Canllaw Atal Digartrefedd

Keeping you in your home.

Ewch yn syth i...

 

Rwy'n ei chael hi'n anodd talu fy rhent neu forgaisOs na allwch dalu'ch rhent neu forgais, siaradwch â'ch landlord neu fenthyciwr morgais cyn gynted â phosibl.

 

Rwyf wedi derbyn rhybudd i adael gan fy LandlordBydd y math o rybudd i adael yn dibynnu ar y math o gytundeb sydd gennych. Os yw'ch landlord eisiau ichi adael, mae’n rhaid iddynt roi rhybudd i chi mewn ffordd benodol.

.

 

Rwyf eisiau gadael fy mhartner oherwydd cam-drin domestigSicrhewch fod gennych gynllun diogelwch yn ei le hyd yn oed os nad ydych yn bwriadu gadael ar unwaith.

 

Rwyf am adael cartref neu mae fy nheulu / perthnasau wedi gofyn imi adaelBeth i'w wneud os ydych chi am adael cartref neu os yw'ch teulu / perthnasau wedi gofyn ichi adael.

 

Mae fy nghymydog / landlord yn aflonyddu arnafMae'r gyfraith yn amddiffyn pobl sy'n byw mewn eiddo preswyl rhag aflonyddu a throi allan anghyfreithlon.

.
.