Diweddaraf am coronafeirws

Bydd gan ysgolion drefniadau arbennig ar waith oherwydd coronafirws pan fyddant yn ail-agor o 29 Mehefin

Mwy wybodaeth am trefniadau ar gyfer ysgolion yn ystod y coronafirws

Gofal plant brys

Mae gofal plant brys ar gael i blant y mae eu rhieni yn hanfodol i ymateb COVID-19 ac na ellir gofalu amdanynt yn ddiogel gartref.

Hyd yn oed i weithwyr allweddol, dim ond mewn ysgolion neu leoliadau eraill lle nad oes dewis diogel arall ar gyfer eich teulu y gwneir darpariaeth.

Mwy o wybodaeth am ofal plant brys

Prydau ysgol am ddim

Os ydych ar hyn o bryd yn cael prydau ysgol am ddim i'ch plentyn/plant, yn ystod y pandemig coronafeirws byddwn yn talu swm sy'n cyfateb i gost pryd ysgol am ddim eich plentyn i'ch cyfrif banc bob wythnos. Bydd angen i chi roi eich manylion banc i ni i wneud hyn.

Rhoi eich manylion banc i ni ar-lein ar gyfer taliadau prydau ysgol am ddim

Os ydych yn credu eich bod yn gymwys i hawlio prydau ysgol am ddim ond heb gyflwyno hawliad eto, cwblhewch y ffurflen prydau ysgol am ddim ar-lein.

Plant sy'n mynychu'r gweithwyr allweddol bydd gofal plant mewn ysgolion yn parhau i gael prydau ysgol pan fyddant yn mynychu.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Addysg

O ysgolion a derbyniadau i gyrsiau ar gyfer oedolion, grantiau a mwy.

Ewch yn syth i...

 

Cau ysgolion mewn argyfwng Cael gwybod os yw eich ysgol ar gau.

 

Derbyn i ysgol Sut i wneud cais am le mewn ysgol.

 

Dod o hyd i ysgol Dewch o hyd i'ch ysgol agosaf.

.

 

Dyddiadau'r tymor Dyddiadau'r tymor a gwyliau ysgol.

 

Grantiau a chyllid Prydau ysgol am ddim a chefnogaeth ariannol eraill.

 

Cludiant am ddim i'r ysgol a'r colegDewch i wybod os yw eich plentyn yn gymwys i gael cludiant ysgol neu coleg am ddim, a sut i wneud cais.

.

 

Cwynion am ysgolion Sut i wneud cwyn am ysgol.

 

Cyllidebau a chyllid ysgolion Fforymau cyllideb ysgolion, datganiadau cyllideb Adran 52 a mwy.

 

Llywodraethwyr ysgol Cael gwybod beth mae llywodraethwyr yn ei wneud, a sut i ymgeisio i fod yn un.

.

Mwy...

Addysg cyfrwng CymraegAddysgu eich plentyn gartrefAdolygu ein hysgolionAnghenion dysgu ychwanegolBlog addysg Canllawiau Rhydweithio Cwnsela i Blant a Phobl Ifanc Cydraddoldeb ac YsgolionCyfoethogiDiogelu Dysgu i oedolionFy Ysgol Lleol Gwersi cerddoriaethGwasanaeth Seicoleg AddysgHwb (Dysgu Digidol)Perfformiad a chyflogaeth plantPresenoldebPrydau ysgol Sir DdinbychYmddygiad Lles mewn ysgolion Addysg gynnar - 10 awr o addysg am ddim Cyngor yr Ysgol – llais y disgybl Saesneg fel Iaith Ychwanegol Gwrth-fwlio Llysgenhadon Ifanc Dug Caeredin Rhaglen 5x60 Campau'r Ddraig TRAC 11-24 Digwyddiadau tyngedfennol (ysgolion) Ysgol Gatholig Crist y Gair Anghenion Dysgu Ychwanegol Gweithwyr Cyswllt Teulu

wordpress-icon-black