citizens-advice-denbighshire-logo

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gweithio mewn partneriaeth â Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych.

Cyngor poblogaidd

Grantiau a budd-daliadau i'ch helpu i dalu eich biliau ynniHawliau sylfaenol yn y gwaithDyled ac arianPerthnasoeddCyfraith a hawliauAros yn y DU ar ôl Brexit

Ydych yn hawlio Credyd Pensiwn?

O Mai 15fed ymlaen bydd y rheolau yn newid—oed yr aelod ieuengaf o’r cwpl fydd yn penderfynu os ydych yn gymwys i dderbyn Credyd Pensiwn.

Mae’n bosibl bydd hyn yn golygu bydd rhaid hawlio Credyd Cynhwysol, nid Credyd Pensiwn. Mwy...

 

Budd-daliadau, grantiau a chyngor

Gwybodaeth am y budd-daliadau a’r grantiau y gallech fod â hawl i’w cael yn ogystal â chyngor i'ch helpu i ddod o hyd i ffordd ymlaen

Ewch yn syth i...

 

Budd-dâl Tai Sut i wneud cais am help gyda rhent.

 

Y cynllun gostyngiad mewn treth cyngor Efallai y bydd gennych yr hawl i ostyngiad ar eich treth cyngor, yn ddibynnol ar eich incwm.

 

Cyngor ar fudd-daliadau ac arian Gwybodaeth ar eich hawl i fudd-daliadau’r wladwriaeth a chredydau treth.

.

 

Budd-daliadau a grantiau addysg Prydau ysgol am ddim a thocynnau bws.

 

Argyfyngau a byw yn annibynnol Gwybodaeth am arian i gefnogi pobl i fyw yn annibynnol yn y gymuned, neu ar gyfer argyfyngau.

 

Credyd CynhwysolMae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal sy’n cefnogi pobl o oedran gwaith sydd naill ai ar incwm isel neu’n ddi-waith.

.

 

Addasu neu wella eiddo Gwybodaeth ar yr help sydd ar gael i newid neu wella eich cartref, neu sicrhau eich bod yn defnyddio ynni yn fwy effeithiol.

 

Hysbysu am Newid Cyfeiriad Cliciwch yma i roi gwybod i ni eich bod chi'n symud tŷ.

 

Rhoi gwybod am dwyll budd-daliadau Rhoi gwybod am dwyll budd-daliadau ar-lein.

.

Mwy...

Apelio budd-daliadau Arian a grantiau cymunedolBrexit – sut y mae'n effeithio arnoch chi (citizensadvice.org.uk)Brexit – sut y mae'n effeithio arnoch chi (gov.uk)Aros yn y DU ar ôl Brexit (citizensadvice.org.uk)Cist Gymunedol Grantiau celf a diwylliant Bwrsariaeth Cyflogaeth Person Ifanc