Menter Iaith

Beth ydi Menter Iaith?

Mae pob Menter Iaith yn wahanol, yn union fel mae pob ardal y mae Menter yn ei gwasanaethu yn wahanol. Serch hynny mae gan y Mentrau amcanion craidd cyffredin. Er enghraifft, mae pob Menter yn:

 • hyrwyddo’r Gymraeg fel iaith naturiol ar gyfer cymdeithasu 
 • hyrwyddo’r defnydd gweledol o’r Gymraeg (ar bosteri, arwyddion ac ati) 
 • hyrwyddo’r Gymraeg fel cyfrwng ar gyfer busnes 
 • annog teuluoedd i drosglwyddo’r Gymraeg o genhedlaeth i genhedlaeth 
 • codi ymwybyddiaeth pobl o fanteision bod yn ddwyieithog

Mae pob Menter Iaith yng Nghymru yn derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru a ffynonellau ariannu eraill. Mae’r Mentrau yn gyrff gwirfoddol gydag aelodau a phwyllgor llywio. Mae rhai Mentrau yn elusennau cofrestredig ac mae eraill yn gwmnïau cyfyngedig trwy warant.

Menter Iaith Sir Ddinbych

Ein nod, fel sydd wedi ei nodi yn ein cyfansoddiad, ydi: 

 • normaleiddio’r defnydd o’r Gymraeg ymhob agwedd o fywyd Sir Ddinbych 
 • sicrhau bod cyfleodd ac anogaeth ar gael i fewnfudwyr ddysgu’r Gymraeg, ac i drigolion Sir Ddinbych ddatblygu eu gwybodaeth a’u defnydd o’r iaith 
 • sicrhau bod gweithgareddau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac addysgiadol y sir yn gwbl ddwyieithog.

Mae’r rhain yn amcanion tymor hir, ac ni fydd modd i ni eu cyflawni dros nos. Serch hynny, maen nhw’n gosod agenda clir sy’n sail i nodau tymor canolig y Fenter.

Ar hyn o bryd rydym ni’n ceisio: 

 • cynyddu nifer y plant a phobl ifanc sy’n defnyddio’r Gymraeg yn naturiol ac yn hyderus y tu allan i’r ysgol 
 • cynyddu nifer y plant sy’n cael eu magu’n ddwyieithog, naill ai drwy annog mwy o rieni Cymraeg i drosglwyddo’r iaith i’w plant neu drwy annog rhieni di-Gymraeg i ddewis addysg cyfrwng Cymraeg i’w plant 
 • codi ymwybyddiaeth pobl o’r Gymraeg a’i diwylliant a chynyddu nifer y cyfleodd sydd yna i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn eu cymuned.

Mwy o wybodaeth am Fenter Iaith Sir Ddinbych.