Cefnogi'r lluoedd arfog

Os ydych chi neu aelod o'ch teulu ar hyn o bryd yn gwasanaethu, neu wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog, gallwn eich helpu i gael y cymorth a'r cyngor sydd ei angen arnoch.

Ynghyd â rhai sefydliadau cymunedol eraill, rydym wedi llofnodi cyfamod cymunedol ffurfiol gyda'r gwasanaethau arfog, cyn-filwyr a'u teuluoedd.  Cytundeb yw hwn sy'n nodi sut y gallwn ni a'n sefydliadau partner gefnogi cymuned y lluoedd arfog sy'n byw ac yn gweithio yn Sir Ddinbych.

Mae'r Cyfamod wedi bod yn annog cefnogaeth ar gyfer y Cymuned Lluoedd Arfog sydd yn gweithio ac byw yn Sir Ddinbych ac mae'r adroddiad yma yn uwcholeuo y gweithgareddau o'r Partneriaeth Cyfamod Cymundeol y Lluoedd Arfog  ers i'r Cyfmaod Cymunedol cael ei arwyddo yn Gorffennaf 2013. 

Cliciwch ar y penawdau isod i gael gwybodaeth am sut y gallwn helpu.

Cymuned

Llywodraeth Cymru

Mae pecyn Llywodraeth Cymru o gefnogaeth i gymuned y lluoedd arfog yn nodi cynlluniau a pholisïau Llywodraeth Cymru, ac yn darparu gwybodaeth am wasanaethau cyhoeddus ar gyfer cymuned y lluoedd arfog.

 Dewch i wybod mwy yma.

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd)

Mae CGGSDd yn cefnogi'r sector gwirfoddol a gwirfoddolwyr yn Sir Ddinbych, a gall helpu gyda: 

 • darparu hyfforddiant cost isel ar gyfer gwirfoddolwyr a gweithwyr
 • cyngor a gwybodaeth am ariannu
 • recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr
 • cyngor a gwybodaeth i'ch helpu i redeg neu i sefydlu grŵp gwirfoddol neu gymunedol newydd
 • cefnogi gwirfoddolwyr i'w helpu i gael mwy o ran yn eu cymunedau
 • menter gymdeithasol a datblygu busnes

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan CGGSDd neu anfownch e-bost ar CGGSDd at office@dvsc.co.uk.

Grantiau ar gyfer sefydliadau cymunedol

O dan Gynllun Grantiau'r Cyfanod Cymunedol, mae grantiau ar gael i sefydliadau cymunedol yn Sir Ddinbych.  Dewch i wybod mwy am y cynllun a sut i ymgeisio yma.

Addysg a hyfforddiant

Gallwch astudio ystod eang o gyrsiau mewn colegau a lleoliadau cymunedol ar draws Sir Ddinbych.  Gallwch ddysgu sgiliau newyddi lwyddo yn y gwaith neu newid gyrfa, neu gallwch ddysgu am hwyl.  Dewch i wybod mwy yma.

Gall staff yn ein hadran addysg roi cyngor arbenigol ar anghenion addysgol teuluoedd lluoedd arfog i chi.  Gallant eich helpu i ddod o hyd i ysgol a gwneud cais am le mewn ysgol, a rhoi cyngor i chi ar unrhyw grantiau neu gyllid y gallech chi efallai ei hawlio.  Gallwch gael mwy o wybodaeth yn yr adain addysg neu drwy gysylltu â ni.

Gwaith

Mae yna nifer o sefydliadau a all eich helpu i gael gwaith.

Gyrfa Cymru

Gall Gyrfa Cymru ddarparu gwybodaeth am swyddi, hyfforddiant ac addysg i'ch helpu i gynllunio eich gyrfa.  Dewch i wybod mwy ar wefan Gyrfa Cymru.

Canolfan Byd Gwaith

Gall y Ganolfan Byd Gwaith roi cyngor i chi ar fudd-daliadau a ffyrdd o fynd i mewn i waith, gan gynnwys hyfforddiant, profiad gwaith, gwirfoddoli, treialu gwaith a dechrau eich busnes eich hun.  Gallwch hefyd gael gwybodaeth yma ar sut i gyfuno gwatih a chyfrifoldebau eraill fel gofalu neu edrych ar ol plant, a'ch helpu i ddod o hyd i waith os oes gennych anabledd.  Dewch i wybod mwy yma.

Gallwch gael hyd i'ch Canolfan Byd Gwaith agosaf yma.

SORTED!

Mae SORTED! yn sefydliad sy'n cynnwys saith elusen, sy'n darparu cymorth yn gysylltiedig â chyflogaeth i gymuned y lluoedd, gan gynnwys priod, partneriaid a dibynyddion.  Os ydych yn mynd ati i chwilio am waith, bydd SORTED! yn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth , cyngor ac arweiniad cywir i wneud y broses yn haws ac yn fwy effeithiol.  Ewch i gael mwy o wybodaeth ar wefan SORTED!

Heddlu Gogledd Cymru

Ewch i gael gwybodaeth am gyfleoedd cyflogaeth gyda Heddlu Gogledd Cymru yn adran recriwtio eu gwefan.

Gallwch chi hefyd gael cyngor yn yr adran cyngor ar swyddi a gyrfaoedd.

Catrawd (Cymru) Y Corfflu Logisteg Brenhinol 157, Sgwadron Cludiant (Sir Flint a Rhydd-Ddeiliad Sir Denbych) 398

Harry Weale VC Army Reserve Centre,
Station Rd,
Queensferry,
Flintshire,
CH5 2TE
Tel: 01244 816873 I 94555 8205 / AO 8202 Fax 01244 816874

Email: john.currie518@mod.gov.uk

Tai

Gallwch gael cyngor a chymorth ar gyfer eich anghenion tai, gan gynnwys tai cyngor, cymdeithasau tai, addasiadau i'r cartref a help gyda dyledion megis morgais neu ol-ddyledion rhent, yn yr adran dai.

Iechyd a lles

GIG Cymru

Caiff Sir Ddinbych ei wasanaethu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, sy'n darparu gwasanaethau ysbyty sylfaenol, cymunedol, iechyd meddwl ac acíwt. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut y gall y GIG eich helpu chi ar wefan GIG Cymru.

Mind

Mae Mind yn elusen iechyd meddwl sy'n darparu cyngor a chefnogaeth i unrhywun sydd â phroblem iechyd meddwl.  Dewch o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Mind Dyffryn Clwyd.

Combat Stress

Mae Combat Stress yn elusen iechyd meddwl i gyn-filwyr, sy'n gweithio gyda chyn-filwyr y lluoedd arfog Prydeinig ac aelodau o'r lluoedd wrth gefn i ddarparu triniaeth a chefnogaeth effeithiol ar gyfer problemau iechyd meddwl, gan gynnwys iselder, ffobiau, pryder, anhwylder straen wedi trawma a mwy.  Dewch o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Combat Stress.

Gallwch hefyd gael gwybodaeth a chyngor yn yr adran iechyd a gofal cymdeithasol.

Hamdden 

Mae aelodau sy'n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog a'r Fyddin Diriogaethol yn cael yr hawl i ostyngiad wrth ddefnyddio canolfannau hamdden yn Sir Ddinbych. Am ffi ostyngol benodol, gallwch ddefnyddio’r ystafelloedd ffitrwydd a thalu dan gytundeb o fis i fis heb ymrwymiad. Bydd angen i chi roi slip cyflog, cerdyn adnabod y lluoedd neu brawf cyflogaeth ysgrifenedig i hawlio eich disgownt.   

Dewch i wybod mwy am gyfleusterau hamdden yn yr adran hamdden.

Cynllun nofio am ddim y Lluoedd Arfog

Os oes gennych Gerdyn Braint y Weinyddiaeth Amddiffyn neu rydych yn aelod ar absenoldeb gyda Cherdyn MOD90 y Lluoedd Arfau, yna mi allwch ddefnyddio ein pyllau nofio am ddim yn ystod oriau nofio'r cyhoedd. Mae yna byllau nofio yn y canolfannau hamdden ganlynol;

 • Canolfan hamdden Corwen
 • Canolfan hamdden Dinbych
 • Nova Prestatyn
 • Canolfan hamdden Rhuthun
 • Canolfan hamdden Y Rhyl

Cerdyn disgownt

Gallwch ofyn am gerdyn disgownt er mwyn cael prynu nwyddau am bris llai ar-lein ac ar y stryd fawr.  Mae'r cerdyn ar gael i aelodau a chyn-aelodau'r lluoedd arfofg, a'u teuluoedd.  Mwy o wybodaeth am sut i gael cerdyn disgownt.

Cyngor a chefnogaeth gyffredinol

Cyngor Ar Bopeth (CAB)

Mae CAB yn darparu cyngor annibynnol, cyfrinachol, diduedd am ddim i bawb, ynghylch eu hawliau a'u cyfrifoldebau. Maent yn gerthfawrogi amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb, ac yn herio gwahaniaethu.  Ewch i wefan hunangymorth CAB i gael gwybodaeth ymarferol, ddibynadwy i'ch helpu i ddatrys eich problemau.

Gallwch hefyd gael gwybodaeth leol ar wefan CAB.

Y Lleng Brydeinig

Mae'r Lleng Brydeinig yn darparu gofal, cyngor a chefnogaeth i aelodau'r lluoedd arfog, cyn-filwyr o bob oedran a'u teuluoedd.  Dewch o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan y Lleng Brydeining.

SSAFA

Mae SSAFA yn darparu cymorth gydol oes ar gyfer y lluoedd a'u teuluoedd. Maent yn darparu cefnogaeth ymarferol, emosiynol ac ariannol i unrhyw un sy'n gwasanaethu neu wedi gwasanaethu a'u teuluoedd.  Ewch i gael mwy o wybodaeth ar wefan SSAFA.

Change Step a Listen In

Mae Change Step yn wasanaeth cyngor a mentora gan gyfoedion i gyn-filwyr milwrol sydd am wneud newidiadau cadarnhaol i'w bywydau. Darperir gan gyn-filwyr ar gyfer cyn-filwyr. Mae Change Step yn cefnogi pobl sy'n chwilio am help ar gyfer problemau a gafwyd o ganlyniad i ddyletswydd milwrol neu weithredol - acyn cynnig cyfleoedd hyfforddiant a chyfeirio i wasanaethau iechyd a lles perthnasol.

Cysylltwch a ni am rhagor o wybodaeth

Mae Listen In yn darparu cymorth emosiynol ac ymarferol i deuluoedd ac anwyliaid cyn-filwyr, gan roi cymorth hanfodol i'r rhai sy'n ymdopi ag amgylchiadau anodd iawn. Dewch hyd i mwy o wybodaeth amdan y dau gwasanaeth trwy gwefan Change Step.

Bathodynnau a medalau cyn filwyr

Bathodyn cyn filwyr

Gallwch gael bathodyn cyn filwr y lluoedd arfog os gwnaethoch wasanaethu yn unrhyw un o luoedd arfog y DU – does dim ffi.

Rhagor o wybodaeth a darganfod sut i wneud cais am fathodyn cyn filwyr

Medalau

Gallwch wneud cais am fedal os gwnaethoch wasanaethu yn y lluoedd arfog ac os ydych yn gymwys.

Rhagor o wybodaeth a darganfod sut i wneud cais am fedal

Cael bathodyn neu fedal newydd yn lle un a gollwyd

Mae fel arfer am ddim i gael bathodyn cyn filwyr newydd. Weithiau mae ffi i gael medal newydd – mae’n dibynnu sut y cafodd ei golli. 

Rhagor o wybodaeth a darganfod sut i gael bathodyn ne fedal newydd

Bathodyn cyn fasnachlongwr y DU

Gallwch wneud cais am fathodyn cyn fasnachlongwr y DU os oeddech yn longwr neu yn bysgotwr y Llynges Fasnachol neu wedi gwasanaethu mewn cwch a ddefnyddiwyd i gefnogi Lluoedd Arfog y DU.

Rhagor o wybodaeth a darganfod sut i wneud cais am fathodyn cyn fasnachlongwyr y DU

Sir Ddinbych yn Gweithio

Cymorth i gael gwaith ac i wneud cynnydd yn y gwaith

Os ydych chi neu rywun yr ydych yn eu hadnabod mewn, neu mewn perygl o fod mewn tlodi ac os hoffech eu helpu nhw i gael gwaith, neu i wneud cynnydd yn eu gwaith, gallwn ni helpu drwy gynnig cymorth ac arweiniad.

Sir Ddinbych yn Gweithio