Trwydded sw

Mae’n rhaid i chi gael trwydded i redeg sw. Diffinnir sw fel sefydliad lle cedwir anifeiliaid gwyllt ar gyfer eu harddangos a lle gall aelodau o’r cyhoedd fynd i weld yr anifeiliaid ar fwy na 7 diwrnod y flwyddyn.

Cyn gwneud cais

O leiaf deufis cyn i chi wneud cais, mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni yn ysgrifenedig (mewn llythyr neu mewn e-bost) eich bod chi’n bwriadu gwneud cais am drwydded sw. Mae’n rhaid i chi gynnwys:

  • lleoliad y sw 
  • y math o anifeiliaid ac oddeutu nifer yr anifeiliaid fydd yn cael cadw ar gyfer eu harddangos
  • trefniadau ar gyfer adeiladau’r anifeiliaid, cynnal a chadw’r adeiladau a gofalu am les yr anifeiliaid
  • oddeutu nifer y staff fydd yn cael eu cyflogi yn y sw a’u maes arbenigedd
  • oddeutu nifer yr ymwelwyr a cherbydau (bydd angen lle parcio)
  • oddeutu nifer a lleoliad pob mynediad i’r safle
  • sut byddwch yn gweithredu mesurau cadwraeth yn y sw

Gallwch ddefnyddio’r ffurflen ar-lein hon i roi gwybod i ni.

O leiaf deufis cyn gwneud cais, bydd yn rhaid i chi hefyd gyhoeddi rhybudd o’ch bwriad yn eich papur newydd lleol ac mewn un papur newydd cenedlaethol, ac arddangos copi o’r rhybudd hwnnw. Mae’n rhaid i’r rhybudd nodi lleoliad y sw a nodi bod copi o’r rhybudd o gais i’r Awdurdod Lleol ar gael i’w archwilio yn ein swyddfeydd.

Mae’n bosib y bydd angen caniatâd cynllunio arnoch chi hefyd.

Gwelwch y Sw's trwyddedig presennol yn Sir Ddinbych

Sut ydw i’n gwneud cais am y drwydded hon?

Gallwch wneud cais am eich trwydded sw deufis ar ôl i chi gyflwyno rhybudd o’ch bwriad. Y ffordd gyflymaf a rhwyddaf i wneud cais yw ar-lein.

Pan rydym ni’n derbyn eich cais, byddwn yn trefnu bod arolygwr cymeradwyedig yn ymweld â’ch safle a byddwn yn trafod unrhyw amod i’r drwydded gyda chi. Byddwn hefyd yn asesu a yw’r sw yn gymwys ar gyfer un o’r gollyngiadau isod, yn dibynnu ar ei faint a’i natur:

  • Gollyngiad Adran 14(1):  lle mae awdurdod trwyddedu yn penderfynu bod nifer yr anifeiliaid yn rhy isel neu nad oes angen trwydded am yr anifeiliaid. Er enghraifft, llai na 120 o anifeiliaid neu dim adar ysglyfaethus nac anifeiliaid gwyllt. 
  • Gollyngiad Adran 14(2):  lle rydych chi’n rhoi gwybod i’r ysgrifennydd gwladol bod y sw yn rhy fach i gael tîm cyfan o arolygwyr. Bydd yr arolwg wedyn yn cael ei gynnal gan un arolygwr a swyddog o’r tîm trwyddedu.

Os oes gennych chi drwydded sw a bod eich sefyllfa yn newid, rhowch wybod i ni.

Os oes arnoch chi angen adnewyddu’ch trwydded sw, gallwch ei hadnewyddu ar-lein.

Faint mae’n costio?

Mae trwydded sw yn costio £680 ac yn ddilys am 4 blynedd. Wedi hynny, bydd yn costio £720 i adnewyddu’ch trwydded. Mae trwydded wedi ei hadnewyddu yn ddilys am 6 mlynedd.

Os oes gan eich sw ollyngiad Adran 14(2) , bydd eich trwydded yn costio £250 am y flwyddyn gyntaf a £350 i’w hadnewyddu pob blwyddyn wedi hynny.

Os oes gan eich sw ollyngiad Adran 14(1) , ni fyddwch yn gorfod talu am y drwydded.

Pan fyddwch chi’n gwneud cais am drwydded ar-lein byddwch yn talu’r ffi ar-lein gyda’ch cerdyn debyd neu gredyd.