Diweddaraf am coronafeirws

Ar hyn o bryd, mae pob ysgol yn Sir Ddinbych wedi cau yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru

Datganiad gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams ar gau ysgolion yng Nghymru

Gofal plant ar gyfer gweithwyr hanfodol

Mae pob ysgol yn Sir Ddinbych (ac eithrio Ysgol Pendref, Ysgol Babanod Llanelwy, Ysgol Llanbedr ac Ysgol Trefnant) wedi agor eu drysau heddiw i blant gweithwyr hanfodol. Mae cludiant i'r ysgol wedi'i drefnu.

Prydau ysgol am ddim

Bydd y plant hynny sy'n mynychu'r gofal plant gweithwyr hanfodol mewn ysgolion yn parhau i dderbyn prydau ysgol am ddim os ydyn nhw'n gymwys.  Gall unrhyw blant nad ydynt yn mynychu'r sesiynau hyn ond sydd â'r hawl i gael prydau ysgol am ddim alw yn yr ysgolion hyn am becyn bwyd.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Addysg

O ysgolion a derbyniadau i gyrsiau ar gyfer oedolion, grantiau a mwy.

Ewch yn syth i...

 

Cau ysgolion mewn argyfwng Cael gwybod os yw eich ysgol ar gau.

 

Derbyn i ysgol Sut i wneud cais am le mewn ysgol.

 

Dod o hyd i ysgol Dewch o hyd i'ch ysgol agosaf.

.

 

Dyddiadau'r tymor Dyddiadau'r tymor a gwyliau ysgol.

 

Grantiau a chyllid Prydau ysgol am ddim a chefnogaeth ariannol eraill.

 

Cludiant am ddim i'r ysgol a'r colegDewch i wybod os yw eich plentyn yn gymwys i gael cludiant ysgol neu coleg am ddim, a sut i wneud cais.

.

 

Cwynion am ysgolion Sut i wneud cwyn am ysgol.

 

Cyllidebau a chyllid ysgolion Fforymau cyllideb ysgolion, datganiadau cyllideb Adran 52 a mwy.

 

Llywodraethwyr ysgol Cael gwybod beth mae llywodraethwyr yn ei wneud, a sut i ymgeisio i fod yn un.

.

Mwy...

Addysg cyfrwng CymraegAddysgu eich plentyn gartrefAdolygu ein hysgolionAnghenion dysgu ychwanegolBlog addysg Canllawiau Rhydweithio Cwnsela i Blant a Phobl Ifanc Cydraddoldeb ac YsgolionCyfoethogiDiogelu Dysgu i oedolionFy Ysgol Lleol Gwersi cerddoriaethGwasanaeth Seicoleg AddysgHwb (Dysgu Digidol)Perfformiad a chyflogaeth plantPresenoldebPrydau ysgol Sir DdinbychYmddygiad Lles mewn ysgolion Addysg gynnar - 10 awr o addysg am ddim Cyngor yr Ysgol – llais y disgybl Saesneg fel Iaith Ychwanegol Gwrth-fwlio Llysgenhadon Ifanc Dug Caeredin Rhaglen 5x60 Campau'r Ddraig TRAC 11-24 Digwyddiadau tyngedfennol (ysgolion) Ysgol Gatholig Crist y Gair Anghenion Dysgu Ychwanegol Gweithwyr Cyswllt Teulu

wordpress-icon-black