Chwilio am geisiadau cynllunio a gadael sylwadau

Gallwch chwilio am geisiadau cynllunio diweddar a gadael sylwadau arnynt ar-lein. Chwiliwch am y cais yr ydych eisiau gadael sylwadau arno a dewis ‘gadael sylwadau’.

  • Gallwch hefyd chwilio drwy ddefnyddio nodau nod-chwiliad (*) (e.e. *LL19* neu *Prestatyn*) yn y rhan ‘Location’.

Chwilio am gais cynllunio

SESIWN YN RHEDEG ALLAN  - wrth gyflwyno sylwadau ar-lein, os byddwch yn gadael y dudalen heb ei gorffen ac yn segur am dros 30 munud mae’n bosibl y bydd eich sesiwn yn ‘rhedeg allan' ac ni fyddwch yn gallu adfer eich sylwadau heb eu gorffen. Efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi deipio eich sylwadau mewn man arall a’u copïo a phastio i mewn i'r maes sylwadau.

Os ydych yn cael anhawster dod o hyd i gais, cysylltwch â ni a byddwn yn helpu i ddod o hyd i gyfeirnod ar eich cyfer.

Gallwch weld ein rhestrau wythnosol o geisiadau cynllunio wedi'u dilysu.

Gallwch hefyd ymweld â Chaledfryn i weld cais.

Gadael sylwadau ar gais

Gadael sylwadau yw’r hyn a elwir yn ddweud eich dweud ar gais cynllunio. Mae’n rhaid ichi adael sylwadau ysgrifenedig ynglŷn â chais cynllunio dim hwyrach na:

  • 21 diwrnod o’r dyddiad a ddangosir ar lythyr hysbysiad eich cymydog, neu 
  • 21 diwrnod o’r dyddiad a ddangosir ar unrhyw hysbysiad safle, neu’r dyddiad yr ymddangosodd yr hysbysiad yn y wasg (sylwch na chyhoeddir hysbysiadau safle na hysbysiadau’r wasg ar gyfer pob cais)

Efallai na fydd unrhyw sylwadau a gyflwynir ar ôl y terfynau amser uchod yn cael eu hystyried oherwydd efallai fod y canlyniad eisoes wedi ei benderfynu. 

Ni allwn ystyried sylwadau nad ydynt yn cynnwys eich cyfeiriad na sylwadau dienw.

Yr hawl i weld gwybodaeth

Cofiwch fod yr holl sylwadau a dderbynnir, gan gynnwys unrhyw ffotograffau neu wybodaeth gefnogol arall, ar gael ar gyfer archwiliad cyhoeddus; ni ellir delio â hwy’n gyfrinachol. Os yw’r ymgeisydd yn apelio yn erbyn penderfyniad cynllunio, mae’n rhaid i’r cyngor yrru unrhyw sylwadau yr ydych chi wedi eu gwneud at yr Arolygiaeth Gynllunio; gallant gyhoeddi'r rhain ar eu gwefan a’u gyrru ymlaen at yr ymgeisydd hefyd. Cofiwch sicrhau nad ydych ond yn cyflwyno gwybodaeth yr ydych yn hapus i eraill ei ddarllen. Os ydych yn cyflwyno gwybodaeth bersonol sy’n perthyn i drydydd parti, cofiwch sicrhau fod gennych eu caniatâd i wneud hynny.

Hysbysiad Hawlfraint

Gwarchodir y cynlluniau, lluniau a’r ddogfennaeth a gyhoeddir ar y tudalennau hyn gan Hawlfraint.
Ni allwch ond defnyddio’r deunydd- a lawrlwythir a/neu a argraffir i ddibenion ymgynghori - er mwyn cymharu ceisiadau cynllunio presennol gyda chynlluniau blaenorol, ac i wirio pa un ai a yw datblygiadau wedi eu cwblhau yn unol â’r cynlluniau a gymeradwywyd. Ni ddylid gwneud copïau pellach heb ganiatâd clir gan berchennog yr hawlfraint.