Telerau ac Amodau Gwasanaeth Llyfrgell Sir Ddinbych

Trwy ymaelodi â’r llyfrgell, rydych chi’n cadarnhau eich bod wedi darllen a derbyn telerau ac amodau'r aelodaeth ac yn cytuno i gadw at y telerau hyn ar gyfer hyd y cytundeb.

Amodau cyffredinol yr aelodaeth

 • Mae aelodaeth ar-lein yn rhoi'r hawl i chi ddefnyddio ein casgliadau digidol megis eLyfrau, llyfrau llafar a lawrlwythiadau. Pan fyddwch chi’n ymuno ar-lein cewch rif adnabod llyfrgell a rhif pin o’ch dewis chi, ar gyfer eich defnydd personol eich hun.
 • Mae aelodaeth llyfrgell lawn yn rhoi’r hawl i chi ddefnyddio’r holl wasanaethau llyfrgell a ddarperir gan Lyfrgelloedd Sir Ddinbych a’n sefydliadau partner. Pan ymunwch chi fel aelod cyflawn, byddwch yn derbyn cerdyn aelodaeth llyfrgell a rhif pin, ar gyfer eich defnydd personol eich hun.
 • Mae gofyn i aelodau’r llyfrgell gyflwyno eu cerdyn aelodaeth llyfrgell wrth fenthyg eitemau a defnyddio cyfrifiaduron y llyfrgell.
 • Fel aelod o’r llyfrgell rydych chi’n gyfrifol am yr holl eitemau a fenthycir ar eich cerdyn llyfrgell, gan gynnwys unrhyw eitemau coll/wedi’u difrodi y gellid bod angen talu amdanynt, ac am dalu unrhyw ffioedd hwyr sy’n cronni ar eich cyfrif llyfrgell.
 • Os yw’r cerdyn ar goll rhaid i chi hysbysu’r llyfrgell.
 • Chi sy’n gyfrifol am ein hysbysu ni am unrhyw newidiadau i’ch manylion personol, er enghraifft newid cyfeiriad.
 • Gallwch derfyn eich cyfrif ar unrhyw adeg.
 • Pe dymunech ganslo eich aelodaeth llyfrgell, dylech ddychwelyd yr holl eitemau a fenthycwyd a dychwelyd eich cerdyn aelodaeth ar gyfer ei ddileu. Os oes unrhyw ffioedd heb eu casglu ar eich cyfrif llyfrgell disgwylir i chi dalu amdanynt.

Defnydd o gyfrifiaduron y llyfrgell a’r rhyngrwyd

 • I ddefnyddio ein cyfrifiaduron cyhoeddus dylech fod yn aelod llawn o'r llyfrgell a dod â’ch cerdyn llyfrgell a’ch rhif pin gyda chi bob tro. Ni chaniateir trosglwyddo mynediad i’r we drwy aelodaeth Llyfrgell  i unrhyw berson arall.
 • Os ydych chi o dan 14 oed fe gewch chi ffurflen ganiatâd i ddefnyddio’r we, er mwyn i’ch rhiant neu ofalwr ei arwyddo.
 • Ni all plant o dan 11 oed ddefnyddio cyfrifiaduron y llyfrgell oni bai fydd rhiant neu ofalwr gyda nhw.
 • Cyfrifoldeb y rhiant neu ofalwr yw monitro a rheoli defnydd o’r rhyngrwyd a chyfrifiaduron y llyfrgell y plant yn eu gofal. Os ydych chi’n pryderu am y cynnwys y gall eich plentyn ei weld wrth ddefnyddio cyfrifiadur y llyfrgell, gofynnwn i rieni/gofalwyr ddod gyda’u plant ar eu hymweliad i’r llyfrgell.
 • Mae mynediad i’r we yn cael ei hidlo; ac mae pob mynediad yn cael ei gofnodi. Ni fydd cynnwys penodol unrhyw weithrediad yn cael ei fonitro oni bai bod amheuaeth o ddefnydd amhriodol.
 • Gall unrhyw achos o dorri’r Polisi Defnydd Derbyniol yn anghyfreithlon gael ei gyfeirio i gymryd camau cyfreithiol neu at yr heddlu.
 • Rhaid i chi gytuno i gadw at ein Polisi Defnydd Derbyniol er mwyn dechrau eich sesiwn ar y cyfrifiadur.

Diogelu Data a chadw data personol

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn parchu’ch hawl i breifatrwydd ac wedi’i ymrwymo i'w ddiogelu yn unol â’r Ddeddfwriaeth Diogelu Data.

Mae’r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi i ni wrth ymuno â’r llyfrgell yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni’r cytundeb rhyngom ni. Gall methu â darparu'r wybodaeth hon arwain at ddileu ein cytundeb.

Mae Hysbysiad Preifatrwydd y Gwasanaeth Llyfrgell yn egluro sut rydym yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau.

Ni fyddwn yn cadw’ch gwybodaeth yn hirach na’r angen, oni fydd hynny’n ofynnol dan y gyfraith.

Dyma’r atodlen sy’n nodi am faint o amser rydym ni’n cadw gwahanol fathau o wybodaeth:

Rheoli Cyfrif Defnyddiwr

 

Data personol a gedwir ar gyfrif llyfrgell ar gronfa ddata System Rheoli’r Llyfrgell.

* Os fydd cyfrif yn segur am gyfnod o 24 mis, byddwn yn cau a dileu’r cyfrif. 

Cytundeb diwedd aelodaeth + 1Fl

 

Defnyddwyr gydag eitemau / ffioedd heb eu talu ar eu cyfrif ar ddiwedd y cytundeb.

Cytundeb diwedd aelodaeth + 6Fl

 

Hanes benthyg defnyddiwr llyfrgell.

Cytundeb diwedd aelodaeth + 1Fl

Defnydd cyfrifiadur defnyddiwr llyfrgell.

Data personol a gedwir ar gyfrif llyfrgell ar gronfa ddata System Rheoli’r Llyfrgell.

Data sesiynnau a gedwir ar feddalwedd Rheoli Cyfrifiaduron Personol.

Hanes rhyngrwyd defnyddiwr llyfrgell. Data anhysbys a gedwir am gyfnod dros dro er mwyn helpu i ddatgelu camddefnydd.

Tasgau argraffu yn y modiwl argraffu                       

Cytundeb diwedd aelodaeth + 1Fl

 

3 Fl yna gwneir yn anhysbys am 2Fl yna ei ddileu

 

1 mis

 

1 tasg blaenorol ar yr un cyfrifiadur

Dileu gwybodaeth (hawl i gael eich anghofio)

 

Dileu’r data os gwneir cais, os nag yw’n angenrheidiol i’r gwasanaeth neu’n angen cyfreithiol i gadw’r data.

 

Data sesiynnau a gedwir ar feddalwedd Rheoli Cyfrifiaduron Personol.

 

 

 

 

 

Dileir ar ôl 90 diwrnod.

 

Monitro defnydd a thorri termau

Defnyddwyr sydd wedi eu gwahardd rhag defnyddio gwasanaethau yn unol â’n polisi gwahardd.

 

Cytundeb diwedd aelodaeth + 6Fl

Bydd data sydd ynghlwm â gwaharddiad penagored yn cael ei gadw yn unol ag unrhyw ofyniad cyfreithiol.

 

Gweithgareddau Llyfrgell

Os ydych chi wedi cofrestru i fynychu gweithgaredd a arweinir gan y llyfrgell yn rheolaidd e.e. Grŵp Darllen, Amser Rhigwm Dechrau Da

Blwyddyn presennol +1Fl

NEU

Cytundeb diwedd aelodaeth + 6Fl

Gall methu â chydymffurfio â’r telerau ac amodau hyn arwain at wahardd neu ddileu eich aelodaeth llyfrgell.

Mae’r telerau ac amodau hyn wedi eu creu o dan Ddeddf Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd Cyhoeddus 1964 .