Cwynion am ysgolion

Byddwch yn ymwybodol y gall y Cyngor gymeryd fwy o amser nag arfer I ymateb I lythyrau neu gwynion, o ganlyniad I brinder staff ac ymateb y Cyngor i coronafeirws. Diolch I chi am eich dealltwriaeth.

Gall disgyblion, rhieni, gwarcheidwaid ac aelodau'r cyhoedd wneud cŵyn am ysgol.

Os oes gennych chi bryder neu gŵyn am unrhyw agwedd o’ch addysg chi, neu addysg eich plentyn, yn aml iawn fe allwch chi ddatrys y mater yn gyflym drwy siarad ag aelod o staff yr ysgol, fel athro neu athrawes.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion mae’n bosib na fydd modd datrys y mater drwy wneud hyn ac efallai yr hoffech chi ystyried gwneud cwyn ffurfiol. Mae’n rhaid i chi gyflwyno cwyn ffurfiol yn uniongyrchol i’r ysgol gan mai’r ysgol sy'n gyfrifol am fynd i’r afael â’ch cwyn yn unol â’i gweithdrefn gwynion.

Mae gan bob ysgol yn Sir Ddinbych weithdrefn gwynion. Cysylltwch â'ch ysgol i gael copi o'r weithdrefn.  Bydd y ddogfen hon yn egluro’r camau y bydd yn rhaid i chi eu dilyn.

Pryderon cyffredin

Nid yw bob amser yn glir pwy sydd â hawl i gymryd rhan mewn penderfyniadau am addysg plentyn, a materion eraill yn yr ysgol. Mae Llywodraeth Cymru yn darparu'r canllawiau hyn ar gyfer ysgolion, ond maent hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer rhieni a gofalwyr.

Os ydych chi’n pryderu am fwlio, dylech siarad ag athro neu athrawes yn yr ysgol. Gallwch hefyd ofyn i gael gweld polisi gwrthfwlio yr ysgol – mae gan bob ysgol bolisi o’r fath. Dysgwch fwy am ddelio â bwlio.

Swyddogaeth y Cyngor

Mae hawl Cyngor Sir Ddinbych i ymyrryd yn gyfyngedig ac nid oes modd iddyn nhw wneud penderfyniadau ynglŷn â'ch cwyn. Serch hynny, os nad ydych chi’n teimlo bod yr ysgol wedi dilyn y camau'n briodol fe allwch chi gysylltu â ni i dderbyn cyngor pellach.