Diogelu oedolion diamddiffyn

Rhaid defnyddio Polisi a Gweithdrefnau Interim Cymru ar gyfer Amddiffyn Oedolion Hawdd eu Niweidio Rhag Camdriniaeth mewn achos o bryder, honiad neu ddatgeliad o gamdriniaeth yn ymwneud ag oedolyn sy’n byw yn Sir Ddinbych neu sy’n derbyn gwasanaethau yn Sir Ddinbych.

Mae’n disgrifio beth yw camdriniaeth a sut i ddelio ag o. Mae hefyd yn nodi sut mae asiantaethau ledled Cymru yn cydweithio i fynd i’r afael â chamdriniaeth ac i sicrhau bod unrhyw honiad o gamdriniaeth yn cael ei drin o ddifrif gan y bobl gywir.

Os ydych chi’n gweld neu’n gwybod am sefyllfa sy’n peri gofid, peidiwch â’i anwybyddu. Darllenwch yma sut gallwch chi roi gwybod am gamdriniaeth oedolyn.

Darllenwch bolisi a gweithdrefnau ar gyfer diogelu oedolion diamddiffyn.