Marine lake

Wellington Road
Rhyl
LL18 1AQ

Hwylio, canŵio, sgïo dŵr, tonfyrddio, glinfyrddio ac i’r rheiny ohonoch chi sy’n ddigon beiddgar, troednoethio. Dyma rai yn unig o’r gweithgareddau y gallwch gymryd rhan ynddyn nhw yn y Llyn Morwrol, yr unig lyn dŵr heli yng ngogledd Cymru. Mae’r Llyn Morwrol yn gronfa ddŵr 12 hectar o law dyn ger aber Afon Clwyd.

I’r rheiny ohonoch chi sydd ddim eisiau gwlychu eich traed, beth am fynd am dro o amgylch y llyn. Mae’r Llwybr Amgylcheddol newydd bellach ar agor lle gallwch chi ryfeddu ar holl fywyd gwyllt yr ardal. Neu, beth am daith ar y Rheilffordd Fach sy’n cael ei gweithredu gan Ymddiriedolaeth Cadwraeth Stêm y Rhyl – y rheilffordd hynaf o’i math ym Mhrydain! 


Ansawdd dŵr da
green-flag-award

Cliciwch ar y pennawd isod i gael mwy o wybodaeth

Clybiau a sefydliadau

Mae pob un o’r clybiau hyn yn gweithredu o’r Llyn Morwrol: 
Clwb Sgio Dwr Ocean Beach
Rheilffordd fach y Rhyl
Rhyl Sea Cadets
Clwb Hwylio y Rhyl

Trwydded

Os oes ar eich clwb eisiau defnyddio’r Llyn Morol, yna bydd arnoch chi angen trwydded. Gall glybiau wneud cais am drwydded drwy lenwi a dychwelyd ffurflen gais.

Lawrlwytho ffurflen gais am drwydded clwb

Costau

Mae’n rhaid i glybiau dalu ffi flynyddol am gael defnyddio’r Llyn Morol yn dibynnu ar nifer y cychod neu gyfarpar.

 Nifer y cychod   Ffi
  1 to 15   £275
  16- 20   £325
  21 to 25   £375
  26 to 30   £425
  31 +   £500

Clwb Cychod Angorfa - £50

Sut i archebu

Os hoffech chi defnyddio Marine Lake am clwb ffoniwch 01824 708400 neu e-bostio harbwryrhyl@sirddinbych.gov.uk

 

Gweithredwyr Masnachol

Os ydych chi’n rhedeg Ysgol Bwrdd Padlo ar eich Traed, yn dysgu canŵio ac arnoch chi eisiau amgylchedd diogel i hyfforddi’ch cwsmeriaid, neu’n cynnal cwrs campau dŵr, yna pam na ddowch chi yma i’r Llyn Morol?

Does arnoch chi ddim angen trwydded ar gyfer pob cwch neu ddarn o gyfarpar, ond mae’n rhaid i chi gyflwyno tystysgrif yswiriant atebolrwydd cyhoeddus (gwerth o leiaf £5 miliwn), asesiadau risg, ynghyd â gweithdrefnau gweithredu, chynlluniau gweithredu mewn argyfwng a siec Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) ar hyn o bryd, o leiaf bythefnos cyn eich sesiwn gyntaf.

Trwydded

Os hoffech chi ddefnyddio’r Llyn Morol fel gweithredwr masnachol, yna mae arnoch chi angen trwydded. Gallwch wneud cais am drwydded drwy lenwi a dychwelyd ffurflen gais.

Lawrlwytho ffurflen gais am drwydded fasnachol

Costau

  Hyd   Cost
  Cyfradd yr awr, wedi ei amserlennu (1-5 person)   £15                                      
  Cyfradd yr awr, wedi ei amserlennu (6-10 person)   £25
  Cyfradd yr awr, unigol   £60
 Diwrnod llawn, unigol   £550

Sut i archebu

Os hoffech chi drefnu digwyddiad ffoniwch 01824 708400 neu e-bostio harbwryrhyl@sirddinbych.gov.uk 

   

Cwsmeriaid

Oes gennych chi eich cwch neu’ch cyfarpar eich hun? Efallai bod gennych chi gwch hwylio, canŵ, caiac, bwrdd padlo ar eich traed neu efallai bod gennych chi gwch pŵer ac wedi ymuno â chlwb sgïo dŵr? 
Os felly, mae’n siŵr y bydd arnoch chi eisiau mynd ar y dŵr a pha le gwell i ymarfer na’r Llyn Morol. 
Os oes arnoch chi eisiau defnyddio’r Llyn Morol, bydd arnoch chi angen trwydded, gallwch lenwi a dychwelyd ffurflen gais ar gyfer un o’r trwyddedau canlynol ;

Trwydded Dydd

Mae’r drwydded hon ar gyfer defnyddio cwch ar y Llyn Morol yn ystod sesiwn wedi ei hamserlennu. Mae’r drwydded yn para diwrnod cyfan ac yn costio £8 yn unig

Trwydded Tymhorol

Trwydded i fynd â chwch ar y Llyn Morol yn ystod sesiwn wedi ei hamserlennu.

Trwydded Haf (Ebrill - Hydref) - £75 ar gyfer y cwch cyntaf a £10 ar gyfer pob cwch ychwanegol 

Trwydded Gaeaf (Tachwedd - Ionawr) - £30 ar gyfer y cwch cyntaf a £10 ar gyfer pob cwch ychwanegol

Trwydded Flynyddol 

(Dim cychod pŵer)

Mae trwyddedau blynyddol i ddefnyddio cychod (dim cychod pŵer) ar y Llyn Morol yn ystod sesiynau wedi eu hamserlennu, yn yr haf ac yn y gaeaf.

Trwydded Flynyddol - £90 ar gyfer y cwch cyntaf a £15 ar gyfer pob cwch ychwanegol  

Lawrlwytho ffurflen gais am drwydded  

Profi Cychod

Os oes arnoch chi eisiau profi’ch cwch ar y dŵr, heb orfod ei lansio i’r môr, yna gallwch archebu sesiwn 30 munud (15 munud i lansio a dychwelyd i’r lan, 15 yn y dŵr) am £25, ond mae’n rhaid i chi fod ag yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.

Sut i archebu

Gallwch archebu drwy ffonio 01824 708400 neu e-bostio harbwryrhyl@sirddinbych.gov.uk 

Oriau agor

Mae’r tir o amgylch y Llyn Morol ar agor drwy gydol y flwyddyn, felly gallwch fynd am dro ar unrhyw adeg. Mae yma hefyd ddau faes chwarae awyr agored, un ar gyfer y plant bach ac un ar gyfer plant ychydig yn hŷn.

Mae gan y Llyn Morol ddwy amserlen ar gyfer defnyddwyr gwahanol. Cewch fwy o wybodaeth yn yr amserlen isod. 

Amserlen Marine Lake

 

Rheolau

Mae rheolau gwahanol yn dibynnu ar ba fach o gyfarpar sydd gennych chi. Fodd bynnag, bydd yn rhai di bawb gael: 

  • Yswiriant 
  • Siaced achub neu gymorth hynofedd 
  • Trwydded

Sgïo dŵr a thonfyrddio

Gall perchnogion cychod pŵer ddefnyddio’r Llyn Morol cyn belled â’u bod yn dod yn aelodau o Glwb Sgïo Dŵr Ocean Beach. Drwy ddod yn aelodau o’r clybiau hyn byddwch yn derbyn cyflwyniad i’r llyn ac felly byddwn ni’n gwybod eich bod yn gymwys ac yn gyfarwydd â’r Llyn Morol. Unwaith y bydd gennych chi brawf aelodaeth, bydd arnoch chi angen talu a chyflwyno tystysgrif atebolrwydd cyhoeddus ddilys er mwyn i chi dderbyn eich trwydded, sticer cwch a’ch allwedd slipffordd. Gwaherddir defnyddio Badau Dŵr Personol (‘Jet Skis’) ar y Llyn Morol. Fe roddir copi o weithdrefnau gweithredu’r Llyn Morol efo’ch trwydded, ac mae’n rhaid glynu at y rhain bob amser.

Hwylio Di-bŵer

Mae croeso i berchnogion Canŵod, Caiacau, Bordau Hwylfyrddio a Chychod Hwylio hefyd ddefnyddio’r Llyn Morol. Fel gyda badau pŵer, mae’n rhaid i chi gyflwyno tystysgrif yswiriant ddilys ac mae’n rhaid talu cyn y rhoddir trwydded a sticer cwch.

Nid fydd yna unrhyw sgïo na gweithgaredd pŵer, dim ond hwylio / di-bŵer o fis Hydref i fis Mawrth. Mae hynny drwy drafodaeth â Fforwm Defnyddwyr y Llyn Morol, gan nad ydyn ni am darfu ar fywyd gwyllt sy’n defnyddio’r ynys yn ystod y misoedd hyn.

 


Gweld Traethau & llynnoedd ar fap mwy

Gwybodaeth am ansawdd dŵr

 

Gwefannau cysylltiedig

Hanes Marine Lake