Argyfyngau a byw yn annibynnol

Cronfa Cymorth Dewisol

Mae’r Gronfa Cymorth Dewisol sydd wedi’i sefydlu gan Lywodraeth Cymru i fod ar gael ddarparu taliadau i bobl sydd heb unrhyw ffordd arall o dalu costau byw uniongyrchol neu alluogi neu gynnal bywyd annibynnol.

Mae dau fath o grant na fydd angen ei ad-dalu:

Taliadau Cymorth Argyfwng

Mae Taliadau Cymorth Argyfwng ar gael i roi cymorth mewn argyfwng neu os oes bygythiad uniongyrchol i iechyd neu les. Gall unrhyw un dros 16 oed wneud cais am y taliadau hyn i helpu i dalu am gostau yn dilyn argyfwng neu drychineb.

Taliadau Cymorth Unigol

Gall Daliadau Cymorth Unigol helpu tuag at angen brys sy’n galluogi neu’n cefnogi unigolion diamddiffyn i fyw yn annibynnol yn y gymuned.

Gall unigolyn wneud cais os ydynt yn gymwys ac yn derbyn budd-daliadau yn seiliedig ar eu hincwm, e.e. Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Lwfans Cefnogi a Chyflogaeth yn seiliedig ar incwm, Credyd Cynhwysol neu Gredyd Pensiwn, neu os byddant yn gadael sefydliad neu gartref gofal o fewn 6 wythnos, ac yn debygol o fod yn gymwys i gael budd-daliadau lles yn seiliedig ar incwm.

Gwirio Cymhwysedd

Gallwch ddarganfod a ydych chi, neu rywun rydych yn ei adnabod, yn gymwys i gael taliad o’r Gronfa Cymorth Dewisol trwy ddefnyddio’r gwiriwr cymhwysedd ar-lein.

Gwirio Cymhwysedd

Gallwch hefyd ffonio 0800 859 5924 sydd am ddim o’ch ffôn tŷ, neu 033 0101 5000 sy’n costio’r gyfradd leol.

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais am daliad o’r Gronfa Cymorth Dewisol ar eich cyfer chi neu ar gyfer rhywun rydych yn ei adnabod trwy wneud cais ar-lein.

Gwneud cais 

Fel arall, gallwch lawr lwytho ffurflen gais a’i hanfon at; Y Gronfa Cymorth Dewisol, PO Box 2377, Wrexham, LL11 0LG.

Taliadau tywydd oer

Bydd taliadau tywydd oer yn cael eu rhoi pan fydd eich tymheredd lleol wedi’i gofnodi, neu wedi’i ragolygu o raddfa Celsius sero neu is am 7 niwrnod yn olynol. Gallwch ddefnyddio cyfrifydd taliadau tywydd oer GOV.UK i ganfod a yw eich ardal yn gymwys.

Rhagor o wybodaeth am y taliadau tywydd oer 

Taliad tanwydd y gaeaf

Gallwch gael rhwng £100 a £300 yn ddi-dreth i helpu i dalu eich biliau gwresogi. Dylech gael Taliad Tanwydd y Gaeaf yn awtomatig os ydych chi’n cael Pensiwn Gwladol neu unrhyw fudd-dal nawdd cymdeithasol arall (nid Budd-dal Tai, Budd-dal Treth y Cyngor, Credyd Cynhwysol na Budd-dal Plant).

Rhagor o wybodaeth am daliadau tanwydd y gaeaf

Os hoffech gyngor annibynnol am eich hawl i Fudd-daliadau'r Wladwriaeth neu Gredydau Treth, gallwch gysylltu â Cyngor ar bopeth Sir Ddinbych.