Traethau’r Rhyl

Cliciwch ar un o'r traethau am fwy o wybodaeth

Gorllewin y Rhyl
Mae’r traeth hwn yn ymestyn o’r harbwr i’r Pentref. Nid ydym ni’n annog pobl i nofio yma oherwydd nifer y cychod sy’ mynd i mewn ac allan o’r harbwr ac oherwydd llif cyflym afon Clwyd a all beri i nofwyr gael eu hysgubo i’r môr.
Fodd bynnag, islaw tuag at Parc Drifft a’r Pentref, mae lle gwych i ymdrochi. Os ydych chi’n ymweld â’r promenâd, beth am fynd i’r Ardal Chwarae Dŵr? Gyda lle i blant chwarae, mae’r traeth yn lle gwych i dreulio diwrnod yn torheulo, ymdrochi a chodi cestyll tywod - ond peidiwch ag anghofio eich eli haul! Ni chaniateir cŵn yma rhwng mis Mai a mis Medi.
Canol y Rhyl

Cyferbyn â phen uchaf y Stryd Fawr, mae ein traeth prysuraf lle rydym ni’n annog pobl i ymdrochi. Yn ystod y tymor bydd ein hachubwyr bywyd yn cadw golwg arnoch chi i wneud yn siŵr eich bod yn ddiogel ar y traeth ac yn y dŵr fel bod modd i chi fwynhau eich hun.

Cofiwch am y llanw!

Mae traeth Canol y Rhyl bellach yn cynnig gweithgareddau chwaraeon yn rhad ac am ddim. Mae’r rhain yn cynnwys Pêl-foli a Pêl-droed Traeth tra bod yr achubwyr bywyd ar ddyletswydd.

Peidiwch â mynd yn sownd ar fanc tywod ar benllanw – cofiwch wirio amser y penllanw . Ni chaniateir cŵn yma rhwng mis Mai a mis Medi.

Mwy o wybodaeth am ein hachubwyr bywyd a’u horiau gwaith.

Ansawdd dŵr digonol

Dwyrain y Rhyl

Ydych chi’n chwilio am rywbeth diddorol i’w wneud ar y traeth? O ardal Gwylwyr y Glannau, heibio’r Heulfan i Old Golf Road, mae gan draeth Dwyrain y Rhyl hefyd barth gweithgareddau sy'n cynnwys campau traeth fel syrffio barcud, hwylfyrddio a chaiacio. Mae cyfyngiad ar gŵn ar draeth Dwyrain y Rhyl o fis Mai hyd at fis Medi. Gallwch hefyd logi cadeiriau olwyn y gellir eu defnyddio ar dywod o'r Swyddfa Syrffio Barcud.

Traeth dwyrain y Rhyl wedi ennill y wobr glan môr.

seaside award   Ansawdd dŵr da
Splash Point
Mae Splash Point yn draeth sy’n addas i gŵn a gallwch fynd â’ch ci am dro yna ar unrhyw adeg. Mae mynedfeydd penodol (gan fod y morglawdd yn uchel rhwng y traeth a’r prom) i’w cael yma ac acw. Os ydych chi’n mynd â’ch ci am dro ar y traeth trwy Old Golf Road, ewch i’r dwyrain (tuag at Brestatyn) i fanteisio ar filltiroedd o draeth lle caniateir cŵn.

 

Gwybodaeth am ansawdd dŵr