Strategaeth Toiledau Cyhoeddus Drafft

Ble bynnag y mae pobl yn mynd y tu allan i’w cartrefi eu hunain, maen nhw’n dibynnu ar gyfleusterau toiled i fwynhau eu hymweliad, ac mae ymwelwyr â’r sir, a allai fod rhywfaint o bellter i ffwrdd o’u cartrefi, hefyd yn dibynnu ar ddarpariaeth i doiledau hygyrch. Gall toiledau gael effaith sylweddol ar gysur unigolion a theuluoedd sy’n ymweld â lleoedd cyhoeddus a’u hamgyffrediad o’r ardal fel lle dymunol i ymweld ag ef.

Mae darpariaeth, a mynediad i doiledau’n broblem sy’n effeithio ar iechyd y cyhoedd. Gall toiledau hygyrch a glân mewn lleoliadau da fel canol trefi, parciau, llwybrau beicio, a llwybrau cerdded helpu i annog pobl i gymdeithasu, gwneud ymarfer corff a chadw’n fwy heini. Mae manteision iechyd ac economaidd clir i hyn. I’r gwrthwyneb, gall diffyg toiledau effeithio ar iechyd corfforol a meddyliol rhywun, yn ogystal ag effeithio ar iechyd amgylcheddol ehangach y boblogaeth.

Dylai’r strategaeth hon gyfrannu tuag at gyflawni toiledau hygyrch a glân ble bynnag y mae pobl yn byw, yn gweithio neu’n ymweld ag ef. Mae angen yn debygol o dyfu trwy ddatblygiadau tai newydd a thrwy dwristiaeth. Dyma gyfle amserol i osod strategaeth i hyrwyddo mynediad i doiledau lle mae eu hangen.