Diweddaraf am coronafeirws

Mae’r gwasanaeth wedi cymryd y penderfyniad anodd i gau pob un o'u safleoedd hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Mae cyfleusterau hamdden wedi cau yn cynnwys SC2, Ninja TAG, Pafiliwn y Rhyl a bwyty a bar 1891, NOVA Prestatyn, pob canolfan hamdden, Canolfan Fowlio Gogledd Cymru, Canolfan Grefftau Rhuthun a Chaffi R, Neuadd Tref y Rhyl a Phafiliwn Llangollen.   Bydd timau'n defnyddio'r amser hwn i gynllunio eu digwyddiadau a'u pecynnau yn y dyfodol ar gyfer eu hatyniadau, eu canolfannau hamdden a'u bwytai ac i sicrhau ein bod yn dod yn ôl â newyddion, digwyddiadau a gweithgareddau hyd yn oed yn fwy cyffrous ar draws holl safleoedd hamdden Sir Ddinbych.

Bydd Hamdden Sir Ddinbych Cyf yn rhewi pob taliad debyd uniongyrchol am aelodaeth ffitrwydd a gwersi nofio, yn effeithiol ar unwaith. Ni fyddant yn gwneud rhagor o gasgliadau ar eich debyd uniongyrchol hyd nes y rhoddir rhybudd pellach. Nid oes angen i gwsmeriaid wneud unrhyw beth – bydd y gwasanaeth yn gwneud hyn ar eu rhan ac yn rhoi gwybod i bobl ymlaen llaw pryd y byddant yn ailgychwyn, unwaith y daw'r sefyllfa Covid-19 yn gliriach.

Caiff y cynllun atgyfeirio ymarfer corff ei atal hyd nes rhoddir rhybudd pellach.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Canolfan Fowlio Gogledd Cymru

Ferguson Avenue
Prestatyn
LL19 7YA

E-bost: northwalesbowlscentre@denbighshire.gov.uk 
Ffôn: 01824 70 8451

Canolfan Fowlio Gogledd Cymru

Mae Canolfan Fowlio Gogledd Cymru yn gyfadeilad bowlio ag 8 lawnt fowlio wyrdd fflat dan do sydd o safon ryngwladol. Mae ar agor i aelodau a’r rhai nad ydynt yn aelodau. Rydym yn croesawu unigolion, parau, grwpiau a phartïon sy'n ymweld.

Mae'r ganolfan hefyd ar agor i'r cyhoedd nad ydynt yn dymuno bowlio. Dewch draw am goffi, archebwch fwyd yn ein bwyty neu rhowch gynnig ar ein Cinio Dydd Sul gwych.

Cliciwch ar bennawd i gael rhagor o wybodaeth 

Amseroedd Agor

14 Ebrill i 28 Medi

Dydd Llun 10am i 4.30pm
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher 10am i 4.30pm
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener 10am - 9:30pm
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul 10am i 4.30pm

Dylai partïon sy’n ymweld sydd am archebu y tu allan i'r oriau agor ymweld uchod gysylltu ag aelod o staff i drafod. Mae'r Ganolfan hefyd ar gael ar gyfer digwyddiadau a phartïon ar nos Sadwrn; gofynnwch am fanylion.

Prisiau Lawnt

Mae prisiau’n cynnwys llogi esgidiau a bowliau os oes angen.

Cynghreiriau a Chwarae Cyffredinol

Faint o amser Aelodau Rhai nad ydynt yn Aelodau
1 Awr £2.70 £3.60                 
2 Awr £3.80 £7.10
3 Awr £4.80 £8.00
4 Awr £5.80 £9.00

Archebion grŵp (12 o bobl neu fwy)  

Faint o amser Pris y person
2 Awr £6.80
3 Awr £7.10
4 Awr £7.40
Archebu ac Aelodaeth 

Sut i archebu

Gallwch archebu lawnt drwy ddefnyddio'r manylion uchod, neu gallwch droi i fyny a chwarae. Mae llogi peli ac esgidiau bowlio yn rhan o’r ffi llogi lawnt. Fodd bynnag, yn ystod cyfnodau prysur, a phan fydd grwpiau mawr wedi archebu neu gynghreiriau’n chwarae, efallai y bydd argaeledd yn gyfyngedig, felly rydym yn argymell eich bod yn archebu lawnt pan fo hynny'n bosibl.

Archebu ar gyfer grwpiau a phartïon (12 o bobl neu fwy)

Ar gyfer grwpiau a phartïon o 12 neu fwy, a fyddech cystal â lawrlwytho ffurflen archebu grŵp a’i llenwi. Os bydd angen prydau bwyd neu luniaeth arnoch, edrychwch ar ein bwydlen i Grwpiau a Phartïon.

Lawrlwytho ffurflen archebu grŵp 

Gweld y fwydlen i grwpiau a phartïon

Sut i ddod yn aelod

Os hoffech ddod yn aelod yng Nghanolfan Fowlio Gogledd Cymru, cwblhewch ffurflen gais a mynd ag ef i’r Ganolfan, ynghyd â'ch tâl aelodaeth.

Lawrlwytho ffurflen aelodaeth

Faint mae'n ei gostio i fod yn aelod?

Mae'n costio £45 y flwyddyn i fod yn aelod yng Nghanolfan Fowlio Gogledd Cymru.  

Manylion am y Bar a’r Bwyty

Amseroedd agor y Bar a’r Bwyty

14 Ebrill i 28 Medi

Diwrnod Bar Bwyty
Dydd Llun 10am i 4pm 10am i 3pm
Dydd Mawrth Ar gau Ar gau
Dydd Mercher 10am i 4pm 10am i 3pm
Dydd Iau Ar gau Ar gau
Dydd Gwener 10am i 9pm 10am i 3pm
Dydd Sadwrn Ar gau Ar gau
Dydd Sul 10am i 4pm 10am i 3pm

Bwydlenni

Gweld bwydlen y bwyty

Gweld bwydlen dydd Sul

Ystafelloedd cyfarfodydd ac achlysuron

Os ydych yn chwilio am leoliad i gynnal cyfarfod neu achlysur, mae gennym ystafell gyfarfod 12 person i'w llogi, a gallwn baratoi bwyd ar gyfer achlysur bach neu fawr yn y bwyty. Ffoniwch ni, neu anfonwch e-bost atom i drafod eich anghenion.

 

 sicrwydd ansawdd


Weld Lleoliadau ymwelwyr - Visitor locations ar fap mwy

Parcio

Mae lle i 30 o gerbydau yn y maes parcio gyda mannau parcio hygyrch ger mynedfa'r adeilad. Mae maes parcio ychwanegol yn darparu mannau parcio ychwanegol a mannau parcio i fysiau a choetsis.

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl

Mae'r ganolfan yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn a'r rhai sydd ag anawsterau symud. Mae gennym hefyd ddwy gadair olwyn ar gyfer y lawntydd i ddefnyddwyr sydd am fowlio. Os yn bosibl, rhowch wybod i ni cyn eich ymweliad os ydych am fenthyg un.