Gwerthiannau carreg y drws

Os byddwch chi, fel masnachwr, yn gwerthu nwyddau neu wasanaethau i ddefnyddwyr yn eu cartref neu ar hap, yn eu gweithle, mae’n rhaid i chi roi gwybodaeth benodedig i’r defnyddiwr sydd wedi ei mynegi yn y Rheoliadau Canslad Contractau a Wnaethpwyd yng Nghartref Defnyddiwr neu eu Gweithle etc. 2008.

Mae’n rhaid i chi ddarparu’r defnyddiwr ag hysbysiad ysgrifenedig o’u hawl i gyfnod o 14 diwrnod i ailfeddwl, ynghyd â’ch enw, cyfeiriad a manylion cyswllt.

Mae peidio â chydymffurfio â gofynion y ddeddfwriaeth yma’n drosedd ac mae methu a darparu’r Hysbysiad o Ganslo’n golygu na ellir gorfodi’r contract. Hynny yw, gall y defnyddiwr wrthod talu am y gwaith a wneir ac ni allwch fynd ar eu hôl i adfer unrhyw arian. 

Adrodd trosedd carreg y drws

Os gwelwch chi fasnachwyr y credwch eu bod yn masnachu’n amhriodol, neu os cewch eich galw i gartref defnyddiwr a’ch bod yn credu eu bod masnachwyr twyllodrus wedi gwerthu iddyn nhw, cysylltwch â ni ac adroddwch y mater. Fe rown ni gyngor a chymryd camau, os bydd hynny’n bosib, yn erbyn y masnachwr. 

Mwy o wybodaeth

Os hoffech chi fwy o wybodaeth ar sut i gydymffurfio, ewch i’n tudalennau ar gyngor masnachol a throslwythwch becyn gwybodaeth
.