Ymddygiad

Mae gan bob ysgol bolisi ymddygiad sy’n nodi sut mae disgwyl i ddisgyblion ymddwyn yn yr ystafell ddosbarth, yn ystod yr egwyl a thu allan i’r ysgol (e.e. yn y lloches bws). Fe ddylai bod modd i chi lawrlwytho’r polisi o wefan yr ysgol neu fe allwch chi holi athro / athrawes eich plentyn am gopi.

Os nad ydi’ch plentyn yn cydymffurfio â’r polisi ymddygiad, mae’n bosib y bydd yn rhaid iddo aros i mewn neu gael ei wahardd o’r ysgol dros dro neu, yn niffyg dim arall, ei wahardd o’r ysgol am byth . Bydd ysgol eich plentyn yn gallu darparu arweiniad i chi ar waharddiadau.

Diweddaraf am coronafeirws

Mae gwasanaethau Estyn Allan wedi cael eu gohirio. Bydd athrawon Estyn Allan ar gael dros y ffôn ac e-bost.

Mae Hyfforddiant a Byw gyda Phobl Ifanc wedi cael ei ohirio. Mae addysg yn y cartref wedi cael ei dynnu.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws