Coronavirus - Gwybodaeth ar gyfer Gofalwyr Sir Ddinbych

Coronafeirws - cyngor i ofalwyr

Rydym yn cydnabod bod hwn yn gyfnod anodd i bawb. Gwyddom fod llawer o Ofalwyr yn ein cymuned fydd yn teimlo cynnydd yn y pwysau a'r pryder o ddelio efo hyn.

Ewch yn syth i...

Ble i fynd i gael cyngor ac arweiniad

Os ydych chi'n poeni y gallech chi neu rywun rydych yn gofalu amdano fod efo coronafeirws ac na allwch ymdopi â'r symptomau gartref, dilynwch y canllawiau diweddaraf ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Os oes gennych bryderon ynghylch gallu parhau â'ch rôl fel gofalwr neu bryderon am unrhyw gymorth ychwanegol sydd ei angen arnoch, cysylltwch:

Gwybodaeth ddiweddaraf am COVID-19, COVID-19 canllaw arhoswch adref

Cynlluniau argyfwng

 • Mae'n syniad da rhoi cynllun ar waith ar gyfer argyfyngau. Mae Cynllun argyfwng yn nodi'r holl wybodaeth am eich rôl gofalu chi mewn un lle, fel os y byddech chi'n mynd yn sâl, neu'n methu â gofalu yna mae'n glir ynghylch yr hyn y byddai angen ei wneud os y byddai rhywun yn cymryd yr awenau.
 • Mae cyngor ar greu cynllun ar gael ar wefan Carers UK.
 • Mae Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Gogledd-ddwyrain Cymru (NEWCIS) yn darparu asesiadau gofalwyr ar ran Cyngor Sir Ddinbych a gall hefyd roi cyngor ar gynllunio wrth gefn a'r gwahanol ffynonellau cymorth y gellid eu defnyddio.
 • Dywedwch wrth eich meddyg teulu eich bod yn Ofalwr os nad yw'n gwybod eisoes.

Eich llesiant

 • Gofalwch eich bod yn gofalu am eich lles a'ch iechyd corfforol eich hun yn ystod y cyfnod hwn. Cadwch eich diet yn iach, gwnewch ymarfer corff o fewn canllawiau'r Llywodraeth a cheisiwch wneud amser i chi eich hun.
 • Gallwch weld y canllawiau diweddaraf ynghylch ble y gallwch ac na allwch fynd ar wefan Cyngor Sir Ddinbych.
 • Ar hyn o bryd oherwydd y sefyllfa iechyd cyhoeddus, nid yw ymweliadau ag ysbytai a chartrefi gofal yn bosibl. Mae'n bosibl y byddwch yn gallu cadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu dros y ffôn, drwy ffôn fideo neu drwy negeseua.
 • Efallai y bydd Crossroads Gogledd Cymru yn gallu cynnig cymorth gyda siopa, glanhau a gofal personol. Cysylltwch â nhw ar 01492 5164355.
 • Mae hylendid da yn bwysig iawn. Parhewch i olchi eich dwylo eich hun ac atgoffa eraill hefyd. Gofynnwch i'ch darparwr gofal a chymorth pa gamau y mae'n eu cymryd o ran rheoli heintiau.
 • Bydd ysgolion a gofal plant yn parhau i ddarparu gofal i nifer cyfyngedig o blant; y rheiny sy'n cael eu ystyried fel rhai agored i niwed (yn cynnwys Gofalwyr ifanc) a'r rheiny y mae eu rhieni neu warcheidwaid yn weithwyr hanfodol. Mae rhagor o wybodaeth ar wefan y Cyngor
 • Mae'r rhan fwyaf o archfarchnadoedd wedi neilltuo'r awr gyntaf o siopa ar gyfer cwsmeriaid hŷn a bregus, gan gynnwys Gofalwyr. Yn ogystal mae ganddynt fynediad arbennig i siopa ar-lein a chymorth cymunedol arall i'r rhai sy'n ynysu yn eu cartrefi.
 • Gall y Groes Goch Brydeinig gynnig cymorth a chludiant i'r siopau am hyd at 4 wythnos, os ydych wedi'ch rhyddhau o'r ysbyty 01745 828 366
 • Os oes gennych anifail anwes a bod angen help arnoch, yna mae'n bosibl y gall elusen Cinnamon Trust gynnig help neu gyngor. Ffôn 0736 757900.

Ffynonellau eraill o wybodaeth ddefnyddiol

 • Mae gwybodaeth ynghylch cefnogi pobl i ddefnyddio technoleg yn ystod pandemig Covid-19 ar gael drwy gysylltu efo Tîim Cymunedau Digidol Llywodraeth Cymru
 • Mae'r elusen TIDE - 'Together in Dementia every day' yn cadw mewn cysylltiad â Gofalwyr trwy grŵp Facebook preifat. Cysylltwch â nhw drwy e-bost ar carers@tide.uk.net
 • Mae gan Gymdeithas Alzheimer linell gymorth genedlaethol: 0300 222 11 22
 • I gael cyngor ariannol a budd-daliadau cysylltwch â Chyngor ar Bopeth Sir Ddinbych;

Os ydi Gofalwyr yn teimlo'n unig neu'n ynysig, yna mae'r sefydliadau canlynol yn gallu cynnig cymorth:

Mae'r Samariaid yn rhoi cymorth emosiynol i unrhyw un sydd mewn trallod emosiynol, yn ei chael yn anodd ymdopi, neu mewn perygl o gyflawni hunanladdiad. Mae ganddynt gyngor os ydych yn poeni am yr achos COVID-19. Ffoniwch:116 123 neu 0808 164 0123 (Cymraeg) neu e-bostiwch: jo@samaritans.org

CALL: Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol sy'n cynnig cefnogaeth emosiynol, gwybodaeth ac adnoddau ynghylch iechyd meddwl a materion cysylltiedig i bobl Cymru. Ffôn: 0800 132 737 neu tecst HELP i 81066

Mae Support line yn cynnig cymorth emosiynol cyfrinachol i unrhyw un sydd ei angen ar 01708 765200

Mae MIND yn cynnig cyngor a chefnogaeth i unrhyw un sy'n profi problemau iechyd meddwl. Mae ganddynt wybodaeth am linellau cymorth a gwasanaethau gwrando, a gwybodaeth ynghylch am COVID-19. Llinell wybodaeth: 0300 123 3393, e-bost: info@mind.org.uk neu Tecst: 86463

The Silver Line Mae'r llinell arian yn linell gymorth gyfrinachol am ddim ar gyfer pobl 55+ oed ar 0800 4 70 80 90

Mae gan Age Cymru wasanaeth ffôn 'sgwrsio a dal fyny' sydd ar gyfer unigolion dros eu 70au. Cysylltwch â 0800 223 444 neu e-bostiwch enquiries@agecymru.org.uk.

Carers Trust - Cysylltiadau i fforymau ar-lein a rhwydweithiau cymorth fel Age UK, Cymdeithas Alzheimer ac ati.

Gofalwyr Ifanc

 • Gall gofalwyr ifanc gysylltu â'r Porth Cefnogi Plant a Theuluoedd drwy e-bostio cfsgateway@denbighshire.gov.uk neu drwy ffonio 01824 712200.
 • Os ydych yn ofalwr ifanc cysylltwch â WCD Young Carers drwy ffonio 01597 823800 neu e-bostiwch infor@wcdyc.org.uk neu ar Facebook
 • Neu cysylltwch â gweithwyr cynnal WCD yn;

Rhieni sy'n gofalu am blant ag anghenion ychwanegol

Mae'r achos o'r coronafeirws-19 yn heriol iawn. Amharwyd ar batrymau ein bywydau bob dydd. Rydym wedi newid llawer o'n harferion a'n hymddygiad. Ar yr un pryd, rydym yn wynebu pryderon a phwysau newydd. Gwyddom y bydd hyn yn arbennig o anodd i lawer o blant sydd ag anghenion ychwanegol, a hefyd i'w teuluoedd.

Gyda chymaint o newid a dryswch yn ei gylch, mae'n ddefnyddiol ceisio cadw cymaint ac y gallwn o dawelwch a rhagweladwyedd yn ein bywydau. Ceisiwch gadw llawer o'ch arferion arferol. Ceisiwch gynllunio eich amser gyda'ch gilydd, a siarad yn aml am yr hyn rydych chi'n ei wneud nawr, a beth sydd nesaf. Bydd hyn yn helpu pob un ohonoch i deimlo rhyw ymdeimlad o drefn a strwythur.

Cofiwch edrych ar ôl eich hun. Rhowch gynnig ar dechnegau megis anadlu neu ymwybyddiaeth ofalgar er mwyn helpu i ddelio â straen a phryder, hyd yn oed os nad ydych wedi'u defnyddio o'r blaen. A chofiwch fod straen a phryder yn adwaith naturiol i'r sefyllfa bresennol. Er nad ydym yn gallu cwrdd â chi wyneb yn wyneb, mae ffyrdd y gallwn eich cefnogi o hyd;

 • Siaradwch â'ch ysgol am help a syniadau am addysg yn y cartref.
 • Os oes angen gwybodaeth neu gyngor arnoch - neu hyd yn oed dim ond sgwrs - yna mae ein Llywyr Lles Anabledd a'r Cydlynydd Trawsnewid ac Annibyniaeth ar gael dros y ffôn neu drwy'r e-bost. Gallwn roi cyngor ymarferol ar sut i wneud y defnydd gorau o'r adnoddau sydd gennych yn barod gartref

Rhagor o wybodaeth: Rhieni sy'n gofalu am blant ag anghenion ychwanegol

Cymorth a chyngor ar-lein

 • bob dydd Llun a dydd Mercher byddant yn cynnal fforwm i rieni o 10am-12pm. Byddan nhw'n postio cwestiynau ac yn trafod gwahanol bynciau ym mhob sesiwn. Does dim angen logio i mewn, ewch i'r dudalen Facebook.
 • Bydd yna 'Rigymau Jingle' ac amser stori ar y dudalen pob dydd Iau 10.30-11.30am o ddydd Iau yr 2il o Ebrill.
 • hefyd, ar eu tudalen Facebook "Aros, chwarae a dysgu gyda STAND", byddant yn rhannu syniadau a gwybodaeth rhwng rhieni a gweithwyr proffesiynol am weithgareddau efo plant tra nad ydynt yn yr ysgol. Bydd y syniadau yn cynnwys cysylltiadau a safleoedd defnyddiol ar gyfer gweithgareddau cost isel neu weithgareddau di-gost.
 • byddant yn cynnig slotiau ffôn i deuluoedd sgwrsio. E-bost sarah@standnw.org

Dolenni a chysylltiadau defnyddiol

Mae SNAP Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i rieni, plant a phobl ifanc sydd ag, neu a allai fod ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau;

Llinell gymorth: 0808 801 0608 neu ebostiwch: gwahaniaethu@snapcymru.org

Mae STAND Gogledd Cymru yn cefnogi ac yn uwchsgilio teuluoedd gyda phlant a phobl ifanc gydag anghenion cyfathrebu iaith lleferydd, anghenion ychwanegol ac anableddau.

Rhif ffôn: 07749 998 708 neu 07826 108 273, e-bost: info@standnw.org neu STAND tudalen ar Facebook

Mae Family Lives Bywydau teuluol yn rhoi cymorth a chyngor ar sawl agwedd ar rianta. Mae ganddynt gyngor ar sut i ymdopi yn ystod achos COVID-19 ar eu gwefan. Llinell gymorth i rieni: 0808 800 2222 neu e-bostiwch: askus@familylives.org.uk

Mae'r National Autistic Society / Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth yn elusen Brydeinig ar gyfer pobl awtistig, gyda'r nod o wella bywydau pobl awtistig yn y Deyrnas Unedig. Mae ganddynt gyngor ar ymddygiad heriol ar eu gwefan. E-bost llinell gymorth awtistiaeth: autismhelpline@nas.org.uk.

Mae WCD Gofalwyr Ifanc yn darparu gwasanaethau i ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy'n ofalwyr yn Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych. Ffoniwch 01597 823 800 neu anfonwch e-bost at info@credu.Cymru