Cefnogi pobl

Un o raglenni Llywodraeth Cymru yw Cefnogi Pobl, sy'n darparu gwasanaethau cymorth sy'n gysylltiedig â thai i bobl ddiamddiffyn dros 16 oed.  Mae'n eu galluogi i fyw'n annibynnol yn y gymuned ac i osgoi'r risg o fod yn ddigartref.

Beth yw cymorth sy'n gysylltiedig â thai?

Mae'r cynllun cymorth sy'n gysylltiedig â thai yn cynorthwyo pobl ddiamddiffyn i ddatblygu neu gynnal y sgiliau a'r hyder sy'n hanfodol i rywun fyw mor annibynnol â phosibl.  Gall gynnwys cymorth a chyngor i:

  • ddatblygu sgiliau bywyd a sgiliau domestig
  • gyllidebu a rheoli arian
  • gael mynediad at wasanaethau a chyfleoedd eraill
  • sefydlu diogelwch a chynhaliaeth

Sut mae gwneud cais am gefnogaeth?

Os hoffech ofyn am gymorth sy'n gysylltiedig â thai, gallwch:

  • ofyn i'ch gweithiwr cymdeithasol neu weithiwr proffesiynol iechyd i gysylltu â ni
  • ofyn i ffrind neu aelod o'ch teulu i gysylltu â ni
  • gysylltu â ni eich hun, naill ai drwy ein ffonio ar 01824 706450 neu drwy anfon e-bost at supporting.people@denbighshire.gov.uk
Pan fyddwch yn cysylltu â ni, byddwn yn siarad â chi ynglŷn â'ch sefyllfa ac yn asesu beth yw eich anghenion er mwyn  dod o hyd i'r ffordd fwyaf addas o'ch cefnogi.

Os hoffech chi gyfeirio rhywun at y prosiect cefnogi, cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gyfeirio hon. Efallai y bydd canllaw'r ffurflen gyfeirio o ddefnydd i chi.

Gallwch ddod o hyd i fanylion y sefydliadau rydym yn gweithio â nhw yn y cyfeirlyfr Cefnogi Pobl.

Gallwch dderbyn mwy o wybodaeth am ein Cynllun Cefnogi Pobl drwy ddarllen ein Cynllun Comisiynu Lleol ar gyfer 2019-22 a'n strategaeth datgomisiynu.

Byw'n Annibynnol â Chymorth (BACh)

Mae BACh yn wasanaeth cefnogi arloesol a hyblyg sy'n gysylltiedig â thai ar gyfer pobl sy'n byw yn Sir Ddinbych sydd angen cymorth i adennill neu gynnal eu hannibyniaeth.

Gellir darparu’r Gwasanaeth BACh i oedolion dros 18 oed sydd ag angen a aseswyd.

Nid yw BACh yn amodol ar ddeiliadaeth; felly p'un ai ydych chi'n berchen ar eich tŷ eich hun, yn rhentu'n breifat neu'n un o denantiaid yr Awdurdod Lleol neu Landlord Cymdeithasol Cofrestredig, gallech chi fod yn gymwys i gael gwasanaeth BACh.

Darperir BACh gan dîm o Swyddogion Cefnogi Llety profiadol sydd â’r brif nod o: leihau’r perygl o ddigartrefedd, derbyniadau amhriodol i ysbytai neu i gyfleusterau preswyl neu ofal nyrsio. 

Mae mwy o wybodaeth am y cymorth hwn i’w gweld yn ein Taflen BACh.

Os hoffech chi eich atgyfeirio eich hun neu unrhyw un arall at y gwasanaeth BACh, cysylltwch â ni ar: