Anabledd a salwch

Mae’r rhestr isod yn dangos y budd-daliadau y gall llywodraeth ganolog eu dyfarnu i bobl sydd â salwch ac anableddau, yn ogystal â manylion ar grant cyfleusterau i’r anabl y gallwn ei ddarparu. Fe ffeindiwch chi hefyd ddolenni i gov.uk fel y gallwch weld sut i ymgeisio a chael gwybodaeth bellach. 

Lwfans Gweini

Mae Lwfans Gweini’n fudd-dal di-dreth y gallech ei gael os ydych chi’n 65 oed neu’n hŷn ac mae arnoch angen help efo gofal personol gan eich bod yn anabl yn gorfforol neu’n feddyliol.
Mwy ar Lwfans Gweini 

Lwfans Gofalwr

Budd-dal ydi Lwfans Gofalwr sy’n helpu pobl i ofalu am rywun sy’n anabl. Does dim rhaid i chi fod yn perthyn i’r person rydych chi’n gofalu amdano nac yn byw efo nhw.
Mwy ar y lwfans gofalwr 

Lwfans Byw i’r Anabl

Mae Lwfans Byw i’r Anabl yn fudd-dal di-dreth ar gyfer plant ac oedolion anabl sydd ag anawsterau cerdded neu sydd angen rhywun i helpu i ofalu amdanyn nhw. Fe allai pobl sydd ag amhariad difrifol ar eu golwg fod yn gymwys i hawlio cyfradd uwch elfen symudedd y Lwfans Byw i'r Anabl. Mae Lwfans Byw i’r Anabl yn cael ei ddisodli’n raddol â Thaliad Annibyniaeth Bersonol (TAB). 

Taliad Annibyniaeth Bersonol (TAB)

O Fehefin 2013, yn lle hawlio Lwfans Byw i’r Anabl, bydd person sy’n 16-64 oed gyda chyflwr iechyd neu anabledd yn hawlio Taliad Annibyniaeth Bersonol (TAB). Os ydych chi’n cael Lwfans Byw i’r Anabl ar hyn o bryd, ni fyddwch yn cael eich effeithio tan 2015 neu’n ddiweddarach, oni bai bod eich hawliad yn newid. Defnyddiwch y gyfrifiannell TAB i wirio sut y byddwch yn cael eich effeithio.
Mwy ar y TAB 

Grant cyfleusterau i bobl anabl

Gellir dyfarnu grant i helpu gyda chost addasu eich cartref er mwyn i chi allu parhau i fyw yno’n annibynnol. Ni ellir dyfarnu’r grant yma am waith sydd eisoes wedi ei ddechrau.

Cael gwybod mwy am gyfleusterau i bobl anabl.

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Mae Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn darparu help ariannol i bobl sy’n methu â gweithio oherwydd salwch neu anabledd. Bydd Lwfans Cyflogaeth a Chymorth hefyd yn darparu cymorth wedi’i bersonoli, fel y gallwch wneud gwaith priodol, os gallwch chi.
Mwy am y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth  

Help gyda chostau iechyd

Mae’r rhan fwyaf o driniaethau gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) am ddim ond mae’n bosib y bydd yna daliadau ar gyfer rhai pethau. . 
Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy am help gyda chostau iechyd