Cefnogi Pobl / Atal Digartrefedd Sir Ddinbych

Rhaglen gan Lywodraeth Cymru yw Cefnogi Pobl, sy'n ariannu prosiectau cymorth i bobl 16+ sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

Yn Sir Ddinbych mae gennym ystod o brosiectau, gan gynnwys tai â chymorth safle sefydlog a chymorth fel y bo'r angen (lle mae gweithiwr cymorth wedi'i leoli yn y gymuned), sy'n cefnogi dros 1,000 o bobl ar unrhyw un adeg.

Mae Cefnogi Pobl Sir Ddinbych wedi’i alinio â digartrefedd statudol, fel Tîm Atal Digartrefedd Sir Ddinbych.

Mae digartrefedd yn golygu bod heb le diogel i fyw ynddo. Mae hyn yn cynnwys pethau fel ‘syrffio soffas’, byw mewn llety anaddas, defnyddio gwelyau brys a chysgu allan. Gall olygu wynebu nifer o brofiadau anodd a thrawmatig. Gall digartrefedd neu risg o ddigartrefedd ddigwydd, a pharhau, am lawer o wahanol resymau, gan gynnwys troi allan (nid o reidrwydd oherwydd unrhyw fai ar y tenant), perthynas/teulu yn chwalu, methu ag ymdopi oherwydd dioddef trawma neu anghenion cymorth eraill, a phobl heb fod â digon o arian i gadw eu cartref, efallai oherwydd colli swydd neu newidiadau i fudd-daliadau.

Mae ein gwasanaethau cymorth cysylltiedig â thai ar gyfer pobl 16+ sy'n byw yn Sir Ddinbych ac sy'n ddigartref neu mewn perygl o golli eu cartref. Ein nod yw atal digartrefedd lle bynnag y bo modd, gan weithio gyda'r gymuned a'n partneriaid i nodi a mynd i'r afael â'i achosion, a grymuso pobl i fyw mor annibynnol â phosibl.

Gallwch wneud atgyfeiriad ar gyfer y gwasanaethau hyn trwy lenwi'r ffurflen atgyfeirio, a'i hanfon at spoa@denbighshire.gov.uk

 

Sut i gael help:

I gael help a chyngor, ac i drafod eich opsiynau, gallwch:

Helpwch eich hun gyda'n Canllaw Atal Digartrefedd.

Tu Allan i Oriau Swyddfa:

Os byddwch yn dod yn ddigartref y tu allan i oriau gwaith, ac nad oes gennych unrhyw le diogel i gysgu gallwch ffonio ein gwasanaeth y tu allan i oriau ar 0300 123 30 68.

 

.