Ceisiadau cynllunio

Atebwch bob un o’r cwestiynau sy’n berthnasol i’ch cais; os nad yw cwestiwn yn berthnasol ysgrifennwch ‘dim yn berthnasol’. 

Gallwch anfon eich ffurflen gais a’r atodiadau at cynllunio@sirddinbych.gov.uk.

Os ydych yn anfon cais drwy’r post bydd angen i chi anfon dau chopi o’r ffurflen wedi’i chwblhau at Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

Dewiswch un o'r mathau isod, i edrych ar y ceisiadau a nodiadau canllaw.

Llawn, amlinellol a materion a neilltuwyd
Cais cynllunio llawn Canllawiau
Cais cynllunio llawn a chaniatâd hysbyseb  Canllawiau
Cais cynllunio llawn a chaniatâd ardal gadwraeth  Canllawiau
Cais cynllunio llawn a chaniatâd adeilad rhestredig Canllawiau
Cais cynllunio amlinellol gyda’r holl faterion wedi’u neilltuo Canllawiau
Cais cynllunio amlinellol gyda rhai materion wedi’u neilltuo Canllawiau
Cais cynllunio materion wedi’u neilltuo Canllawiau
Ddeiliaid tai
Caniatâd adeilad rhestredig ac ardal gadwraeth
Caniatâd ardal gadwraeth Canllawiau
Caniatâd adeilad rhestredig Canllawiau
Ffurflen gais deiliaid ty a chaniatâd ardal gadwraeth Canllawiau
Ffurflen gais deiliaid ty a chaniatâd adeilad rhestredig Canllawiau
Cais cynllunio llawn a chaniatâd ardal gadwraeth Canllawiau
Cais cynllunio llawn a chaniatâd adeilad rhestredig Canllawiau
Ceisiadau eraill
 
Caniatâd i arddangos hysbyseb Canllawiau
Caniatâd cynllunio a chaniatâd i arddangos hysbyseb Canllawiau
Cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon ar gyfer defnydd neu weithred neu weithgaredd sy’n bodoli eisoes, yn cynnwys unrhyw ddefnydd/gweithred/gweithgaredd sy’n torri amod cynllunio Canllawiau
Cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon ar gyfer datblygiad neu ddefnydd arfaethedig Canllawiau
Cais Rhag-hysbysiad Datblygiad Amaethyddol neu Goedwigaeth arfaethedig – adeilad arfaethedig Canllawiau
Cais Rhag-hysbysiad Datblygiad Amaethyddol neu Goedwigaeth arfaethedig – ffordd arfaethedig Canllawiau
Cais Rhag-hysbysiad Datblygiad Amaethyddol neu Goedwigaeth arfaethedig – tanc (caets) pysgod arfaethedig Canllawiau
Rhag-hysbysiad datblygiad arfaethedig datblygiad a ganiateir gan weithredydd systemau telegyfathrebu Canllawiau
Hysbysiad Codi Gwrych Canllawiau
Rhag-hysbysiad Dymchwel Arfaethedig Canllawiau
Cymeradwyo materion a neilltuwyd yn dilyn cymeradwyaeth amlinellol Canllawiau
Cael gwared o neu amrywio amod yn dilyn rhoi caniatâd cynllunio Canllawiau
Cymeradwyo manylion a neilltuwyd trwy amod cynllunio Canllawiau
Gwaith ar goed sy’n ddarostyngedig i Orchymyn Cadw Coed a/neu Hysbysiad Gwaith Arfaethedig ar Goed mewn Ardal Gadwraeth Canllawiau
Ddiwygiad ansylweddol ar ôl i ganiatâd cynllunio gael ei roi Canllawiau

Os ydych chi’n cyflwyno cais gyda Thystysgrif B, C neu D ac os nad chi yw perchennog y tir, bydd arnoch chi angen cwblhau hysbysiad i’w gyflwyno i’r perchennog a/neu i’w gyhoeddi mewn papur newydd lleol. Mae’r hysbysiadau ar gael yn y Porth Cynllunio.