Budd-dal Tai

Gwybodaeth am Fudd-daliadau Tai ar gyfer tenantiaid a landlordiaid.

Ewch yn syth i...

 

Gweld eich budd-dal tai ar-lein Mewngofnodi neu gofrestru i weld eich hawl i fudd-dal tai.

 

Hawlio budd-daliadau tai Llenwi ffurflen budd-daliadau tai ar-lein.

 

Rhoi gwybod i ni am eich cyfeiriad newydd Os ydych chi wedi symud tŷ fe allwch chi ddefnyddio ein ffurflen newid cyfeiriad ar-lein.

.

 

Cyngor i landlordiaid Gwybodaeth i landlordiaid sydd â thenantiaid sy’n hawlio budd-dal tai.

 

Rhoi gwybod i ni am newid yn eich amgylchiadau neu’ch incwm Cysylltwch â ni i roi gwybod am newid yn eich amgylchiadau a all effeithio ar eich hawliad.

 

Taliadau Tai Dewisol Help i bobl sy’n dioddef caledi pan na fydd budd-dal treth y cyngor/tai yn talu’r holl rent/treth y cyngor sy’n ddyledus.

.

 

Amseroedd agor cownteriFe allwch chi ddod i Siop Un Stop y Rhyl yn ystod yr oriau agor i siarad efo aelod o staff.

 

Tenantiaid preifatBudd-dal tai i denantiaid mewn llety preifat.

 

Tenantiaid y cyngor a thenantiaid cymdeithasol Budd-dal tai i denantiaid mewn llety cyngor neu dai cymdeithasol eraill.

.

 

Talu gordaliad budd-dal taiGwneud ad-daliad ar gyfer gordaliad budd-dal tai.

 

Rhoi gwybod am dwyll budd-daliadau Darganfyddwch sut i roi gwybod am dwyll budd-daliadau.

.