Absenoldeb am resymau teuluol

 

Absenoldeb Mamolaeth

Mae gan bob gweithiwr, beth bynnag yw hyd ei wasanaeth, hawl i absenoldeb mamolaeth arferol, sef hyd at 26 wythnos. Mae modd i rai gweithwyr gymryd hyd at 26 wythnos ychwanegol hefyd. Felly, os ydych chi’n gymwys, gallwch gymryd hyd at 52 wythnos o absenoldeb mamolaeth.

Mae modd i weithwyr sydd wedi gweithio 26 wythnos yn ddi-dor i’r llywodraeth leol erbyn diwedd y 15fed wythnos cyn y dyddiad geni disgwyliedig gymryd 26 wythnos o absenoldeb mamolaeth ychwanegol, gan roi’r dewis iddyn nhw gymryd 52 wythnos i ffwrdd.

Gall yr absenoldeb mamolaeth ddechrau ar unrhyw adeg ar ôl yr 11eg wythnos cyn y dyddiad geni disgwyliedig.

Dylech roi gwybod i’r Cyngor eich bod yn disgwyl cyn gynted â phosibl ac o leiaf 28 diwrnod cyn dechrau’r absenoldeb. Dylech hefyd ddweud pryd y byddwch chi’n dechrau’ch absenoldeb mamolaeth. Mae’n rhaid gwneud hyn yn ysgrifenedig a dylech hefyd gynnwys tystysgrif gan ymarferydd meddygol cofrestredig neu fydwraig gofrestredig sy’n nodi’r wythnos rhoi genedigaeth. Cyfeirir at y dystysgrif hon fel MATB1.

Pan fyddwch chi’n feichiog byddwch yn derbyn amser i ffwrdd gyda thâl i fynychu gofal cynenedigol, ond bydd yn rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’r apwyntiadau ar gais.

Bydd Asesid Risg yn y Gweithle yn cael ei gynnal er mwyn ystyried unrhyw oblygiadau iechyd a diogelwch ar gyfer gweithwyr beichiog a gweithwyr sy’n bwydo o’r fron.

Gweler hefyd:

Absenoldeb tadolaeth

Pwy sy’n gymwys i dderbyn absenoldeb tadolaeth?

  • Gweithwyr sy’n gyfrifol am fagu'r plentyn, gan gynnwys y tad biolegol, gŵr neu bartner y fam (gan gynnwys cyplau o'r un rhyw)
  • Gweithwyr sydd wedi gweithio o leiaf 26 wythnos yn ddi-dor erbyn diwedd y 15fed wythnos cyn wythnos ddisgwyliedig yr enedigaeth (neu’r wythnos lle caiff rhieni eu paru â phlentyn i’w fabwysiadu) ac sy’n dal i weithio i’r cyflogwr hyd at enedigaeth y baban

Beth yw cyfnod absenoldeb tadolaeth?

Gall gweithiwr cymwys gymryd naill ai wythnos neu bythefnos i ffwrdd, i ddechrau ar unrhyw ddiwrnod o’r wythnos, er mwyn gofalu am faban newydd-anedig neu blentyn wedi ei fabwysiadu a chefnogi’r fam neu’r rhiant sy’n mabwysiadu. Ni ellir cymryd dyddiau i ffwrdd yma ac acw, dim ond un cyfnod o absenoldeb y gellir ei gymryd, hyd yn oed os rhoddir genedigaeth i fwy nag un plentyn.

Gall y gweithiwr ddechrau’r absenoldeb tadolaeth ar ddiwrnod geni'r plentyn neu'n ddiweddarach, ond mae’n rhaid gwneud hyn o fewn y 56 diwrnod cyntaf.

Os yw'r baban yn cael ei eni cyn pryd, gellir cymryd absenoldeb tadolaeth o fewn 56 diwrnod i’r dyddiad geni disgwyliedig.

Gwelwch y polisi isod ar gyfer y cyfraddau cyflog yn ystod cyfnod tadolaeth. 

Gweler hefyd:

Absenoldeb rhiant

Mae rheolau absenoldeb rhiant yn nodi bod absenoldeb rhiant yn berthnasol i blant sydd wedi eu geni ar ôl 15 Rhagfyr 1999, sef y dyddiad y daeth y rheolau i rym. Ni fydd gweithwyr yn derbyn tâl yn ystod absenoldeb rhiant.

Absenoldeb tosturiol

Rhoddir cyfnod o absenoldeb tosturiol i weithwyr yn dilyn colli perthynas agos. Diffinnir perthynas agos fel gŵr, gwraig, partner, rhiant, mam neu dad yng nghyfraith (gan gynnwys rhieni partner), gwarcheidwad, mab neu ferch, ŵyr neu wyres, nain neu daid, brawd neu chwaer, modryb neu ewythr.

Tâl ac absenoldeb mabwysiadu

Os ydych chi’n penderfynu mabwysiadu plentyn, mae gennych chi hawl i hyd at 52 wythnos o absenoldeb mabwysiadu. Mae hyn yn cynnwys 26 wythnos o absenoldeb mabwysiadu arferol a 26 wythnos o absenoldeb mabwysiadu ychwanegol.

Gweler hefyd:

Pan fo cwpl yn mabwysiadu dim ond un sy’n gymwys i dderbyn absenoldeb a thâl mabwysiadu. Gall yr unigolyn arall gymryd cyfnod o absenoldeb cefnogi mamolaeth.

Anghenion Gofalwyr

Rydym ni’n cydnabod bod gan rai gweithwyr gyfrifoldebau gofalu a all effeithio’n sylweddol ar eu bywydau personol, ac felly rydym ni wedi ymrwymo i weithio gyda nhw i’w helpu i gynnal cydbwysedd gwaith a bywyd.

Gall y Cyngor weithio efo chi i edrych ar addasiadau posibl (tymor hir a thymor byr) y gellir eu gwneud i’ch trefniadau gweithio er mwyn ysgafnhau unrhyw bwysau sydd arnoch chi.

Gweler hefyd: