Coronavirus (COVID-19)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni i gael gwybodaeth a chanllawiau am Coronavirus (COVID-19). Mae Coronavirus (COVID-19) yn salwch newydd sydd yn gallu effeithio ar eich ysgyfaint a phibellau gwynt. Caiff ei achosi gan firws o’r enw coronavirus.

Byddwch yn ymwybodol y gall y Cyngor gymeryd fwy o amser nag arfer I ymateb I lythyrau neu gwynion, o ganlyniad I brinder staff ac ymateb y Cyngor i coronafeirws. Diolch I chi am eich dealltwriaeth.

Ein gwasanaethau

Mae unrhyw newid i wasanaeth yn cael ei restru isod:

Busnesau

Grantiau busnes

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno dau grant i gefnogi busnesau yng Nghymru drwy'r pandemig Coronafeirws. Mae’r grantiau hyn ar gael i fusnesau sydd wedi’u cofrestru i dalu ardrethi busnes ar eu hadeiladau ar 20 Mawrth 2020.

Dysgwch fwy gan gynnwys sut i wneud cais am y grantiau

Gweld mwy cymorth i fusnesau

Mwy wybodaeth

Ysgolion

Ar hyn o bryd, mae pob ysgol yn Sir Ddinbych wedi cau yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru

Datganiad gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams ar gau ysgolion yng Nghymru

Gofal plant ar gyfer gweithwyr hanfodol

Mae pob ysgol yn Sir Ddinbych (ac eithrio Ysgol Pendref, Ysgol Babanod Llanelwy, Ysgol Llanbedr ac Ysgol Trefnant) wedi agor eu drysau heddiw i blant gweithwyr hanfodol. Mae cludiant i'r ysgol wedi'i drefnu.

Os ydych chi'n weithiwr allweddol ac wedi cael eich effeithio gan leoliad gofal plant wedi cau yn ystod y pandemig COVID-19 presennol ac angen mynediad i ofal plant er mwyn i chi allu mynd i'r gwaith, cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a gallant ddarparu rhestr o leoliadau gofal plant sydd ar gael yn eich ardal leol sy'n gallu eich cynorthwyo yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Prydau ysgol am ddim

Bydd y plant hynny sy'n mynychu'r gofal plant gweithwyr hanfodol mewn ysgolion yn parhau i dderbyn prydau ysgol am ddim os ydyn nhw'n gymwys.  Gall unrhyw blant nad ydynt yn mynychu'r sesiynau hyn ond sydd â'r hawl i gael prydau ysgol am ddim alw yn yr ysgolion hyn am becyn bwyd.

Darganfod os yw eich ysgol ynghau

Biniau ac ailgylchu

Parciau ailgylchu a gwastraff 

Er mwyn helpu i orfodi cyfarwyddyd Llywodraeth y DU i breswylwyr aros yn eu cartrefi, Dinbych, y Rhyl a Rhuthun Mae parciau ailgylchu a gwastraff wedi cau hyd nes y ceir rhybudd pellach. Nid yw teithio i'r safleoedd hyn i gael gwared ar wastraff yn rheswm dilys dros adael eich cartrefi. Bydd gweithwyr ar y safleoedd hyn yn cael eu hailhyfforddi'n barod i'w hadleoli i gefnogi ein prif wasanaethau casglu gwastraff ar garreg y drws ar gyfer ailgylchu, gwastraff bwyd a sbwriel gweddilliol (bin DU).

Cadwch eich gwastraff swmpus, gwastraff DIY, eitemau trydanol a gwastraff gardd yn eich eiddo. Peidiwch â rhoi'r gwastraff hwn i'w gasglu ar eich diwrnod bin arferol gan na fyddwn yn gallu ei gasglu. Os byddwch yn darganfod gwastraff peryglus yn eich eiddo yn ystod prosiect DIY, megis asbestos, cysylltwch â ni ar unwaith i gael cyngor ac i drefnu ei dynnu.

Casglu eitemau swmpus

Mae’r Cyngor wedi cymryd y penderfyniad i beidio a derbyn unrhyw geisiadau am gasgliadau swmpus o ddydd Llun, 23 Mawrth, er mwyn sicrhau bod staff rheng flaen ar gael ar gyfer gwaith angenrheidiol eraill.  

Gwastraff gardd

Mae'r Cyngor wedi penderfynu atal yr holl wasanaethau casglu gwastraff gardd wrth ymyl y ffordd hyd nes y rhoddir rhybudd pellach, er mwyn sicrhau bod gweithwyr rheng flaen a fflyd yn cael eu cadw ar gyfer casglu ffrydiau gwastraff eraill, fel gwastraff bwyd a gwasanaeth sachau pinc/biniau DU).

Bydd y Cyngor yn ymestyn pob tanysgrifiad cartref am yr un nifer o wythnosau bydd y gwasanaeth yn cael ei atal.  Ni fyddwn yn gallu prosesu ad-daliadau ar gyfer unrhyw aelwydydd sydd wedi cael casgliad o wastraff gardd o fewn eu blynyddoedd casglu.   Os yw'n bosibl cadw eich gwastraff gardd gartref y tu allan yn eich gardd nes i'r gwasanaeth ailddechrau, gwnewch hynny. Bydd rhagor o ganllawiau ar "sut i gompostio gartref" yn cael eu darparu ar wefan y Cyngor yn y dyddiau nesaf.

Compostiwr cartref

Oherwydd y galw cynyddol, rydym allan o stoc o finiau compost dros dro. Archebu bin compost newydd fydd ar gael pan fyddant yn y stoc.

Gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu - Maes parcio Lôn Las (Corwen) a Pafiliwn Llangollen

Mae’r gwasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu symudol yn ardaloedd Corwen a Llangollen ar foreau Sadwrn yn dod i stop am y tro.

Casgliadau tecstilau ar garreg drws (co-options)

Mae'r broses o gasglu bagiau tecstilau ar ochr y ffordd bob pythefnos gan elusennau lleol Co-options wedi'i hatal nes ceir rhybudd pellach. 

Nid yw'n bosibl ar hyn o bryd i ddidoli'r tecstilau'n ddiogel a bydd y gweithwyr sy'n gweithredu'r gwasanaeth hwn yn aros gartref yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth gan nad ystyrir hi'n hollbwysig ar hyn o bryd.

Ni ddylid defnyddio banciau tecstilau ar hyn o bryd gan nad yw hyn yn rheswm cyfreithlon dros adael eich cartref.

Ceisiwch gadw dillad o ansawdd da i un ochr fel y gellir ei gasglu unwaith y caiff y cyfyngiadau eu codi.

Mae'r gwasanaeth hwn fel arfer yn gweithredu yng ngogledd a chanol Sir Ddinbych.

Genedigaethau, priodasau a marwolaethau

Priodasau, partneriaeth sifil neu seremonïau dewisol eraill

Mae gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych wedi penderfynu rhoi'r gorau i gynnal priodasau, partneriaeth sifil neu seremonïau dewisol eraill (e.e. adnewyddu addunedau; Enwi babanod etc.) mewn Swyddfeydd Cofrestru ac mewn unrhyw leoliad trwyddedig yn Sir Ddinbych hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Bydd hysbysiadau priodas/partneriaeth sifil yn cael eu gohirio hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Gall unrhyw un sydd eisoes wedi archebu lle gysylltu â gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych drwy e-bostio: ceremonies@denbighshire.gov.uk

Cofrestru genedigaethau a marwolaethau

Bydd apwyntiadau cofrestru genedigaethau nawr yn cael eu gohirio hyd nes y ceir rhybudd pellach.  Cynghorir cwsmeriaid y gallant bellach wneud cais am Fdd-dal Plant neu Gredyd Cynhwysol cyn i'r enedigaeth gael ei chofrestru.

Copïau o dystysgrifau

Gellir archebu copïau o dystysgrifau dim ond dros y ffôn drwy ffonio 01824 708100.

Cofrestru marwolaeth

Bellach, dim ond dros y ffôn y bydd apwyntiadau ar gyfer cofrestru marwolaeth yn cael eu cwblhau. Ffoniwch 01824 708100 i wneud apwyntiad.
Treth y cyngor
Rydym yn deall y bydd llawer o bobl yn cael eu heffeithio'n ariannol gan COVID-19. Anogwn gwsmeriaid a fydd yn cael trafferth i dalu eu treth gyngor i gysylltu ag aelod o'r tîm lle byddwn yn gallu cynnig cymorth a chyngor i chi ar sut y gellir ei dalu, ac unrhyw gymorth y gellir ei gynnig.

Os yw eich incwm wedi gostwng, efallai y bydd gennych hawl i wneud cais am gostyngiadau’r dreth gyngor. Gorau po gyntaf y gwnewch chi hyn po gynharaf y bydd eich cais yn cael ei dalu os byddwch yn gymwys. Gallwch hefyd wirio eich cymhwyster ar gyfer budd-daliadau eraill drwy ymweld â gov.uk/benefits.

Os hoffech gysylltu â ni ynghylch eich treth gyngor, anfonwch e-bost at refeniw@sirddinbych.gov.uk, neu os oes brys, ffoniwch 01824 706000.

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn nifer uchel iawn o alwadau felly byddem yn annog cwsmeriaid i ddefnyddio ein gwefan/ceisiadau ar-lein lle bo modd.
Llyfrgelloedd ac archifau

Mae adeiladau ein llyfrgelloedd ar gau. Rydym yn gweithio ar dduliau newydd o ddwrparu ein gwasanaethau a bydd manylion pellach yn dilyn. Mae ein gwasanaeth arlein ar agor 24/7 ar gyfer lawrlwytho llyfrau a chylgraonnau digidol a ffynonellau gwybodaeth.

Archifau Sir Ddinbych: Mae ein hystafell ymchwil ar gau ar hyn o bryd. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n gwefan.

Cefn Gwlad a Threftadaeth

Gwasanaeth Cefn Gwlad

Bydd Parciau Gwledig Loggerheads a Moel Famau ar gau i'r cyhoedd. Cyngor Cyfoeth Naturiol Cymru yw gofalu amdanoch eich hun ac eraill drwy ddilyn canllawiau iechyd cyhoeddus Cymru a'r Llywodraeth.

Gofynnir i breswylwyr osgoi teithio diangen a gwneud unrhyw daith gerdded awyr agored yn lleol i'ch ardal, peidiwch â mynd i mewn i'ch car i deithio.

Mae llwybrau cerdded yn dal ar agor ond rhaid i'r rhai sy'n eu defnyddio wneud hynny ar eu pen eu hunain neu aelodau eich cartref eich hun ac, os ydych yn dod ar draws pobl eraill, cadwch at y rheol ymbellhau cymdeithasol.

Nantclwyd y Dre

Ni fydd Nantclwyd y Dre yn agor y penwythnos hwn a byddant yn parhau i fod ar gau i'r cyhoedd hyd nes ceir rhybudd pellach.

Plas Newydd (Llangollen)

Ni fydd tŷ hanesyddol Plas Newydd a'r caffi ar y safle yn Llangollen yn agor nes ceir rhybudd pellach, ond bydd y gerddi ar agor.

Garchar Rhuthun

Ni fydd Garchar Rhuthun yn agor y penwythnos hwn a byddant yn parhau i fod ar gau i'r cyhoedd hyd nes ceir rhybudd pellach.
Tai

Gwaith cynnal a chadw ar eiddo tai'r Cyngor

Fel rhagofal, dim ond gwaith trwsio brys a/neu frys fydd yn cael ei wneud o  23 Mawrth 2020. A fyddech cystal â chysylltu â ni yn ystod oriau swyddfa ar 01824 706000 neu ar 0300 123 30 68 y tu allan i oriau os yw'n argyfwng. Gadw'n ddiogel.

Gwneud cais am waith trwsio i tai cymdeithasol ar-lein a byddwn yn ymateb i'ch ymholiad cyn gynted ag y gallwn.

Iechyd a gofal cymdeithasol

Gwasanaethau Cefnogi Cymunedol

Mae cwmni Cefndy Enterprises wedi stopio cymryd archebion newydd ac mi fyddant yn cau heddiw (Dydd Gwener). Bydd rhai staff yn gweithio yr wythnos nesaf er mwyn i rhai archebion gael eu cludo o’r safle.

Bydd y Gwasanaeth Dydd a Chyfleoedd Gwaith yn cau heddiw (Dydd Gwener), a bydd staff yn cael eu dargyfeirio fel bo’r angen.

Bydd Canolfan Ddydd Dolwen yn cau heddiw (Dydd Gwener), a bydd staff yn cael eu dargyfeirio fel bo’r angen.

Mae’r Cyngor yn trefnu i gael gyrrwyr ychwanegol i weithio i’r gwasanaeth Cyfarpar Cymunedol, er mwyn rhoi cymorth i’r gwaith o gludo bobl o ysbytai.

Cymunedau a byw

Llythyrau gan Lywodraeth Cymru at y bregus

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi ysgrifennu at bobl agored i niwed ledled y DU i'w hysbysu am y rhagofalon y dylent eu cymryd ac i gysylltu â'u hawdurdod lleol os ydynt yn poeni neu os oes ganddynt anghenion cymorth.

Mae'r Cyngor yn rhoi trefniadau ar waith i ymdrin â'r galwadau hyn.  Os bydd pobl yn penderfynu ffonio canolfan gwasanaethau cwsmeriaid y Cyngor, caiff manylion eu cymryd a'u trosglwyddo i dîm a fydd yn eu ffonio'n ôl i drafod eu hanghenion.

Pan fo angen cymorth gan y gymuned, bydd y tîm yn gallu rhannu manylion am yr hyn a gynigir yn yr ardal leol a helpu pobl i wneud trefniadau os bydd angen.

Lle nad oes cymorth ar gael, bydd y manylion yn cael eu rhannu â Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) a fydd yn ceisio defnyddio gwirfoddolwyr i helpu i ddiwallu anghenion yn y gymuned.

Gofal plant ar gyfer gweithwyr hanfodol

Mae pob ysgol yn Sir Ddinbych (ac eithrio Ysgol Pendref, Ysgol Babanod Llanelwy, Ysgol Llanbedr ac Ysgol Trefnant) wedi agor eu drysau heddiw i blant gweithwyr hanfodol. Mae cludiant i'r ysgol wedi'i drefnu.

Os ydych chi'n weithiwr allweddol ac wedi cael eich effeithio gan leoliad gofal plant wedi cau yn ystod y pandemig COVID-19 presennol ac angen mynediad i ofal plant er mwyn i chi allu mynd i'r gwaith, cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a gallant ddarparu rhestr o leoliadau gofal plant sydd ar gael yn eich ardal leol sy'n gallu eich cynorthwyo yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Prydau ysgol am ddim

Bydd y plant hynny sy'n mynychu'r gofal plant gweithwyr hanfodol mewn ysgolion yn parhau i dderbyn prydau ysgol am ddim os ydyn nhw'n gymwys.  Gall unrhyw blant nad ydynt yn mynychu'r sesiynau hyn ond sydd â'r hawl i gael prydau ysgol am ddim alw yn yr ysgolion hyn am becyn bwyd.

Toiledau cyhoeddus

Bydd pob toiledau cyhoeddus yn Sir Ddinbych yn cau o 5pm heddiw (20/3/2020) hyd nodir yn wahanol.

Adnoddau Cymunedol

Adnoddau a gwybodaeth ar gyfer cymunedau Sir Ddinbych..

Hamdden

Loggerheads a Moel Famau

Bydd Parciau Gwledig Loggerheads a Moel Famau ar gau i'r cyhoedd.

Clybiau a chanolfannau ieuenctid

Mae clybiau a chanolfannau ieuenctid y sir wedi eu cau i'r cyhoedd a staff. Bydd y gwasanaeth yn parhau i gynnig cefnogaeth a chyfleoedd ymgysylltu rhithwir i bobl ifanc er mwyn cadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod heriol hwn. Bydd gweithwyr ieuenctid yn cynnig cyngor, gweithgaredd, arweiniad a rhyngweithio – drwy waith ieuenctid rhithwir a fformatau cyfryngau cymdeithasol.

Unwaith y bydd y canllawiau'n newid i alluogi grwpiau i gwrdd â chanolfannau, bydd clybiau ac ymweliadau addysgol yn ailddechrau.

Sut i gysylltu â'r gwasanaethau ieuenctid

Parciau a meysydd chwarae

Mae’r Cyngor wedi cychwyn ar y gwaith o gau parciau a mannau chwarae ar draws y sir.  Mi fydd y gwaith o gloi’r holl barciau wedi’i gwblhau erbyn diwedd y dydd yfory.

Denbighshire Leisure Ltd

Mae’r gwasanaeth wedi cymryd y penderfyniad anodd i gau pob un o'u safleoedd hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Mae'r cyfleusterau’n cau o 4pm heddiw (dydd Gwener, 20 Mawrth), ac mae'n cynnwys SC2, Ninja TAG, Pafiliwn y Rhyl a bwyty a bar 1891, NOVA Prestatyn, pob canolfan hamdden, Canolfan Fowlio Gogledd Cymru, Canolfan Grefftau Rhuthun a Chaffi R, Neuadd Tref y Rhyl a Phafiliwn Llangollen.   Bydd timau'n defnyddio'r amser hwn i gynllunio eu digwyddiadau a'u pecynnau yn y dyfodol ar gyfer eu hatyniadau, eu canolfannau hamdden a'u bwytai ac i sicrhau ein bod yn dod yn ôl â newyddion, digwyddiadau a gweithgareddau hyd yn oed yn fwy cyffrous ar draws holl safleoedd hamdden Sir Ddinbych.

Bydd Hamdden Sir Ddinbych Cyf yn rhewi pob taliad debyd uniongyrchol am aelodaeth ffitrwydd a gwersi nofio, yn effeithiol ar unwaith. Ni fyddant yn gwneud rhagor o gasgliadau ar eich debyd uniongyrchol hyd nes y rhoddir rhybudd pellach. Nid oes angen i gwsmeriaid wneud unrhyw beth – bydd y gwasanaeth yn gwneud hyn ar eu rhan ac yn rhoi gwybod i bobl ymlaen llaw pryd y byddant yn ailgychwyn, unwaith y daw'r sefyllfa Covid-19 yn gliriach.

Iechyd amgylcheddol

Diogelwch bwyd

Os ydych yn fusnes bwyd sydd yn bodoli yn barod neu yn fusnes newydd, ac yn cynnig gwasanaeth pryd ar glyd am y tro cyntaf oherwydd Covid 19, hoffwn glywed gennych. Mae'n hanfodol eich bod yn asesu'r risg sy'n gysylltiedig â'r math hwn o wasanaeth bwyd, er mwyn sicrhau eich bod yn cadw eich cwsmeriaid yn ddiogel mewn perthynas ag alergenau, diogelwch bwyd a cadw pellter cymdeithasol. Gallwn eich cynghori chi ar y materion hyn. Cysylltwch â'r Tîm Bwyd ar 01824 706405 food.safety@sirddinbych.gov.uk
Swyddfeydd y Cyngor

Mae neuadd y Sir (Rhuthun), Caledfryn (Dinbych) a Thy Russell, y Rhyl ar gau: Dylai pobl yn ymweld â ein gwefan am wybodaeth.

Os oes gennych unrhyw bryderon am les unigolyn, cysylltwch a’r Pwynt Mynediad Sengl, ar 0300 456 1000. Mewn argyfwng tu allan i oriau, ffoniwch 0345 053 3116 ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol neu 0300 123 3068 ar gyfer pob gwasanaeth arall.

Parcio, ffyrdd a theithio

Bathodynnau Glas

Bydd y gwasanaeth i gefnogi ceisiadau Bathodyn Glas yn parhau fel gwasanaeth apwyntiadau dros y ffôn o heddiw ymlaen.

Os oes angen help arnoch i wneud cais am neu adnewyddu eich bathodyn glas ar-lein, ffoniwch un o'r lleoliadau canlynol i drefnu apwyntiad dros y ffôn gyda chi pan fydd aelod o staff yn mynd drwy'r ffurflen gais.

Bydd angen i chi gyflenwi eich dogfennau ategol o hyd, naill ai drwy eu sganio neu eu ffotograffio gartref a'u ebostio atom. Gallwch anfon eich dogfennau ategol neu eich ymholiadau am y Bathodyn Glas drwy e-bostio blue.badge@sirddinbych.gov.uk.

Meysydd parcio

Mae'r meysydd parcio canlynol ar gau:

Cludiant cyhoeddus

Gweler ein tudalen we ar gyfer amserlenni bws argyfwng.
Taliadau

Mae nifer o breswylwyr wedi bod mewn cysylltiad, yn gofyn sut y dylent wneud unrhyw daliadau i'r Cyngor. Gellir gwneud taliadau ar-lein neu drwy'r llinell ffôn awtomataidd: 0300 456 2499 am:

  • dreth y cyngor
  • trethi busnes
  • rhent tai
  • gordaliad budd-dal tai
  • dirwyon parcio
  • anfonebau cyffredinol

Os oes gan gwsmeriaid gerdyn talu rhent tai neu dreth gyngor, neu fil gyda chod bar (gyda cherdyn, arian parod neu siec) mewn Swyddfa Bost, Paypoint neu'n uniongyrchol ym manc Natwest. Gofynnir i gwsmeriaid gael y cyfeirnodau cywir ar gyfer eu taliad wrth ddefnyddio'r opsiynau talu hyn.

Canolfan Fflyd

Mae’n canolfan fflyd ym Modelwyddan nawr ar gau i gwsmeriaid a cherbydau.

Harbwr y Rhyl
Mae Harbwr y Rhyl ar gau nes bydd rhybudd pellach. 

Bydd yr holl gyfleusterau ar gau a'r Harbwr yn cael ei gloi'n ffurfiol. Bydd Pont y Ddraig yn dal i fod yn y safle is heb fynediad i'r harbwr mewnol. Bydd iard gychod Harbwr y Rhyl yn cael ei chloi a'r holl wasanaethau'n cael eu hatal. 

Bydd gan y pontynau mewnol ac allanol fynediad ffob at ddibenion brys yn unig. 

Cau llwybrau troed

Footpath closures

The Welsh Government has introduced emergency regulations, Health Protection (Coronavirus restrictions) (Wales) Regulations 2020, that require local authorities to close footpaths and other rights of way where use poses a high risk to the spread of coronavirus.

Health Protection (Coronavirus restrictions) (Wales) Regulations 2020

Any person ignoring the closure of a path or place under these regulations may be asked or forced to leave and may be subject to a Fixed Penalty Notice of £60 with that charge doubling for a repeat offence.

List of closures of public access paths and sites in Denbighshire: 

Comuned / CommunityPath NumberStatusLocality

Llandyrnog

57

footpath

Pen y Cloddiau

Llangynhafal

18

footpath

Moel Llys y Coed

Llangynhafal

18

footpath

Moel Dywyll

Llangynhafal

18

footpath

Moel Famau

Llanbedr DC

20

footpath

Moel Famau

Llanbedr DC

32

footpath

Moel Fenlli

Llanferres

1

footpath

Clwyd Forest

Llanferres

58

footpath

Bwlch Crug Las

Llanarmon YI

92

footpath

Moel Eithinen

Llanarmon YI

61

bridleway

Gyrn

Llanbedr DC

22

bridleway

Clwyd Gate

Llanferres

50

footpath

Plymog Layby

Llanferres

51

footpath

Pothole Quarry

Llanarmon YI

91

footpath

Pothole

Mold Rural

113

bridleway

Loggerheads Country Park

Llanferres

63

bridleway

Loggerheads Country Park

Llantysilio

45

footpath

Horseshoe Falls

Llantysilio

46

footpath

Bryn Tysilio

This will remain under review and may change if areas are identified where groups of people are congregating and actively ignoring measures set out by the Government.

We ask that all members of the public follow the requirements for appropriate numbers of no more than one or two in a family party maintaining social distancing minimum space of 2 meters and utilise their local routes rather then travel to the countryside unnecessarily. Many footpaths and bridleways cross private land, working farms and in some cases are close to private homes. Please keep to the paths, keep your distance from landowners and continue to follow the restrictions and measures which are in place to protect you and others.

Gwirfoddolwyr

Mae'r camau gwirfoddol a'r ysbryd cymunedol sy'n cael eu dangos ar draws Sir Ddinbych yn ein calonogi. Mae’r camau gwirfoddol hyn a’r ysbryd cymunedol yn mynd i fod yn bwysig yn y diwrnodau, yr wythnosau a’r misoedd sydd i ddod.

Mae pobl sy'n ffit ac yn iach ac sy'n dymuno gwirfoddoli i gofrestru yn gallu gwneud hynny: www.dvsc.co.uk, e-bostio covid19@dvsc.co.uk, neu ffonio Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych ar 01824 702441.

Anogir sefydliadau trydydd sector a gwirfoddol hefyd i gofrestru drwy’r un manylion cyswllt. Gall y GGGSD eich rhoi mewn cyswllt â gwirfoddolwyr i helpu i ddarparu'r gefnogaeth rydych yn ei chynnig. Mae trefnu gweithgaredd gwirfoddolwyr trwy un llwybr yn symleiddio pethau i'r cyhoedd ond hefyd - yn hollbwysig - yn helpu i gadw pobl yn ddiogel. Rydym yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad.

Newyddion diweddaraf

Gweld y newyddion diweddaraf

Iechyd Cyhoeddus Cymru (icc.gig.cymru)

Gwybodaeth ddiweddaraf am Coronavirus Newydd (COVID-19) (Gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru)

Alzheimer's Society

Gwybodaeth i bobl sydd wedi'u heffeithio gan ddementia

Age Cymru

Age Cymru: Poeni am coronafeirws?

Llywodraeth Cymru 

Coronafeirws: Canllawiau

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Coronafeirws (COVID-19): Gwybodaeth i gynghorau

Canllawiau Llywodraeth y DU (GOV.UK)

GIG

Cludiant cyhoeddus

Bysiau Arriva: Wybodaeth ddiweddaraf ar Coronavirus