Deddf Tai (Cymru) 2014

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 wedi cyflwyno diwygiad sylfaenol i ddeddfwriaeth digartrefedd.

Mae hon yn system gynhwysol sydd wedi'i chynllunio i helpu pawb sydd mewn perygl yn hytrach na'r rhai mewn grwpiau blaenoriaeth yn unig:

 • Dyletswydd i helpu unrhyw un sydd dan fygythiad o ddigartrefedd o fewn y 56 diwrnod nesaf
 • Dyletswydd i ddarparu help i unrhyw berson digartref i'w helpu i sicrhau cartref
 • Pwer yn hytrach na dyletswydd i gymhwyso'r prawf bwriadoldeb
 • Pwerau i awdurdodau lleol gyflawni eu dyletswyddau digartrefedd trwy ddod o hyd i lety yn y sector rhentu preifat
 • Dyletswyddau cryfach ar Gymdeithasau Tai i gefnogi awdurdodau lleol i gyflawni eu dyletswyddau digartrefedd.

Pwrpas y ddeddfwriaeth yw cyflawni:

 • Llai o aelwydydd yn dioddef trawma digartrefedd
 • Gwaith atal gwell, wedi'i dargedu'n well
 • Mwy o gymorth, cyngor a gwybodaeth i aelwydydd sy'n derbyn cymorth cyfyngedig o dan y ddeddfwriaeth gyfredol
 • Mwy o ffocws ar y defnyddiwr gwasanaeth, gan eu helpu i fynd i'r afael ag achosion digartrefedd a gwneud penderfyniadau gwybodus ar ddod o hyd i atebion i'w problem tai
 • Defnydd mwy effeithiol o'r sector rhentu preifat fel ateb i ddigartrefedd
 • Pwyslais cryfach ar gydweithrediad a gweithio amlasiantaethol
 • Mwy o ddiogelwch yn cael ei ddarparu i blant mewn aelwydydd sy'n ddigartref neu dan fygythiad o ddigartrefedd yn ogystal â chymorth ychwanegol i blant sy'n gadael gofal.

I gael mwy o wybodaeth am Ddeddf Tai (Cymru) 2014, ewch wefan y ddeddfwriaeth.

Sut i gael help:

I gael help a chyngor, ac i drafod eich opsiynau, gallwch:

Helpwch eich hun gyda'n Canllaw Atal Digartrefedd.

Tu Allan i Oriau Swyddfa:

Os byddwch yn dod yn ddigartref y tu allan i oriau gwaith, ac nad oes gennych unrhyw le diogel i gysgu gallwch ffonio ein gwasanaeth y tu allan i oriau ar 0300 123 30 68.