Hyfforddiant Ymsefydlu

 

Pwrpas yr hyfforddiant ymsefydlu

Mae'r broses ymsefydlu yn rhoi cyfle i:

 • Fagu hyder gweithwyr newydd yng Nghyngor Sir Ddinbych er mwyn eu galluogi i wneud yr argraff fwyaf posib.
 • Croesawu gweithwyr newydd i’r cyngor mewn dull cefnogol a phositif, a'u cynorthwyo i setlo i’w hamgylchedd gweithio newydd.
 • Sicrhau fod gweithwyr newydd yn deall sut mae eu rôl yn cyfrannu tuag at gyflawni gweledigaeth y cyngor.
 • Pwysleisio ac ategu egwyddorion, gwerthoedd a diwylliant y Cyngor;
 • Rhoi gwybod i weithwyr newydd am strwythur, polisïau ac arferion y Cyngor.
 • Sicrhau fod pob gweithiwr newydd yn cael y wybodaeth angenrheidiol er mwyn gweithredu o fewn y ddeddfwriaeth sy’n rheoli’r cyngor.

Gwefan i Weithwyr Newydd

Y Rhaglen Ymsefydlu

Cyfrifoldeb y rheolwr llinell yw sicrhau bod pob cyflogai wedi cwblhau'r Pecyn E-Ddysgu Sefydlu, sy'n cynnwys y Rhestr Wirio Ymsefydlu Corfforaethol a'r modiwlau E-ddysgu canlynol:

Modiwlau E-Ddysgu Gorfodol:

 • Ymsefydlu Corfforaethol
 • Côd ymddygiad
 • Diogelu Data
 • Cydraddoldeb
 • Ymwybyddiaeth o Ddiogelu Plant ac Oedolion
 • Trais yn erbyn Menywod
 • Chwythu’r Chwiban
 • Ymwybyddiaeth o’r Iaith Gymraeg
 • Ymwybyddiaeth i Ofalwyr

Sut i gael mynediad i'r wefan

Ewch i'r wefan E-Ddysgu (learning.wales.nhs.uk)

Canllaw - E-Ddysgu

Cysylltwch ag Adnoddau Dynol os hoffech gymorth gydag E-Ddysgu.

Gweler hefyd: