Hawliau tramwy cyhoeddus

Mae hawliau tramwy cyhoeddus ar agor i bawb bob amser, ac yn rhoi'r hawl i chi gerdded ar draws llwybrau penodol megis ffyrdd, llwybrau neu draciau, a allai fynd drwy drefi, cefn gwlad anghysbell neu eiddo preifat. Mae rhai hawliau tramwy ar agor i farchogwyr, beicwyr a modurwyr.

Rhoi gwybod am broblem gyda defnyddio hawl tramwy

Os oes gennych broblem gyda defnyddio hawl tramwy, megis rhwystr, wedi’i gynnal yn wael neu arwydd camarweiniol, cysylltwch  â  ni .

Gwneud cais am hawl tramwy cyhoeddus

Os ydych chi wedi cael eich stopio rhag defnyddio llwybr yr ydych yn credu bod gennych hawl i’w ddefnyddio, cysylltwch â ni yn y lle cyntaf i drafod unrhyw gais posibl.

Ymholiad am hawliau tramwy cyhoeddus neu lwybr

Os ydych am wneud cais, byddwn yn anfon y gwaith papur angenrheidiol atoch, a bydd angen i chi ei lenwi a'i ddychwelyd i ni, ynghyd â chopïau o'r dystiolaeth i gefnogi eich cais. Pan dderbyniwn eich cais, byddwn yn ei gofnodi ar y gofrestr, sydd ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd. Byddwn yn ymchwilio i'ch cais, ac yn gwneud penderfyniad ynglŷn ag a ddylid cadarnhau'r gorchymyn ar gyfer y cais.

Map a datganiad swyddogol

Mae hwn yn gofnod cyfreithiol o holl hawliau tramwy cyhoeddus, ac yn dangos ffordd bob llwybr cyhoeddus a llwybr ceffyl yn y sir. Gallwch weld y map gwreiddiol a chopïau gwaith trwy drefnu apwyntiad yng Nghaledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych. Cysylltwch â ni i wneud apwyntiad.

Mae'n rhaid i ni gadw cofrestr o'r holl geisiadau i addasu'r map diffiniol.

Gweld y gofrestr

Fforwm Mynediad Lleol Dwyrain Conwy a Sir Dinbych

Mae'r fforwm mynediad lleol yn cynnwys rhwng 12 a 20 aelod o grwpiau sydd â diddordeb megis cerddwyr, beicwyr, marchogwyr, defnyddwyr anabl a thirfeddianwyr. Mae'n cynghori'r cyngor, Cyfoeth Naturiol Cymru, a chyrff eraill ar faterion hawliau tramwy cyhoeddus.  Mae'r fforwm yn cyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn. 

Fforwm Mynediad Lleol Dwyrain Conwy a Sir Dinbych - Cyfarfodydd, cofnodion a rhaglenni
Dyddiad, lleoliad ac amser Rhaglen Cofnodion
Ddydd Mercher 4 Medi 2019 yn Canolfan Cymunedol Ty Llywelyn am 10am Rhaglen  
Ddydd Mercher 19 Mehefin 2019 yn Pafiliwn Chwaraeon Corwen am 2pm Rhaglen Cofnodion
Dydd Iau 7fed Mawrth 2019 yng Nghoed Pella am 10am Rhaglen Cofnodion
Dydd Iau 6 Rhagfyr 2018 yngNghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig am 10:30am Rhaglen Cofnodion
Ddydd Iau 7 Mehefin 2018 Yn Hwb Dinbych, Ffordd y Ffair, Dinbych Rhaglen Cofnodion
Dydd Iau, 8 Mawrth 2018 yn Venue Cymru, Llandudno am 10:30am   Cofnodion
Dydd Iau 11 Ionawr yn Nova, Beach Road West, Prestatyn, LL19 7EY Rhaglen  Cofnodion 
Dydd Iau 7 Medi 2017 yn Canolfan Ymwelwyr Parc Gwledig y Gogarth, Llandudno am 1pm Rhaglen  Cofnodion
Ddydd Mercher 7 Mehefin 2017 yng Nghanolfan Beicio Mynydd Oneplanet Adventure, Llandegla am 5:30pm Rhaglen  Cofnodion
Ddydd Mercher 8 Mawrth 2017 yn Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst LL26 0DF Rhaglen  Cofnodion
ddydd Mercher 14 Rhagfyr 2016 yn Ystad Rhug, Corwen am 13:30 -  Cofnodion
ddydd Mercher 14 Rhagfyr 2016 yn Ystad Rhug, Corwen am 10:00 am - Cofnodion