Budd-daliadau plant a theulu

Isod mae rhestr o’r budd-daliadau plant a theulu sydd ar gael ac a delir gan y Llywodraeth Ganolog. Mae dolenni i gov.uk, gwefan y llywodraeth ganolog; yno gallwch gael mwy o wybodaeth am sut i ymgeisio a mwy o fanylion. 

Credyd Cynhwysol

Bydd y Credyd Cynhwysol yn cymryd lle:

  • Budd-dal Tai
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Credyd Treth Plant
  • Credyd Treth Gwaith
  • Cymhorthdal Incwm

Gwiriwch i weld a ydych yn gymwys am Gredyd Cynhwysol

Gwnewch gais am Gredyd Cynhwysol (dim ond ar-lein y gallwch chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol)

Budd-daliadau plant

Dyma daliad di-dreth y gallwch ei hawlio i’ch plentyn; fel arfer fe’i telir bob pedair wythnos, ond weithiau gellir ei dalu bob wythnos. Telir taliadau unigol ar gyfer bob plentyn. Gall unrhyw un sy’n gymwys hawlio budd-daliadau plant, beth bynnag fo eu hincwm neu gynilion, ond telir hwy i un person yn unig.

Gwybod mwy am fudd-daliadau plant

Ewch i dudalen disgowntiau treth y cyngori weld os gellir dyfarnu gostyngiad pan delir budd-daliadau plant ar gyfer person sydd dros 18 mlwydd oed

Absenoldeb mamolaeth, tadolaeth neu fabwysiadu

Os ydych yn absennol o’ch gwaith oherwydd absenoldeb mamolaeth, tadolaeth neu fabwysiadu efallai y bydd gennych yn dal hawl i gredydau treth plant, gan ddibynnu ar eich oriau gweithio arferol ac am faint o amser yr ydych yn absennol. Rheolir a thelir y rhain gan y llywodraeth ganolog.

Mwy am absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu

Grant mamolaeth cychwyn cadarn

Mae Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn yn daliad unigol o £500 i helpu gyda chostau cael plentyn. Nid oes yn rhaid ichi ei ad-dalu ond mae’n rhaid ichi hawlio’r grant o fewn 11 wythnos o ddisgwyl babi neu o fewn 3 mis ar ôl yr enedigaeth.Darganfod mwy am y grant mamolaeth cychwyn cadarn