Coronavirus (COVID-19): Newidiadau i’n gwasanaethau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni i gael gwybodaeth a chanllawiau am Coronavirus (COVID-19). Mae Coronavirus (COVID-19) yn salwch newydd sydd yn gallu effeithio ar eich ysgyfaint a phibellau gwynt. Caiff ei achosi gan firws o’r enw coronavirus.

Byddwch yn ymwybodol y gall y Cyngor gymeryd fwy o amser nag arfer I ymateb I lythyrau neu gwynion, o ganlyniad I brinder staff ac ymateb y Cyngor i coronafeirws. Diolch I chi am eich dealltwriaeth.

Ein gwasanaethau

Mae unrhyw newid i wasanaeth yn cael ei restru isod:

Ysgolion

Bydd gan ysgolion drefniadau arbennig ar waith oherwydd coronafirws pan fyddant yn ail-agor o 29 Mehefin

Mwy wybodaeth am trefniadau ar gyfer ysgolion yn ystod y coronafirws

Darganfod os yw eich ysgol ynghau

Gofal plant brys

Mae gofal plant brys ar gael i blant y mae eu rhieni yn hanfodol i ymateb COVID-19 ac na ellir gofalu amdanynt yn ddiogel gartref.

Hyd yn oed i weithwyr allweddol, dim ond mewn ysgolion neu leoliadau eraill lle nad oes dewis diogel arall ar gyfer eich teulu y gwneir darpariaeth.

Mwy o wybodaeth am ofal plant brys

Prydau ysgol am ddim

Os ydych ar hyn o bryd yn cael prydau ysgol am ddim i'ch plentyn/plant, yn ystod y pandemig coronafeirws byddwn yn talu swm sy'n cyfateb i gost pryd ysgol am ddim eich plentyn i'ch cyfrif banc bob wythnos. Bydd angen i chi roi eich manylion banc i ni i wneud hyn.

Rhoi eich manylion banc i ni ar-lein ar gyfer taliadau prydau ysgol am ddim

Os ydych yn credu eich bod yn gymwys i hawlio prydau ysgol am ddim ond heb gyflwyno hawliad eto, cwblhewch y ffurflen prydau ysgol am ddim ar-lein.

Plant sy'n mynychu'r gweithwyr allweddol bydd gofal plant mewn ysgolion yn parhau i gael prydau ysgol pan fyddant yn mynychu.

Ymddygiad

Mae gwasanaethau Estyn Allan wedi cael eu gohirio. Bydd athrawon Estyn Allan ar gael dros y ffôn ac e-bost.

Mae Hyfforddiant a Byw gyda Phobl Ifanc wedi cael ei ohirio. Mae addysg yn y cartref wedi cael ei dynnu.

Cwnsela i Blant a Phobl Ifanc

Mae cwnsela wyneb yn wyneb gyda disgyblion wedi gorffen. Bydd pob disgybl sydd yn cael cwnsela ar hyn o bryd yn derbyn rhif ffôn y Cwnselydd i drefnu mynediad dros y ffôn. Bydd y trefniant hwn yn cael ei adolygu’n rheolaidd. Bydd cwnselwyr yn parhau i fod ar gael i staff yr ysgol dros e-bost neu ffôn.

Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Mae ymweliadau i leoliadau wedi cael eu gwahardd.  Mae pob digwyddiad hyfforddi cyn mis Medi wedi cael ei ohirio nes y clywir yn wahanol.

Addysg cyfrwng Cymraeg

Mae pob gweithgaredd ‘oddi ar y safle’, nad yw ar safle ysgol unigol wedi cael ei ganslo. Mae pob hyfforddiant ‘oddi ar y safle’ a chefnogaeth grŵp HMS wedi cael ei ganslo nes y clywir yn wahanol. 

TRAC

Mae pob ymyrraeth TRAC wedi cael ei ohirio nes y clywir yn wahanol. 

Cynllun Ysgolion Iach

Mae pob digwyddiad hyfforddiant wedi/yn cael ei ohirio.  Mae ymweliadau asesu wedi cael eu gohirio.

Biniau ac ailgylchu

Parciau ailgylchu a gwastraff 

Ymweld â’n parciau gwastraff ac ailgylchu yn ystod covid-19

Mae ein parciau gwastraff ac ailgylchu yn Ninbych, y Rhyl a Rhuthun yn agored yn ystod eu horiau arferol ond mae’n rhaid i chi archebu lle i ymweld ag un. 

Darganfyddwch sut i archebu lle mewn parc gwastraff ac ailgylchu

Casglu eitemau swmpus

Mae’r Cyngor wedi cymryd y penderfyniad i beidio a derbyn unrhyw geisiadau am gasgliadau swmpus o ddydd Llun, 23 Mawrth, er mwyn sicrhau bod staff rheng flaen ar gael ar gyfer gwaith angenrheidiol eraill.  

Gwastraff gardd

Bydd y gwasanaeth gwastraff gardd yn ail-gychwyn o ddydd Llun 18 Mai.

Bydd y casgliadau yn digwydd ar y dyddiau casglu arferol ac mae gofyn i drigolion sydd wedi tanysgrifio gosod eu biniau allan cyn 7am ar y diwrnod casglu.  Mae’r rhai sydd wedi tanysgrifio wedi derbyn y wybodaeth angenrheidiol. 

Mae gofyn i bobl sydd heb adnewyddu eu tanysgrifiad gwastraff gardd wneud hynny yn syth . Gallwch ddarganfod mwy ac adnewyddu ar-lein ar ein tudalen gwastraff gardd neu drwy ffonio 01824 706000.

Gwastraff masnach

Mae Ailgylchu Gwastraff Masnachol wedi cael ei ohirio. Mae cwsmeriaid yn cael eu trosglwyddo i CAD ac yn cael eu cysylltu gan y tîm cefn swyddfa.

Compostiwr cartref

Mae biniau compost yn ôl mewn stoc. Darganfyddwch sut i archebu bin compost.

Ewch i cymruynailgylchu.org.uk i gael gwybodaeth am gompostio gartref

Gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu - Maes parcio Lôn Las (Corwen) a Pafiliwn Llangollen

Mae’r gwasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu symudol yn ardaloedd Corwen a Llangollen wedi stopio hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Casgliadau tecstilau ar garreg drws (co-options)

Mae'r broses o gasglu bagiau tecstilau ar ochr y ffordd bob pythefnos gan elusennau lleol Co-options wedi'i hatal nes ceir rhybudd pellach. 

Nid yw'n bosibl ar hyn o bryd i ddidoli'r tecstilau'n ddiogel a bydd y gweithwyr sy'n gweithredu'r gwasanaeth hwn yn aros gartref yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth gan nad ystyrir hi'n hollbwysig ar hyn o bryd.

Ni ddylid defnyddio banciau tecstilau ar hyn o bryd gan nad yw hyn yn rheswm cyfreithlon dros adael eich cartref.

Ceisiwch gadw dillad o ansawdd da i un ochr fel y gellir ei gasglu unwaith y caiff y cyfyngiadau eu codi.

Mae'r gwasanaeth hwn fel arfer yn gweithredu yng ngogledd a chanol Sir Ddinbych.

Genedigaethau, priodasau a marwolaethau

Priodasau, partneriaeth sifil neu seremonïau dewisol eraill

Mae gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych wedi penderfynu rhoi'r gorau i gynnal priodasau, partneriaeth sifil neu seremonïau dewisol eraill (e.e. adnewyddu addunedau; Enwi babanod etc.) mewn Swyddfeydd Cofrestru ac mewn unrhyw leoliad trwyddedig yn Sir Ddinbych hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Bydd hysbysiadau priodas/partneriaeth sifil yn cael eu gohirio hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Gall unrhyw un sydd eisoes wedi archebu lle gysylltu â gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych drwy e-bostio: ceremonies@denbighshire.gov.uk

Cofrestru genedigaethau a marwolaethau

Bydd apwyntiadau cofrestru genedigaethau nawr yn cael eu gohirio hyd nes y ceir rhybudd pellach.  Cynghorir cwsmeriaid y gallant bellach wneud cais am Fdd-dal Plant neu Gredyd Cynhwysol cyn i'r enedigaeth gael ei chofrestru.

Copïau o dystysgrifau

Gellir archebu copïau o dystysgrifau dim ond dros y ffôn drwy ffonio 01824 708100.

Cofrestru marwolaeth

Bellach, dim ond dros y ffôn y bydd apwyntiadau ar gyfer cofrestru marwolaeth yn cael eu cwblhau. Ffoniwch 01824 708100 i wneud apwyntiad.
Treth y cyngor
Rydym yn deall y bydd llawer o bobl yn cael eu heffeithio'n ariannol gan COVID-19. Anogwn gwsmeriaid a fydd yn cael trafferth i dalu eu treth gyngor i gysylltu ag aelod o'r tîm lle byddwn yn gallu cynnig cymorth a chyngor i chi ar sut y gellir ei dalu, ac unrhyw gymorth y gellir ei gynnig.

Os yw eich incwm wedi gostwng, efallai y bydd gennych hawl i wneud cais am gostyngiadau’r dreth gyngor. Gorau po gyntaf y gwnewch chi hyn po gynharaf y bydd eich cais yn cael ei dalu os byddwch yn gymwys. Gallwch hefyd wirio eich cymhwyster ar gyfer budd-daliadau eraill drwy ymweld â gov.uk/benefits.

Os hoffech gysylltu â ni ynghylch eich treth gyngor, anfonwch e-bost at refeniw@sirddinbych.gov.uk, neu os oes brys, ffoniwch 01824 706000.

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn nifer uchel iawn o alwadau felly byddem yn annog cwsmeriaid i ddefnyddio ein gwefan/ceisiadau ar-lein lle bo modd.
Gofalwyr
Llyfrgelloedd ac archifau

Archebu a chasglu llyfrau llyfrgell yn ystod Covid-19

Er bod ein llyfrgelloedd ar gau ar gyfer defnydd arferol ar hyn o bryd, gallwch rwan archebu a chasglu llyfrau os ydych yn aelod o Lyfrgelloedd Sir Ddinbych.

Sut i archebu a chasglu llyfrau llyfrau llyfrgell yn ystod Covid-19.

Bydd y Gwasanaeth Llyfrgell Cartref hefyd yn ail-gychwyn danfon llyfrau, ac rydym yn gweithio ar y cynlluniau i ail-gyflwyno gwasanaethau eraill.

Mae llyfrau yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig ac ni fyddwch yn cael eich dirwyo.

Cofiwch fod modd i chi ymuno hefo’r llyfrgell a lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar a chylchgronnau am ddim – cliciwch at y botwm Catalog y llyfrgell isod.

Catalog y llyfrgell

Archifau Sir Ddinbych: Mae ein hystafell ymchwil ar gau ar hyn o bryd. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n gwefan.

Cefn Gwlad a Threftadaeth

Gwasanaeth Cefn Gwlad

Mae Parciau Gwledig Loggerheads a moel famau a'u meysydd parcio ar gau i'r cyhoedd. Cyngor Cyfoeth Naturiol Cymru yw gofalu amdanoch eich hun ac eraill drwy ddilyn canllawiau iechyd cyhoeddus Cymru a'r Llywodraeth.

Gofynnir i breswylwyr osgoi teithio diangen a gwneud unrhyw daith gerdded awyr agored yn lleol i'ch ardal, peidiwch â mynd i mewn i'ch car i deithio.

Mae llwybrau cerdded yn dal ar agor ond rhaid i'r rhai sy'n eu defnyddio wneud hynny ar eu pen eu hunain neu aelodau eich cartref eich hun ac, os ydych yn dod ar draws pobl eraill, cadwch at y rheol ymbellhau cymdeithasol.

Nantclwyd y Dre

Ni fydd Nantclwyd y Dre yn agor y penwythnos hwn a byddant yn parhau i fod ar gau i'r cyhoedd hyd nes ceir rhybudd pellach.

Plas Newydd (Llangollen)

Ni fydd tŷ hanesyddol Plas Newydd a'r caffi ar y safle yn Llangollen yn agor nes ceir rhybudd pellach, ond bydd y gerddi ar agor.

Garchar Rhuthun

Ni fydd Carchar Rhuthun yn agor y penwythnos hwn a byddant yn parhau i fod ar gau i'r cyhoedd hyd nes ceir rhybudd pellach.
Tai

Llythyr i holl denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru

Mae'r Gweinidog dros dai a Llywodraeth Leol wedi ysgrifennu llythyr at yr holl denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am coronafeirws.

Gweld y llythyr i holl denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru ar coronafeirws

Gwaith cynnal a chadw ar eiddo tai'r Cyngor

Fel rhagofal, dim ond gwaith trwsio brys a/neu frys fydd yn cael ei wneud. A fyddech cystal â chysylltu â ni yn ystod oriau swyddfa ar 01824 706000 neu ar 0300 123 30 68 y tu allan i oriau os yw'n argyfwng. Gadw'n ddiogel.

Gwneud cais am waith trwsio i tai cymdeithasol ar-lein a byddwn yn ymateb i'ch ymholiad cyn gynted ag y gallwn.

Iechyd a gofal cymdeithasol

Gwasanaethau Cefnogi Cymunedol

Mae cwmni Cefndy Enterprises wedi stopio cymryd archebion newydd ac mi fyddant yn cau heddiw (Dydd Gwener). Bydd rhai staff yn gweithio yr wythnos nesaf er mwyn i rhai archebion gael eu cludo o’r safle.

Bydd y Gwasanaeth Dydd a Chyfleoedd Gwaith yn cau heddiw (Dydd Gwener), a bydd staff yn cael eu dargyfeirio fel bo’r angen.

Bydd Canolfan Ddydd Dolwen yn cau heddiw (Dydd Gwener), a bydd staff yn cael eu dargyfeirio fel bo’r angen.

Mae’r Cyngor yn trefnu i gael gyrrwyr ychwanegol i weithio i’r gwasanaeth Cyfarpar Cymunedol, er mwyn rhoi cymorth i’r gwaith o gludo bobl o ysbytai.

Gwybodaeth ar gyfer Gofalwyr.

Information for parent carers of children with additional needs.

Pobl bregus.

Hyfforddiant ar gyfer gofal cymdeithasol

Er mwyn helpu i atal a chyfyngu'r firws Covid-19, bydd pob cwrs hyfforddiant Sir Ddinbych wedi eu canslo tan Medi 2020. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gellai hyn ei achosi ond hyderwn y byddwch yn deall y rhesymau am hyn. Byddwn yn ceisio aildrefnu dyddiadau newydd ar gyfer y cyrsiau hyn cyn gynted â phosibl a byddwn yn cysylltu â chi eto pan fyddwn yn gwneud hynny.

Er gwybodaeth, dyma fanylion adnoddau e-ddysgu, a allai fod yn ddefnyddiol.

Gofal Cymdeithasol Cymru: gbodaeth ac adnoddau i'ch tywys trwy Covid-19

Cymunedau a byw

Syniadau am weithgareddau ar gyfer plant cyn oed ysgol

Mae ein gweithwyr dechrau'n deg, addysg gynnar, teuluoedd cyswllt teulu a'r timau anghenion dysgu ychwanegol cyn-ysgol wedi cynhyrchu rhai syniadau gweithgaredd i gadw eich plant cyn-ysgol yn brysur yn ystod y cyfnod anodd hwn. Bydd y gweithgareddau'n cael eu diweddaru bob pythefnos a byddant hefyd ar ein tudalen Facebook blynyddoedd cynnar Sir Ddinbych. Rydym yma i helpu. 

Llythyrau gan Lywodraeth Cymru at y bregus

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi ysgrifennu at bobl agored i niwed ledled y DU i'w hysbysu am y rhagofalon y dylent eu cymryd ac i gysylltu â'u hawdurdod lleol os ydynt yn poeni neu os oes ganddynt anghenion cymorth.

Mae'r Cyngor yn rhoi trefniadau ar waith i ymdrin â'r galwadau hyn.  Os bydd pobl yn penderfynu ffonio canolfan gwasanaethau cwsmeriaid y Cyngor, caiff manylion eu cymryd a'u trosglwyddo i dîm a fydd yn eu ffonio'n ôl i drafod eu hanghenion.

Pan fo angen cymorth gan y gymuned, bydd y tîm yn gallu rhannu manylion am yr hyn a gynigir yn yr ardal leol a helpu pobl i wneud trefniadau os bydd angen.

Lle nad oes cymorth ar gael, bydd y manylion yn cael eu rhannu â Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) a fydd yn ceisio defnyddio gwirfoddolwyr i helpu i ddiwallu anghenion yn y gymuned.

Coronavirus (COVID-19) - Pobl bregus.

Gofal plant ar gyfer gweithwyr hanfodol

Mae gofal plant brys ar gael i blant y mae eu rhieni yn hanfodol i ymateb COVID-19 ac na ellir gofalu amdanynt yn ddiogel gartref.

Hyd yn oed i weithwyr allweddol, dim ond mewn ysgolion neu leoliadau eraill lle nad oes dewis diogel arall ar gyfer eich teulu y gwneir darpariaeth.

Mwy o wybodaeth am ofal plant brys

Prydau ysgol am ddim

Os ydych ar hyn o bryd yn cael prydau ysgol am ddim i'ch plentyn/plant, yn ystod y pandemig coronafeirws byddwn yn talu swm sy'n cyfateb i gost pryd ysgol am ddim eich plentyn i'ch cyfrif banc bob wythnos. Bydd angen i chi roi eich manylion banc i ni i wneud hyn.

Rhoi eich manylion banc i ni ar-lein ar gyfer taliadau prydau ysgol am ddim

Os ydych yn credu eich bod yn gymwys i hawlio prydau ysgol am ddim ond heb gyflwyno hawliad eto, cwblhewch y ffurflen prydau ysgol am ddim ar-lein.

Plant sy'n mynychu'r gweithwyr allweddol bydd gofal plant mewn ysgolion yn parhau i gael prydau ysgol pan fyddant yn mynychu.

Adnoddau Cymunedol

Adnoddau a gwybodaeth ar gyfer cymunedau Sir Ddinbych..

Hamdden

Loggerheads a Moel Famau

Mae Parciau Gwledig Loggerheads a moel famau a'u meysydd parcio ar gau i'r cyhoedd.

Clybiau a chanolfannau ieuenctid

Mae clybiau a chanolfannau ieuenctid y sir wedi eu cau i'r cyhoedd a staff. Bydd y gwasanaeth yn parhau i gynnig cefnogaeth a chyfleoedd ymgysylltu rhithwir i bobl ifanc er mwyn cadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod heriol hwn. Bydd gweithwyr ieuenctid yn cynnig cyngor, gweithgaredd, arweiniad a rhyngweithio – drwy waith ieuenctid rhithwir a fformatau cyfryngau cymdeithasol.

Unwaith y bydd y canllawiau'n newid i alluogi grwpiau i gwrdd â chanolfannau, bydd clybiau ac ymweliadau addysgol yn ailddechrau.

Sut i gysylltu â'r gwasanaethau ieuenctid

Parciau a meysydd chwarae

Mae’r Cyngor wedi gau parciau a mannau chwarae ar draws y sir. 

Denbighshire Leisure Ltd

Mae’r gwasanaeth wedi cymryd y penderfyniad anodd i gau pob un o'u safleoedd hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Mae cyfleusterau hamdden wedi cau yn cynnwys SC2, Ninja TAG, Pafiliwn y Rhyl a bwyty a bar 1891, NOVA Prestatyn, pob canolfan hamdden, Canolfan Fowlio Gogledd Cymru, Canolfan Grefftau Rhuthun a Chaffi R, Neuadd Tref y Rhyl a Phafiliwn Llangollen.   Bydd timau'n defnyddio'r amser hwn i gynllunio eu digwyddiadau a'u pecynnau yn y dyfodol ar gyfer eu hatyniadau, eu canolfannau hamdden a'u bwytai ac i sicrhau ein bod yn dod yn ôl â newyddion, digwyddiadau a gweithgareddau hyd yn oed yn fwy cyffrous ar draws holl safleoedd hamdden Sir Ddinbych.

Bydd Hamdden Sir Ddinbych Cyf yn rhewi pob taliad debyd uniongyrchol am aelodaeth ffitrwydd a gwersi nofio, yn effeithiol ar unwaith. Ni fyddant yn gwneud rhagor o gasgliadau ar eich debyd uniongyrchol hyd nes y rhoddir rhybudd pellach. Nid oes angen i gwsmeriaid wneud unrhyw beth – bydd y gwasanaeth yn gwneud hyn ar eu rhan ac yn rhoi gwybod i bobl ymlaen llaw pryd y byddant yn ailgychwyn, unwaith y daw'r sefyllfa Covid-19 yn gliriach.

Caiff y cynllun atgyfeirio ymarfer corff ei atal hyd nes rhoddir rhybudd pellach.

Iechyd amgylcheddol

Diogelwch bwyd

Os ydych yn fusnes bwyd sydd yn bodoli yn barod neu yn fusnes newydd, ac yn cynnig gwasanaeth pryd ar glyd am y tro cyntaf oherwydd Covid 19, hoffwn glywed gennych. Mae'n hanfodol eich bod yn asesu'r risg sy'n gysylltiedig â'r math hwn o wasanaeth bwyd, er mwyn sicrhau eich bod yn cadw eich cwsmeriaid yn ddiogel mewn perthynas ag alergenau, diogelwch bwyd a cadw pellter cymdeithasol. Gallwn eich cynghori chi ar y materion hyn. Cysylltwch â'r Tîm Bwyd ar 01824 706405 food.safety@sirddinbych.gov.uk
Swyddfeydd y Cyngor

Mae neuadd y Sir (Rhuthun), Caledfryn (Dinbych) a Thy Russell, y Rhyl ar gau: Dylai pobl yn ymweld â ein gwefan am wybodaeth.

Os oes gennych unrhyw bryderon am les unigolyn, cysylltwch a’r Pwynt Mynediad Sengl, ar 0300 456 1000. Mewn argyfwng tu allan i oriau, ffoniwch 0345 053 3116 ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol neu 0300 123 3068 ar gyfer pob gwasanaeth arall.

Parcio, ffyrdd a theithio

Bathodynnau Glas

Bydd y gwasanaeth i gefnogi ceisiadau Bathodyn Glas yn parhau fel gwasanaeth apwyntiadau dros y ffôn o heddiw ymlaen.

Os oes angen help arnoch i wneud cais am neu adnewyddu eich bathodyn glas ar-lein, ffoniwch un o'r lleoliadau canlynol i drefnu apwyntiad dros y ffôn gyda chi pan fydd aelod o staff yn mynd drwy'r ffurflen gais.

Bydd angen i chi gyflenwi eich dogfennau ategol o hyd, naill ai drwy eu sganio neu eu ffotograffio gartref a'u ebostio atom. Gallwch anfon eich dogfennau ategol neu eich ymholiadau am y Bathodyn Glas drwy e-bostio blue.badge@sirddinbych.gov.uk.

Meysydd parcio

Mae ein meysydd parcio yn rhad ac am ddim i'w defnyddio, heblaw am y canlynol sydd ar gau:

Nid oes gan bob maes parcio arall dâl i'w ddefnyddio.

Trwyddedau parcio arhosiad hir a'r traeth

Ni fyddwn yn prosesu unrhyw geisiadau am arhosiad hir neu drwyddedau parcio ar y traeth hyd nes y rhoddir rhybudd pellach oherwydd bod rhai o'n meysydd parcio wedi'u cau a'r lleill yn rhydd i'w defnyddio ar hyn o bryd.

Cludiant cyhoeddus

Gweler ein tudalen we ar gyfer amserlenni bws argyfwng.

Glanhau stryd

Bydd gwaith ysgubo strydoedd yn dod i ben, a rhoddir blaenoriaeth i lanhau ardaloedd canol y dref a phrif lwybrau. Bydd angen asesu ceisiadau casglu sbwriel a thipio anghyfreithlon yn unigol a bydd gwaith yn cael ei gynnal os yw’r adnoddau ar gael ac fe’i ystyrir yn angenrheidiol yn unig.

Glanhau gyli

Mae gwaith yn cael ei ohirio ac yn symud yn ôl i waith mewn argyfwng yn unig. Mae hyn yn cael ei wneud er mwyn rhyddhau staff i weithio yn yr adrannau Priffyrdd a Mynwentydd. 

Torri glaswellt

Gwaith torri glaswellt i ddod i ben cyn gynted â phosib.  Bydd y gweithlu presennol yn cael eu hadleoli, gan ganolbwyntio ar waith ymatebol ar y Priffyrdd a Glanhau Strydoedd. Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi yn gyntaf i weithredwyr GM i helpu gyda swyddogaethau’r Priffyrdd, lle mae’r galw mwyaf ar hyn o bryd.
Taliadau

Mae nifer o breswylwyr wedi bod mewn cysylltiad, yn gofyn sut y dylent wneud unrhyw daliadau i'r Cyngor. Gellir gwneud taliadau ar-lein neu drwy'r llinell ffôn awtomataidd: 0300 456 2499 am:

  • dreth y cyngor
  • trethi busnes
  • rhent tai
  • gordaliad budd-dal tai
  • dirwyon parcio
  • anfonebau cyffredinol

Os oes gan gwsmeriaid gerdyn talu rhent tai neu dreth gyngor, neu fil gyda chod bar (gyda cherdyn, arian parod neu siec) mewn Swyddfa Bost, Paypoint neu'n uniongyrchol ym manc Natwest. Gofynnir i gwsmeriaid gael y cyfeirnodau cywir ar gyfer eu taliad wrth ddefnyddio'r opsiynau talu hyn.

Cynllunio
Canolfan Fflyd

Mae’n canolfan fflyd ym Modelwyddan nawr ar gau i gwsmeriaid a cherbydau.

Harbwr y Rhyl
Mae Harbwr y Rhyl ar gau nes bydd rhybudd pellach. 

Bydd yr holl gyfleusterau ar gau a'r Harbwr yn cael ei gloi'n ffurfiol. Bydd Pont y Ddraig yn dal i fod yn y safle is heb fynediad i'r harbwr mewnol. Bydd iard gychod Harbwr y Rhyl yn cael ei chloi a'r holl wasanaethau'n cael eu hatal. 

Bydd gan y pontynau mewnol ac allanol fynediad ffob at ddibenion brys yn unig. 

Cau llwybrau troed

Footpath closures

The Welsh Government has introduced emergency regulations, Health Protection (Coronavirus restrictions) (Wales) Regulations 2020, that require local authorities to close footpaths and other rights of way where use poses a high risk to the spread of coronavirus.

Health Protection (Coronavirus restrictions) (Wales) Regulations 2020

Any person ignoring the closure of a path or place under these regulations may be asked or forced to leave and may be subject to a Fixed Penalty Notice of £60 with that charge doubling for a repeat offence.

List of closures of public access paths and sites in Denbighshire: 

Community Path Number Status Locality

Llangynhafal

18

footpath

Moel Famau

Llanbedr DC

20

footpath

Moel Famau

Llanbedr DC

32

footpath

Moel Fenlli

Llanferres

1

footpath

Clwyd Forest

Llanferres

58

footpath

Bwlch Crug Las

Llanarmon YI

92

footpath

Moel Eithinen

Mold Rural

113

bridleway

Loggerheads Country Park

Llanferres

63

bridleway

Loggerheads Country Park

Llantysilio

45

footpath

Horseshoe Falls

Llantysilio

46

footpath

Bryn Tysilio

Ruthin

24

footpath

Merllyn Farm (part)

Ruthin

26

footpath

Merllyn Farm

This will remain under review and may change if areas are identified where groups of people are congregating and actively ignoring measures set out by the Government.

We ask that all members of the public follow the requirements for appropriate numbers of no more than one or two in a family party maintaining social distancing minimum space of 2 meters and utilise their local routes rather then travel to the countryside unnecessarily. Many footpaths and bridleways cross private land, working farms and in some cases are close to private homes. Please keep to the paths, keep your distance from landowners and continue to follow the restrictions and measures which are in place to protect you and others.

 

Cludiant cyhoeddus

Bysiau Arriva: Wybodaeth ddiweddaraf ar Coronavirus