Cyflogaeth ac nghyflogaeth

Isod mae rhestr o fudd-daliadau y gallech fod â hawl iddyn nhw pan fyddwch yn gyflogedig neu’n chwilio am waith, yn ogystal â gwybodaeth ar beth i’w wneud wrth wynebu anghyflogaeth. Mae yma hefyd ddolenni i GOV.UK fel y gallwch ffeindio sut i ymgeisio a chael gwybodaeth bellach. 

Credyd Cynhwysol

Bydd y Credyd Cynhwysol yn cymryd lle:

  • Budd-dal Tai
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Credyd Treth Plant
  • Credyd Treth Gwaith
  • Cymhorthdal Incwm

Gwiriwch i weld a ydych yn gymwys am Gredyd Cynhwysol

Gwnewch gais am Gredyd Cynhwysol (dim ond ar-lein y gallwch chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol)

Gwiriwch pa fudd-daliadau sydd gennych hawl iddynt a sut i hawlio yn defnyddio cyfrifiannell budd-dal annibynnol

Lwfans Ceisio Gwaith

Gellir dyfarnu Lwfans Ceisio Gwaith os ydych chi dros 18 oed ac wrthi’n chwilio am waith oherwydd eich bod yn ddi-waith neu’n gweithio llai nag 16 o oriau’r wythnos.
Mwy am Lwfans Ceisio Gwaith 

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Mae Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn darparu help ariannol i bobl sy’n methu â gweithio oherwydd salwch neu anabledd. Bydd Lwfans Cyflogaeth a Chymorth hefyd yn darparu cymorth wedi’i bersonoli er mwyn i chi wneud gwaith priodol os gallwch chi.
Mwy am Lwafns Cyflogaeth a Chymorth

Tâl Salwch Statudol

Gellir talu hwn os byddwch chi’n gyflogedig ond yn methu â mynd i’r gwaith gan eich bod yn sâl. Mae’n rhaid i chi fod wedi bod yn sâl am o leiaf bedwar diwrnod ac yn ennill o leiaf £107 yr wythnos ar gyfartaledd.
Mwy am Tâl Salwch Statudol

Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol

Mae Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol ar gyfer pobl sydd â salwch neu anabledd a achoswyd gan waith.
Mwy am Fudd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol

Cymhorthdal Incwm

Os ydych chi ag incwm isel, fe allech fod yn gymwys i gael Cymhorthdal Incwm sy’n arian ychwanegol sy’n seiliedig ar eich amgylchiadau.
Mwy am Gymhorthdal Incwm 

Credyd Treth Gwaith

Fe allech fod â hawl i gredyd treth gwaith yn seiliedig ar yr oriau y byddwch yn eu gweithio ac y cewch eu talu amdanyn nhw, neu y gallech ddisgwyl cael eich talu amdanyn nhw. Gallwch hawlio os ydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig, ond nid yw gwaith di-dâl yn cyfri wrth hawlio credydau treth.
Mwy am Gredyd Treth Gwaith 

Diswyddiad

Gall diswyddiad fod yn amser pryderus, ond mae yna gymorth ar gael i’ch helpu. Os ydych chi’n weithiwr sydd wedi gweithio i’ch cyflogwr yn barhaus am ddwy flynedd, yna fe allech fod â hawl i daliad dileu swydd statudol. Mae’n gyfrifoldeb ar eich cyflogwr i’ch trin yn deg a dilyn y broses briodol os bydd yn ystyried diswyddiadau. Dylai feddwl am unrhyw ddewis arall yn hytrach na’ch gwneud yn ddi-waith.
Mwy am eich hawliau wrth wynebu diswyddiad