Coronavirus (COVID-19) - Pobl bregus

Mae rhai pobl yn wynebu risg uchel o ddatblygu salwch difrifol os ydynt yn dod i gysylltiad â’r coronafeirws (COVID-19) gan fod ganddynt gyflwr iechyd difrifol penodol sy’n bodoli eisoes

Gallwch weld rhestr o bobl sydd wedi’u cynnwys yn y categori ’eithriadol o agored i niwed’ yn sgil y coronafeirws (COVID-19) ar wefan y Llywodraeth (gwefan allanol)

Gwarchod

Bydd pobl a gaiff eu hystyried yn ‘eithriadol o agored i ‘niwed’ yn derbyn llythyr gan Lywodraeth Cymru os nad ydynt eisoes wedi derbyn un. Mae’n bosibl y byddwch wedi clywed pobl yn cyfeirio at y llythyrau hyn fel 'llythyrau gwarchod’. 

Bydd y llythyr yn egluro y dylai’r rheiny sy’n eithriadol o agored i niwed yn sgil y coronafeirws ddilyn y canllawiau i warchod eu hunain. Mae hyn yn cynnwys gofyn i bobl eraill gyflenwi eich bwyd, meddyginiaethau a’ch hanfodion.

Dylech gysylltu â theulu, ffrindiau a chymdogion i ddechrau i ofyn iddynt helpu â'r tasgau hyn, ond os nad oes gennych chi unrhyw un y gallwch ymddiried ynddynt, mae modd trefnu gwasanaeth cyflenwi pecynnau bwyd wythnosol drwy gysylltu â ni.  Bydd y llythyr yn egluro hyn.

Canllawiau ar warchod ac amddiffyn pobl a ddiffinnir ar sail feddygol fel rhai eithriadol o agored i niwed yn sgil y coronafeirws (COVID-19)

Cymorth cymunedol a bocsys bwyd

Bydd pawb a fydd yn derbyn llythyr gwarchod hefyd yn derbyn galwad gan swyddog o Gyngor Sir Ddinbych, a fydd yn gwirio eich lles ac yn trefnu cymorth cymunedol neu wasanaeth cyflenwi pecynnau bwyd lle bo angen. Os ydych chi’n bryderus am ddilysrwydd yr alwad, rhowch y ffôn i lawr a ffoniwch y Cyngor yn uniongyrchol ar 01824 706000.

Gallwch hefyd ffonio ni ar y rhif hwn os nad ydych chi wedi derbyn llythyr, ond yn bryderus am eich amgylchiadau mewn perthynas â'r coronafeirws ac yn teimlo bod arnoch chi angen cymorth.

Os credwch eich bod yn perthyn i un o'r categorïau o bobl eithriadol o agored i niwed a restrir uchod ac nad ydych wedi cael llythyr, dylech drafod eich pryderon gyda'ch meddyg teulu neu glinigydd yr ysbyty.

Cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i bobl hŷn a diamddiffyn tra'n aros gartref

Eich Gymunedol

Celfyddydau Cymunedol

Mae Celfyddydau Cymunedol yn rhan o Gymunedau Gweithgar Hamdden Sir Ddinbych ac yn gweithio i hyrwyddo, cefnogi a datblygu gweithgareddau celf ar gyfer trigolion Sir Ddinbych. Mae Celfyddydau Cymunedol yn rhoi cyfle i bawb gymryd rhan yn y celfyddydau beth bynnag yw eu profiad, oed neu gefndir.

Mae rhaglen o weithgareddau wedi cael ei datblygu er mwyn cefnogi iechyd a lles pobl tra’u bod nhw adref.

Mae’r gwaith hwn yn bosibl drwy gymorth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru. I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan hamdden Sir Ddinbych a dilynwch @DLLCelfArts .

Ticky Lowe

Elin Taylor

6 offeryn cerddorol i chi wneud adref

Llyfrynnau

Creu Atgofion 

Rydym ni’n cadw archifau er mwyn diogelu cofnodion hanesyddol i helpu cenedlaethau’r dyfodol ddeall digwyddiadau, pobl a llefydd a fu. Mae Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru eisiau creu Archif ar yr effeithiau ar y gymuned leol a bywydau pawb ynghlwm. Byddwch yn rhan o hanes fyw, cofnodwch eich bywyd yn ystod y cyfyngiadau ar symud er mwyn eu cadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol ar flog Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru.

Dod yn Aelod o’r Llyfrgell

Os nad ydych eisoes yn aelod o’r llyfrgell, ymunwch ar-lein i gael mynediad am ddim at ystod o adnoddau, gan gynnwys e-Lyfrau, e-Lyfrau clywedol, cylchgronau a chomics.

Ymuno â Llyfrgelloedd Sir Ddinbych ar-lein

Os nad ydych yn gwybod eich rhif PIN, cliciwch ar ‘Mewngofnodi’ ac ‘Wedi Anghofio Rhif PIN’ er mwyn ei ailosod.

Gwirfoddoli

Canllawiau ar Ymateb Cymunedol Diogel ac Effeithiol

Os ydych chi’n cydlynu gwirfoddolwyr neu’n wirfoddolwr eich hun, argymhellwn eich bod yn archwilio canllawiau ac adnoddau Covid-19 a gesglir gan Gyngor Cymru ar gyfer mudiadau gwirfoddol.

Cofrestru fel gwirfoddolwr yn Sir Ddinbych

Ydych chi wedi cael eich ysbrydoli i wirfoddoli?

Gall y rhai sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli yn Sir Ddinbych gofrestru i wneud hynny gyda Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych.

Gall wirfoddolwyr gofrestru ar-lein drwy’r ddolen i wefan Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych.

Cofrestru ar-lein yw’r dewis a ffefrir, ond os nad allwch chi gael mynediad at yr adran cofrestru ar-lein, ffoniwch Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych ar 01824 702441.

Pecyn Adnoddau Cymunedol

Os hoffech ddarganfod pa gymorth cymunedol lleol sydd ar gael yn eich ardal leol, ewch i’n Pecyn Adnoddau Cymunedol.

Mae’r Pecyn Adnodd Cymunedol yn cynnwys gwybodaeth am fusnesau a grwpiau newydd lleol ar draws Sir Ddinbych sy’n cynnig cymorth, gan gynnwys gwybodaeth am wasanaethau danfon bwyd, gwasanaethau siopa bwyd a gwasanaethau cynnal.

Pecyn Grantiau Argyfwng Covid-19

Mae nifer o gronfeydd grant argyfwng Covid-19 ar gyfer cyrff a mudiadau gwirfoddol ac unigolion sy’n wynebu caledi ariannol.

Ewch i’n Tudalen Adnoddau Cymunedol Covid-19 i weld cyfeiriadur o’r grantiau sydd ar gael.

Diogelwch Bwyd ar gyfer Coginio Cymunedol a Banciau Bwyd

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi darparu gwybodaeth a chanllawiau ar ddiogelwch bwyd ar gyfer unigolion neu grwpiau sy’n dymuno paratoi prydau yn eu cartrefi ar gyfer eu cymuned. Canllawiau ar ddiogelwch bwyd ar gyfer coginio cymunedol a banciau bwyd.

Mae canllaw ychwanegol ar gael gan ein Tîm Diogelwch Bwyd. Cysylltwch â’r tîm ar 01824 706405 neu anfonwch e-bost at food.safety@denbighshire.gov.uk.

Caru Darllen

Mae’r Wythnos Caru Darllen yn rhoi ysbrydoliaeth a syniadau i chi gan Llyfrgell Sir Ddinbych.

Ymaelodi â’r Llyfrgell

Os nad ydych eisoes yn aelod o’r llyfrgell, gallwch ymuno ar-lein i gael mynediad am ddim i ystod o adnoddau gan gynnwys e-Lyfrau, eLyfrau Sain, cylchgronau a chomics.

Ymunwch â llyfrgelloedd Sir Ddinbych ar-lein

Os nad ydych yn gwybod eich rif PIN, cliciwch ar Fewngofnodi ac ‘Wedi Anghofio Eich Pin’ i’w ailosod. 

Darllen i Ymuno i Mewn

Rhannwch eich cariad at ddarllen gyda darllenwyr eraill tra’n eistedd yn gyfforddus ar eich soffa. Ymunwch â’r Grŵp Darllen Ar-Lein Cymru newydd ar Welsh Libraries Facebook page. Mae darllenwyr yn pleidleisio ar pa lyfr y bydd pawb yn ei ddarllen a’i drafod pob mis yn defnyddio llyfrau i’w lawrlwytho ar Borrowbox.

Ydych chi’n mwynhau dod i ddigwyddiadau’r awdur, clywed awduron yn siarad am eu llyfrau, a gofyn cwestiynau iddynt?  Gallwch wneud hyn nawr drwy ddilyn sgyrsiau byw yr awdur ar-lein ar Facebook gan 4 siopau llyfrau annibynnol.

Canolbwynt Llenyddiaeth

Gallwch gael golwg ar sianel YouTube Lit Hub gyda darlleniadau, lansiadau, cyfweliadau a thrafodaethau gydag awduron. 

Gig Llyfrau

Oeddech chi’n gwybod bod y wefan Book Gig yn rhoi manylion digwyddiadau llyfrau ar-lein a chwestiynau cyffredin a sgyrsiau ar y we gyda’r awduron poblogaidd?

Gŵyl y Gelli Digidol

Mae Gŵyl y Gelli yn cael ei gynnal rhwng 18-31 Mai, ble bydd ysgrifenwyr a meddylwyr gorau’r byd yn dod yn fyw i chi ar-lein.

Mae babanod a phlant bach wrth eu boddau yn dod i Amser Rhigwm yn y llyfrgelloedd – ac rydym yn gwybod bod llawer o oedolion yn hoffi gwrando ar y sesiynau.  Mae yna lawer o fideos rhigwm a stori ar Sianel YouTube dechrau da Sir Ddinbych. Cadwch mewn cysylltiad gydag aelodau iau o’r teulu ar-lein a darllenwch gerdd neu stori amser gwely. 

Darllen i Ddysgu

Mae Learn My Way yn wefan sy’n cynnig cyrsiau am ddim i helpu i wella eich sgiliau digidol – gwych i helpu i’ch cadw mewn cysylltiad yn ystod yr adegau anodd hyn.  Mae cyrsiau yn cynnwys defnyddio eich cyfrifiadur, sgiliau sylfaenol ar y rhyngrwyd.  Cofrestrwch am ddim yn defnyddio enw eich llyfrgell leol yn www.learnmyway.com

Dysgu neu wella eich Cymraeg

Darllen Lingo Newydd – y cylchgrawn i bobl sy’n dysgu Cymraeg

Ymarfer eich Cymraeg drwy ddarllen cylchgrawn fel Cara neu Y Wawr - sydd â llawer o erthyglau ar wahanol bynciau

Gallwch lawrlwytho’r ap digidol RB a chreu cyfrif gyda’ch cerdyn llyfrgell i lawrlwytho Lingo Newydd a chylchgronau am ddim.

Llyfrgell Achau

Gallwch chwilio miloedd o ddogfennau ar-lein fel y cyfrifiad, plwyf, milwrol, cofnodion genedigaeth, priodas a marwolaeth, i’ch helpu i olrhain eich coeden deulu. Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn am ddim os ydych yn aelod o Lyfrgelloedd Sir Ddinbych. Mewngofnodwch i'ch cyfrif llyfrgelloedd Sir Ddinbych ac ewch i Lyfrgell hynafiaethol neu Dysgwch sut i ymuno â llyfrgelloedd Sir Ddinbych

Gwefan ....Who else writes like

Dewch o hyd i awduron eraill sy’n ysgrifennu fel eich hoff awdur drwy ddefnyddio Who Else Writes Like website – mae am ddim i aelodau’r llyfrgell (mewngofnodwch gyda rhif eich cerdyn llyfrgell).

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Darllenwch am orffennol Cymru. Gallwch gael mynediad am ddim fel aelod o Lyfrgell Sir Ddinbych i adnoddau digidol y Llyfrgell Genedlaethol fel Papurau Newydd Cymru, Mapiau’r Degwm, Ewyllysiau a Lluniau. Delfrydol i ddysgu a phori drwy ein hanes. Ewch i wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru    

Darllen i Ymlacio

Gyda Blwch benthyg mae eich llyfrgell bob amser yn agored! Lawrlwythwch eLyfrau am ddim, mae yna gasgliad gwych i ddewis ohonynt neu beth am wrando ar eLyfr? Lawrlwythwch nhw o Borrowbox  – y cyfan rydych ei angen yw eich cerdyn llyfrgell.

Cylchgronau

Diddordeb mewn garddio, gweu, ceir, gwyddoniaeth, natur, hanes, ffotograffiaeth neu fwyd?   Beth bynnag yw eich hobïau a diddordebau, mae yna gylchgrawn i chi.  Gallwch bori drwy eich hoff gylchgronau am ddim, y cyfan rydych ei angen yw eich cerdyn llyfrgell, mae yna gasgliad o ddewis gwych. Dysgwch fwy.

Barddoniaeth

Beth am wrando ar farddoniaeth, mae yna gasgliad ar gael yn Wrecking Ball Press neu beth am bodlediad barddoniaeth Cymru @PodlediadClera

Darllen i Ddianc

Hoffech chi ddod o hyd i lyfr mewn gwlad benodol yn y byd? Hoffech chi ddewis llyfr yn ôl ei gynllwyn neu leoliad yn hytrach nag yn ôl awdur neu deitl? Edrychwch ar Whichbook - ffordd newydd i ddewis beth i’w ddarllen.

Archwiliwch y byd o’ch cadair freichiau gydag ystod o ganllawiau teithio ar gael ar Borrowbox. Y cyfan rydych ei angen yw eich cerdyn llyfrgell. 

Caru eich Ardal Leol

Darganfod Sir Ddinbych

Mae Sir Ddinbych yn cynnig cefn gwlad a thirwedd syfrdanol, trefi marchnad bywiog, dwy dref lan môr a chanrifoedd lawer o dreftadaeth gyfoethog. Mae pobl wedi byw yn Sir Ddinbych yn hirach nag unrhyw ardal arall yng Nghymru, ac mae yno bum castell a nifer o bryngaer o’r Oes Haearn.

Mae gan Sir Ddinbych amrywiaeth o drefi hanesyddol, hardd ac unigryw a dinas Llanelwy.

Ewch i wefan Gogledd Ddwyrain Cymru i gael rhagor o wybodaeth am archwilio Sir Ddinbych.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yw’r porth llawn golygfeydd prydferth i Ogledd Cymru, sy’n cynnwys rhai o dirweddau mwyaf godidog y DU. Mae’n 62 milltir sgwâr o gribynnau rhostir grug, clogwyni calchfaen, coetir a thir amaeth, ac mae 60% ohono yn Sir Ddinbych. Mae’n gefndir perffaith i lu o weithgareddau awyr agored, gan gynnwys cerdded, beicio a marchogaeth.  

Dysgwch fwy am yr AHNE ar wefan Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte

Dyfarnwyd statws Safle Treftadaeth y Byd gan UNESCO i Draphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte yn 2009. Mae’n cynnwys 11 milltir o Dreftadaeth Byd syfrdanol ac yn estyn dros Siroedd Dinbych a Wrecsam a Swydd Amwythig. Mae’n cynnwys Rhaeadr y Bedol, y Bont Gadwyn a Llangollen. 

Ewch i pontcysyllte-aqueduct.co.uk/cy i gael rhagor o wybodaeth am y Safle Treftadaeth Byd hwn.

Dewch yn Llysgennad Twristiaeth Sir Ddinbych

Mae’r cynllun ar-lein hwn ar gael am ddim i bawb, ac wedi’i ddylunio i wella profiad pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd. Mae cyfres o fodiwlau hyfforddi rhyngweithiol ar-lein (11 i gyd), ynghyd â chwestiynau, wedi eu llunio ar amrywiol themâu, fel trefi a dinas Sir Ddinbych, cerdded, beicio, hanes, y celfyddydau, yr arfordir a'r Gymraeg a diwylliant Cymru. 

Mae yna 3 lefel o wobrau – efydd, arian ac aur, yn dibynnu ar faint o fodiwlau y byddwch yn eu cwblhau. Bydd pawb sy’n cwblhau’r gwobrau yn derbyn tystysgrif, bathodyn a sticeri ffenestr.

Dysgwch fwy am gynllun Llysgenhadon Twristiaeth Sir Ddinbych, gan gynnwys sut i gofrestru.

Ffordd y Gogledd

Mae Ffordd y Gogledd yn dilyn hen ffordd fasnachu am 75 milltir (120km) ar hyd arfordir y gogledd i Ynys Môn. Mae 25 milltir/40km o Ffordd y Gogledd yn rhedeg drwy Ogledd Ddwyrain Cymru,  o'r ffin â Lloegr at dref lan môr y Rhyl.

Ewch i wefan Gogledd Ddwyrain Cymru i gael golwg ar daflen wybodaeth Ffordd y Gogledd, sy'n awgrymu teithiau ar themâu megis treftadaeth, cerdded, tirwedd a golff.

Lles

Cadw’n Egnïol

Mae ymarfer corff yn rhan hanfodol o gadw’n iach, ond mae’n bwysig gwneud hynny'n ddiogel. Os nad ydych yn gallu gadael y tŷ, mae’n bwysig cadw eich iechyd corfforol a meddyliol yn egnïol o hyd. P'un ai dawnsio i’ch hoff gân, gwneud gwaith tŷ neu ganfod rhaglen ymarfer corff at eich dant chi yw hynny.

Ymarferion o gadair freichiau

Mae’r ymarferion hyn wedi cael eu llunio gan Hamdden Sir Ddinbych ac ar gyfer unrhyw un sydd eisiau gwneud ymarfer ysgafn, heb fod yn rhy galed o gysur eich cadair freichiau:

Dewch o hyd i ragor am gadw'n egnïol ac iach yn ystod pandemig y coronafeirws

Aros yn Egnïol yn feddyliol

Gwneud atgofion

Byddwch yn rhan o hanes byw,cofnodwch eich bywyd yn ystod y cyfyngiadau ar symud i’w cadw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol ar flog Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru

Hel achau: Rhifyn y Llyfrgell

Porwch filoedd o ddogfennau ar-lein, megis y cyfrifiad, cofnodion plwyf, y fyddin, genedigaethau, priodasau a marwolaethau, i’ch helpu i olrhain eich coeden deuluol. Gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth hwn am ddim os ydych chi'n aelod o lyfgelloedd Sir Ddinbych. Mewngofnodwch i’ch cyfrif Llyfrgelloedd Sir Ddinbych ac ewch i’r Llyfrgell Achau neu ganfod sut i ymuno â Llyfrgelloedd Sir Ddinbych.

Cyrsiau Cyfrifiadur am Ddim

Mae gwefan Learn My Way yn cynnig cyrsiau am ddim i'ch helpu gyda gwella sgiliau digidol, ac yn wych ar gyfer cadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae cyrsiau yn cynnwys, defnyddio eich cyfrifiadur, hanfodion a sgiliau ar y we. Register for free using the name of your local library at www.learnmyway.com 

Dysgwch rywbeth newydd

Dysgwch yr Anthem Genedlaethol

Hoffech chi ddysgu’r Anthem Genedlaethol? Edrychwch ar ein fideo gyda’r ffonetig ar gyfer Dysgwyr Cymraeg, ac yn serennu Côr Sain y Sir, o Sir Ddinbych ei hun.

Byddwch yn greadigol

Dathlu Crefftau a’r Grefft o Wneud

Mae Canolfan Grefft Rhuthun wedi creu cyfres o becynnau sy’n cynnig llawer o syniadau ac ysbrydoliaeth i archwilio pob math o grefftau a'r budd y gall roi i ni gyd, hyd yn oed os yw hynny drwy'r weithred syml a 'gofalus' o 'stopio ac edrych' - mae bod yn greadigol eich hun yn hawdd ac yn hwyl.

Mwy gan Ganolfan Grefft Rhuthun

Cadw mewn cysylltiad

Cyngor ar sut i gadw mewn cysylltiad yn ystod y coronafeirws

Cadw trefn arferol

Canfod rhagor o wybodaeth ar sut i helpu cadw trefn arferol wrth aros gartref