Cam-drin domestig

Os ydych chi’n profi neu wedi profi cam-drin domestig neu drais rhywiol, neu os ydych chi’n poeni am rywun yna ffoniwch Llinell Gymorth Byw Heb Ofn am ddim, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ar 0808 80 10 800  

Gall cam-drin domestig gynnwys:

  • trais corfforol
  • bygythiadau llafar a bychanu
  • cam-drin seicolegol ac emosiynol, fel ynysu oddi wrth anwyliaid neu gywilyddio
  • trais rhywiol, fel treisio
  • rheolaeth ariannol, fel atal arian

Sut i gael help

Mae yna nifer o sefydliadau a all helpu os byddwch chi neu rywun rydych chi’n eu hadnabod yn dioddef cam-drin domestig. Mae rhai o’r gwefannau isod yn rhoi’r opsiwn i guddio edrychiad tudalennau yn ogystal â newid i wefan wahanol yn sydyn i’ch helpu i edrych ar y safle’n ddiogel. 

Gallwch ddod o hyd i fanylion y sefydliadau rydym yn gweithio â nhw yn y cyfeirlyfr Cefnogi Pobl.

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn - 0808 80 10 800

Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn yn darparu gwasanaeth cyfeirio gyda gwybodaeth ddwyieithog 24 awr i helpu ac i arwain pobl sydd â phrofiad o gam-drin domestig neu drais rhywiol, sydd angen cyrchiad i wasanaethau fel cyngor, cymorth mewn argyfwng, diogelwch, a gwybodaeth ar eu hawliau a’u hopsiynau.

Ewch i wefan Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Childline

Gallwch gysylltu â ChildLine am unrhyw beth – does yr un broblem yn rhy fawr nac yn rhy fach. Os byddwch yn teimlo’n bryderus, yn ofnus, dan straen neu ddim ond eisiau siarad â rhywun, gallwch gysylltu â ChildLine.

Ewch i wefan childline 

Cymorth i Fenywod (WWA)

Cymorth i Fenywod ydi’r sefydliad ymbarél cenedlaethol sy’n cynrychioli Grwpiau Cymorth i Fenywod lleol yng Nghymru drwyddi draw. Mae eu grwpiau aelodau’n darparu gwasanaethau uniongyrchol i ferched a phlant sydd wedi profi cam-drin domestig neu sy’n ei brofi ar hyn o bryd.

Ewch i wefan Cymorth i Fenywod  

Gwasanaethau cam-drin domestig lleol

Aberconwy 01492 872992
Colwyn 01492 534705
Glyndŵr 01745 814494
Gogledd Sir Ddinbych 01745 337104
Cymorth i Ddioddefwyr Gogledd Cymru 0300 30 30 159

BAWSO (Black Association Women Step Out)
- llinell gymorth 24 awr

0800 731 8147
Gweithredu ar Gam-drin Pobl Hŷn 08088 088 141
Broken Rainbow (Cymorth i bobl lesbiaidd,
hoyw, deurywiol a thrawsrywiol)
08452 604460
MEDA (Dynion sy’n profi cam-drin domestig) 01686 610391
Llinell gymorth Dyn Wales / Dyn Cymru i ddynion 0808 801 0321
Ymgynghorwyr Trais Domestig Annibynnol Sir Ddinbych 01745 339331
neu                               
07725 616910
Ymgynghorwyr Trais Domestig Annibynnol Conwy 01492 523802 
neu
07773 814733

Os ydych chi’n bryderus ynglŷn â’r ffordd rydych chi’n trin eich partner ac mae arnoch chi eisiau newid, gallwch gael help gan y sefydliadau hyn:

Llinell gymorth RESPECT 0845 1228609
Choose2change (ar gyfer dynion sydd eisiau
newid eu hymddygiad ymosodol)
01745345929