Partneriaethau strategol

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych

Mae’r Ddeddf yn sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC), sef cyrff o bartneriaid sydd wedi ymrwymo i weithio gyda’i gilydd er mwyn asesu  lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardaloedd, gan osod amcanion sy’n gwneud y mwyaf o gyfraniad y BGC tuag at y Nodau Lles.  Gallwch ddarllen mwy am y Nodau yn y canllaw Hanfodion yma.

Mae Sir Ddinbych yn rhan o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus sy’n gyfrifol am Sir Ddinbych a Chonwy. Mae’r canlynol i gyd wedi’u cynrychioli ar y Bwrdd:

Ers cyflwyniad y Ddeddf yn gynnar yn 2016 rydym wedi bod yn gweithio gyda’n partneriaid i greu Asesiad Lles o’n hardal leol - gallwch ddarllen yr asesiad drwy fynd i: http://www.conwyanddenbighshirepsb.org.uk/

Mae’n rhaid i’r BGC gynhyrchu ei Gynllun Lles ei hun erbyn Mai 2018, ac mae’r gwaith hwn ar y gweill ar hyn o bryd.  Gallwch weld cofnodion y BGLl yma.

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol

Fel cyngor, rydym yn gyfrifol am fynd i’r afael â throsedd ac anhrefn yn Sir Ddinbych mewn modd effeithiol. Bob blwyddyn byddwn yn cynnal asesiad o drosedd, anhrefn, ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymddygiad arall sy’n cael effaith negyddol ar yr amgylchedd, a byddwn yn ymgynghori â chymunedau lleol i nodi blaenoriaethu lleol i Sir Ddinbych.

Rydym yn gweithio gyda'n partneriaid i feithrin cymunedau mwy diogel a lleihau trosedd, drwy fynd i'r afael â phedwar prif faes: camddefnyddio sylweddau; trais domestig; ymddygiad gwrthgymdeithasol; a throseddau ieuenctid.

Bwrdd Lleol Diogelu Plant

Mae’r Bwrdd Lleol Diogelu Plant (BLlDP) yn gyfrifol am ddiogelu plant a phobl ifanc rhag niwed sylweddol ac am hybu eu lles. Y BLlDP fydd yn penderfynu sut y dylid cynllunio, darparu a monitro gwasanaethau diogelu plant lleol. Mae Sir Ddinbych a Chonwy yn cydweithio ar BLlDP ar y cyd ar gyfer y ddwy sir.

Mae gan y BLlDP ddwy brif swyddogaeth: cydlynu gwaith pob asiantaeth i hybu diogelwch a lles plant a sicrhau effeithiolrwydd y gwaith hwnnw. Rhaid i bob asiantaeth gydymffurfio â Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan a chyfarwyddyd ‘Diogelu Plant: Gweithio gyda'n Gilydd dan Ddeddf Plant 2004’.

Gallwch ddysgu mwy am y gwaith sy’n cael ei wneud gan y partneriaethau a’r nodau y maent yn gweithio i’w cyflawni, yn y Cynllun lles.