Caniatâd cynllunio

Mae nifer o ganllawiau a theclynnau ar-lein i’ch helpu i ganfod a ydych angen ymgeisio am ganiatâd cynllunio ai peidio. Cofiwch nad ydynt yn ffynonellau terfynol o wybodaeth gyfreithiol a dylech gysylltu â ni os nad ydych yn sicr ynglŷn â mater cynllunio. 

Oes gen i angen caniatâd?

Oherwydd cymhlethdod y ddeddfwriaeth, ni all staff cynllunio roi cyngor anffurfiol ar yr angen am ganiatâd cynllunio.

Mewn rhai achosion nid ydych angen caniatâd; gelwir hyn yn ddatblygiad a ganiateir. Gallwch ddefnyddio’r canllaw tŷ pâr rhyngweithiol neu archwilio’r teras rhyngweithiol ar wefan y porth cynllunio, er mwyn darganfod pa un ai a oes angen ichi ymgeisio ai peidio. Byddwch angen adobe flash player i ddefnyddio’r canllawiau hyn. 

Darganfod sut i geisio am ganiatâd cynllunio 

Tystysgrif datblygiad cyfreithlon

Os nad ydych chi’n siŵr os oes arnoch chi angen caniatâd cynllunio ar gyfer prosiect, rydym ni’n argymell eich bod yn gwneud cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon. Mae’r dystysgrif yn wahanol iawn i ganiatâd cynllunio a gellir ei defnyddio i ganfod a oes angen caniatâd cynllunio arnoch chi. Gallwch wneud cais am y dystysgrif ar-lein neu gallwch lawrlwytho ffurflen o’r porth cynllunio neu o’r wefan hon. Gellir defnyddio Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon i gadarnhau bod defnydd neu weithgaredd yr eiddo yn gyfreithlon o ran dibenion cynllunio.

Eich cyfrifoldebau

Cyfrifoldeb perchennog tir neu eiddo yw sicrhau y cydymffurfir â’r caniatâd cynllunio a’r rheoliadau adeiladu perthnasol; gall methu â gwneud hyn arwain at ddwyn y person hwnnw’n atebol i weithred adfer. Gallwch ddarganfod mwy am eich cyfrifoldebau ar wefan y porth cynllunio.

Canllawiau defnyddiol

Isod mae rhestr o ganllawiau ar gyfer  prosiectau cyffredin yn y cartref;