Marwolaeth a phrofedigaeth

Fe allech fod â hawl i help â materion ariannol pan fydd rhywun yn marw. 

Help gyda chostau angladd

Os ydych angen help i dalu am yr angladd yr ydych yn ei drefnu, ac rydych ar incwm isel, efallai y gallwch gael Taliad Angladd gan y Gronfa Gymdeithasol. Byddai hyn yn dibynnu ar y budd-daliadau yr ydych yn eu derbyn, eich perthynas i’r person sydd wedi marw ac unrhyw arian arall, ar wahân i’ch cynilion personol, a all fod ar gael i’ch helpu gyda chostau’r angladd.
Gwybod mwy am daliadau angladd 

Lwfans profedigaeth

Mae Lwfans Profedigaeth yn fudd-dal trethadwy y gellir ei dalu ichi am hyd at 52 wythnos o ddyddiad marwolaeth eich gŵr, gwraig neu bartner sifil.
Gwybod mwy am lwfans profedigaeth  

Taliad profedigaeth

Efallai y gallwch dderbyn un taliad profedigaeth ddi-dreth o £2,000 os yw eich gŵr, gwraig neu bartner sifil wedi marw.
Gwybod mwy am daliadau profedigaeth 

Taliad incwm gwarantedig goroeswyr

Mae Taliad Incwm Gwarantedig graddedig i Oroeswyr, sy’n daladwy am oes, yn daladwy i briod, partner sifil a dibynyddion sy’n oedolion ac sy’n goroesi. Mae’r taliad yn seiliedig ar oed y person a oedd yn gwasanaethu yn y lluoedd ar eu marwolaeth a’u cyflog. 
I gael mwy o wybodaeth ffoniwch Linell Gymorth y Cyn-filwyr ar 0800 169 2277 

Lwfans Rhiant Gweddw

Mae Lwfans Rhiant Gweddw yn fudd-dal wythnosol y gellir ei dalu i weddw neu bartner sifil sy’n fyw ac sydd â phlentyn dibynnol, neu sy’n disgwyl babi eu diweddar ŵr neu bartner sifil.
Gwybod mwy am Lwfans Rhiant Gweddw