwasanaeth bin olwyn. Gallwn gynnig biniau olwyn tirlenwi ac ailgylchu’n seiliedig ar y symiau canlynol:

(Pris yn cynnwys llogi’r bin, 1 casgliad a Nodyn Trosglwyddo Gwastraff blynyddol)

Bin olwyn ailgylchu

Gallwch weld pa ddefnyddiau y gellir eu hailgylchu drwy ddarllen ein taflen ailgylchu.

Bin olwyn     Pris
 1280L    £10.30
 660L    £8.24
 360L    £4.50
 240L    £3.00 

The rates set out above will remain in force until 1st April 2018 and may be varied by a minimum of one month's notice thereafter. 

Rhoi gwybod am gasgliad gwastraff masnach wedi ei fethu

Rhoi gwybod am gasgliad gwastraff masnach wedi ei fethu

Casgliad eitemau swmpus

Gallwch drefnu i eitemau swmpus gael eu casglu. I ffeindio pa eitemau y gallwn eu casglu a faint y mae’n ei gostio, cysylltwch â’r gwasanaethau cwsmeriaid ar 01824 706 000

Mwy o wybodaeth

Gallai masnachwyr sy’n methu yn eu dyletswydd gofal wrth ddelio â gwastraff fod yn euog o drosedd dan Adran 34 Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990, sydd â chosb uchaf o £5,000 mewn llys ynadon, neu ddirwy anghyfyngedig o gael eu heuogfarnu mewn llys y goron. Mae’n ofynnol i chi, drwy gyfraith, gynhyrchu copïau o’ch nodiadau Dyletswydd Gofal Trosglwyddo Gwastraff pan fydd swyddog awdurdodedig yn gofyn i chi brofi eich bod yn gwaredu eich gwastraff mewn ffordd gyfrifol.

Ymholiad cyffredinol am wastraff masnach

Llenwch y ffurflen hon ar gyfer unrhyw ymholiadau gwastraff masnach cyffredinol.