Cwynion ynglŷn â chynghorwyr

Byddwch yn ymwybodol y gall y Cyngor gymeryd fwy o amser nag arfer I ymateb I lythyrau neu gwynion, o ganlyniad I brinder staff ac ymateb y Cyngor i coronafeirws. Diolch I chi am eich dealltwriaeth.

Gallwch wneud cwyn yn erbyn cynghorydd sir neu gynghorydd dinas, tref a chymuned os ydych o'r farn eu bod wedi mynd yn groes i’r cod ymddygiad. Gallwch ddod o hyd i God Ymddygiad yr Aelodau yn adran 18 Cyfansoddiad y Cyngor.

Byddai esiamplau o sut y gallai cynghorydd fod yn mynd yn groes i’w cod ymddygiad gynnwys: 

  • ymddwyn mewn ffordd sy’n cael effaith negyddol ar enw da’r cyngor
  • defnyddio eu safle yn annheg i ennill mantais i’w hunain neu i rywun arall. 
  • gwneud defnydd amhriodol o adnoddau’r cyngor 
  • methu â datgan cysylltiad 
  • ymddwyn fel bwli 
  • peidio â thrin pawb yn gyfartal 
  • datgelu gwybodaeth gyfrinachol ynglŷn â rhywun heb reswm teilwng

Sut ydw i’n gwneud cwyn?

Os hoffech wneud cwyn ynglŷn â chynghorydd, mae’n rhaid i chi gwyno’n uniongyrchol wrth Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Bydd yn rhaid i chi ddweud yn benodol wrth yr Ombwdsman beth yn eich barn chi y mae’r cynghorydd wedi ei wneud i fynd yn groes i’r cod ymddygiad, a bydd yn rhaid i chi gyflwyno rhywfaint o dystiolaeth uniongyrchol o hyn. Efallai y bydd rhaid eich cyfweld fel rhan o’r ymchwiliad.

Dylech fod yn barod i’ch enw a’r hyn yr ydych yn ei ddweud yn eich cwyn gael ei drosglwyddo i’r cynghorydd dan sylw, ac i’r cyngor. Mae’n bosibl y bydd yn dod yn wybodaeth gyhoeddus.

Mae modd i chi ddod o hyd i wybodaeth fanylach ynglŷn â’r broses gwynion ar wefan yr Ombwdsman.