Gofal cymdeithasol

Strategaethau, polisïau a chanllawiau ar gyfer ein gwaith ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Ewch yn syth i...

 

Cefnogi pobl Mae cynllun Cefnogi Pobl yn helpu pobl ddiamddiffyn i fyw'n annibynnol.  Darllenwch ein strategaeth ar gyfer 2011-14.

 

Diogelu oedolion diamddiffyn Mae hwn yn nodi ein polisi a'n gweithdrefnau ar gyfer diogelu oedolion diamddiffyn.

 

Adroddiad blynyddol y gwasanaethau cymdeithasol Darllenwch adroddiad blynyddol diweddaraf y gwasanaethau cymdeithasol.

.

 

Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Hyfforddiant a datblygiad ar gyfer pobl sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol.

 

Gofal integredig ar gyfer pobl hŷn Gwybodaeth am sut y byddwn yn darparu gofal aciwt a chymunedol effeithiol ar gyfer pobl hŷn.

 

Arolwg Dweud Eich Dweud Rydym yn gofyn am adborth ar ein gwasanaethau yn rheolaidd er mwyn i ni wella.

.

Mwy...

Ystadegau gwasanaethau plant a data perfformiadTaflenni gwybdoaeth y gwasanaethau cymdeithasolDeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015Datganiad yr Iaith Gymraeg 2015-16Strategaeth GofalwyrAsesiad poblogaeth Gogledd Cymru Heneiddio'n Dda yn Sir Ddinbych Strategaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru ar Ddigartrefedd