Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Ymateb Covid-19: Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am staff gofal i helpu gyda'r ymateb i'r Coronafirws.

Gweld manylion swyddi gwag Recriwtio Gofal 

Ymunwch â'r rheng flaen rithwir fel rhan o Wasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gogledd Cymru

Hoffech chi ymuno â’r rheng flaen rithwir a chwarae eich rhan i drechu pandemig COVID-19. Mae Cyngor Sir y Fflint, cyflogwr arweiniol Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau newydd y gogledd, yn recriwtio timau olrhain a fydd wedi’u halinio i bob un o chwe chyngor gogledd Cymru. Mwy gwybodaeth.

Rheoliadau cynllunio ac adeiladu

Mae angen caniatâd cynllunio i adeiladu ar dir neu newid defnydd tir neu adeiladau. Bydd rheoliadau adeiladu’n gosod safonau ar gyfer dylunio ac adeiladwaith strwythurau.

Ewch yn syth i...

 

Cynllunio Ffeindiwch a oes angen i chi wneud cais am ganiatâd cynllunio.

 

Gwneud cais cynllunio Cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio.

 

Chwilio a rhoi sylwadau ar geisiadau Gweld ceisiadau cyfredol a rhoi eich barn arnyn nhw.

.

 

Rheoliadau Adeiladu Dysgu am safonau ar gyfer dylunio ac adeiladu adeiladau.

 

Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Y CDLl sy’n pennu lle bydd datblygiad newydd yn digwydd.

 

Rhoi gwybod am Adeilad Peryglus Rhowch wybod i ni os byddwch yn meddwl fod adeilad yn anniogel.

.

Mwy...

Gorfodaeth cynllunio Enwi Strydoedd a Rhifo Ardaloedd Cadwraeth ac adeiladau rhestredig  Gorchmynion Cadw Coed
Cyngor cynllunio Datblygiadau Seilwaith Mawr Gwaith dymchwelCaniatâd cynllunioApeliadau CynllunioAdroddiad Perfformiad Blynyddol CynllunioPwyllgor CynllunioCyn Ysbyty Gogledd Cymru - Dinbych