Dechrau Da

Dechrau Da

Mae Dechrau Da Sir Ddinbych yn rhoi cyfle i bob babi ddatblygu cariad cynnar tuag at rannu llyfrau a darllen, ac i ddod yn aelodau o’u llyfrgell leol drwy:

  • roi rhodd am ddim i bob babi a phlentyn bach, sef bagiau Dechrau Da dwyieithog
  • cynnig cyngor i rieni a gofalwyr ar fanteision rhoi llyfrau i fabanod
  • annog aelodaeth o lyfrgell
  • cynnal Amser Rhigwm mewn llyfrgelloedd
  • gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau blynyddoedd cynnar eraill

Mae llyfrgelloedd wrth eu bodd â babanod a phlant bach, a bydd plant ifanc yn cael croeso mawr. Does dim rhaid i blant dan 5 dalu dirwyon os bydd llyfrau’n cael eu dychwelyd yn hwyr na thaliadau am lyfrau fydd wedi eu difrodi. Gwyddom hefyd y gall plant fod yn swnllyd ar brydiau – dydi hynny ddim yn broblem o gwbl! 

Amser Rhigwm Dechrau Da

Mae yna Amser Rhigwm yn digwydd yn rheolaidd yn y rhan fwyaf o lyfrgelloedd Sir Ddinbych. Nod y sesiynau hyn ydi gwneud llyfrau’n hwyl i fabanod a phlant, drwy ddefnyddio caneuon, rhigymau a symudiad, i ddatblygu sgiliau iaith a chymdeithasu. Mae rhieni hefyd yn elwa o’r cyfle i wneud ffrindiau newydd ac i ddod i sesiwn croesawgar a chymdeithasol. Mae’r sesiynnau yn rhad ac am ddim. Dilynwch ein tudalen Facebook i gael y newyddion diweddaraf Dechrau Da Sir Ddinbych.

Caiff Dechrau Da Sir Ddinbych ei ariannu’n rhannol gan y rhaglen Dechrau'n Deg.

Amserlen Dechrau Da 2018