Gorfodi cynllunio

Gall ein tîm gorfodi cynllunio ymchwilio i bosibiliadau o dorri rheolau cynllunio fel;

 • Gwaith adeiladu, gweithrediadau peirianyddol a newid defnydd tir neu adeiladau sydd angen caniatâd cynllunio, ond na chafwyd caniatâd cynllunio ar eu cyfer
 • Datblygiad sydd â chaniatâd cynllunio ond nid wedi’i wneud fel y cymeradwywyd 
 • Methu â chydymffurfio ag amodau caniatâd cynllunio 
 • Gwaith a wnaed i Adeilad Rhestredig heb ganiatâd 
 • Symud neu docio coed a gwrychoedd wedi’u diogelu heb ganiatâd 
 • Hysbysebion sydd angen caniatâd penodol o dan y Rheoliadau Hysbysebu, ond sy'n cael eu harddangos heb ganiatâd 
 • Methu â chydymffurfio â gofynion y rhybuddion cyfreithiol cynllunio presennol, fel hysbysiadau gorfodi a hysbysiadau torri amodau
 • Tir blêr sy’n niweidio amwynder ardal.

Rhoi gwybod am dorri cynllunio

Os hoffech i ni ymchwilio i achos posibl o dorri rheolau cynllunio, gallwch Rhoi gwybod am achos o dorri rheolau cynllunio ar-lein. 

Rhoi gwybod am achos o dorri rheolau cynllunio

Mae'r holl fanylion personol yn gyfrinachol ac ni fyddant yn cael eu gwneud yn gyhoeddus wrth ddelio â'r gŵyn. Fodd bynnag, ar adegau prin, gydag achosion difrifol o dorri rheolau cynllunio sy'n arwain at apêl, mae'n ofynnol i ni roi manylion y gŵyn i’r Arolygydd Cynllunio a’r apelydd, a fydd yn cynnwys eich enw a'ch cyfeiriad.

Efallai y byddwch hefyd yn cael eich gwahodd i ddarparu datganiad tyst i gefnogi eich cwyn ac i'n helpu ni, ond mae hyn yn wirfoddol.

Oni bai bod gennych reswm arbennig dros beidio â rhoi eich manylion (y byddwch wedi’i esbonio i swyddog gorfodi), ni fydd cwynion dienw yn cael eu hymchwilio.

Pan nad yw camau gorfodi cynllunio yn bosibl

Ni fyddwn yn gallu cymryd camau gorfodi yn yr achosion canlynol:

 • Os nad yw’r gwaith angen caniatâd.
 • Os oes gan y datblygiad y caniatâd angenrheidiol yn barod.
 • Os yw'r gwaith wedi dod yn gyfreithiol oherwydd treigl amser, hyd yn oed os nad oedd wedi cael caniatâd yn y lle cyntaf.
 • Ystyrir mai mân doriad ydyw, heb unrhyw effeithiau sylweddol. 
 • Pan nodir mater nad ydyw’n ymwneud â chynllunio. Yn yr achosion hyn byddwn yn trosglwyddo'r gŵyn i adran berthnasol y Cyngor neu gorff arall. 

Apeliadau yn erbyn camau gorfodi

Os hoffech chi apelio yn erbyn cais neu wedi derbyn hysbysiad gorfodi yr ydych yn anghytuno ag ef, yna gallwch apelio i'r Arolygiaeth Gynllunio Cymru.

Mae'n rhaid i'r Arolygiaeth Gynllunio gael apêl cyn y dyddiad y daw’r hysbysiad gorfodi i rym.

Unwaith y bydd apêl yn erbyn hysbysiad gorfodi yn cael ei chyflwyno, mae’r mater yn cael ei ohirio hyd nes y bydd yr Arolygydd yn cyhoeddi ei benderfyniad. Nid yw erlyniad yn bosibl ar yr adeg hon .

Apelio

Gallwch ddod o hyd i ganllawiau apelio ar y Porth Cynllunio neu cysylltwch â ni am fwy o fanylion.

Cael gwybod sut i apelio os ydych wedi gwrthodwyd caniatâd cynllunio