Coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth a chanllawiau yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19)

Ymateb Covid-19: Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am staff gofal i helpu gyda'r ymateb i'r Coronafirws.

Gweld manylion swyddi gwag Recriwtio Gofal 

Ymunwch â'r rheng flaen rithwir fel rhan o Wasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gogledd Cymru

Hoffech chi ymuno â’r rheng flaen rithwir a chwarae eich rhan i drechu pandemig COVID-19. Mae Cyngor Sir y Fflint, cyflogwr arweiniol Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau newydd y gogledd, yn recriwtio timau olrhain a fydd wedi’u halinio i bob un o chwe chyngor gogledd Cymru. Mwy gwybodaeth.

Ewch yn syth i...

 

Gwiriwr symptomau’r CoronafeirwsDefnyddiwch ganllaw hunangymorth GIG Cymru os ydych chi’n meddwl bod gennych chi neu rywun arall symptomau’r coronafeirws (COVID-19).

 

Cymorth i fusnesauDarganfyddwch ba gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yn ystod pandemig y coronafeirws.

 

Gofal plant brysMae gofal plant brys ar gael i blant agored i niwed a phlant y mae eu rhieni yn hanfodol i ymateb COVID-19.

.

 

Newidiadau i’n gwasanaethauGweld y newidiadau sydd wedi’u gwneud i’n gwasanaethau yn ystod pandemig y coronafeirws.

 

Gwneud cais i gael prawf coronafeirwsGwybodaeth am gael profi i ddarganfod a oes gennych coronafeirws.

 

Pobl bregusGweld gwybodaeth am ddiogelu pobl fregus yn ystod y Coronafirws.

.

 

Cyngor i fusnesau a chyflogwyrAilddechrau ac ailagor busnes,  canllawiau ymarferol ar ddychwelyd i’r gwaith yn ddiogel.

 

Iechyd a llesCyngor a chyfarwyddyd ar iechyd a lles yn ystod pandemig y coronafeirws.

 

Gofalwyr Gwybodaeth i ofalwyr yn ystod y Coronafirws.

.

 

Iechyd Cyhoeddus CymruEwch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i dderbyn gwybodaeth am gadw’n iach.

 

Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) Gweld gwybodaeth a chyngor gan y GIG ar y coronafeirws.

 

GwirfoddolwyrDarganfyddwch sut y gallwch chi wirfoddoli i helpu gyda’r ymateb i Covid-19.

.

Mwy...

Llywodraeth Cymru Llywodraeth y DUCau llwybrau troed Y newyddion diweddaraf

Arhoswch gartref.

  • Dim ond ar gyfer bwyd, rhesymau iechyd a gwaith (os nad ydych chi’n gallu gweithio gartref) y dylech chi fynd allan.
  • Cadwch bellter o 2 fetr rhyngoch chi ac eraill.
  • Golchwch eich dwylo yn syth bin ar ôl cyrraedd adref.

Gallwch ledaenu’r feirws hyd yn oed os nad oes gennych chi symptomau.