Diweddaraf am coronafeirws

Rydym yn deall y bydd llawer o bobl yn cael eu heffeithio'n ariannol gan COVID-19. Anogwn gwsmeriaid a fydd yn cael trafferth i dalu eu treth gyngor i gysylltu ag aelod o'r tîm lle byddwn yn gallu cynnig cymorth a chyngor i chi ar sut y gellir ei dalu, ac unrhyw gymorth y gellir ei gynnig.

Os yw eich incwm wedi gostwng, efallai y bydd gennych hawl i wneud cais am gostyngiadau’r dreth gyngor. Gorau po gyntaf y gwnewch chi hyn po gynharaf y bydd eich cais yn cael ei dalu os byddwch yn gymwys. Gallwch hefyd wirio eich cymhwyster ar gyfer budd-daliadau eraill drwy ymweld â gov.uk/benefits.

Os hoffech gysylltu â ni ynghylch eich treth gyngor, anfonwch e-bost at refeniw@sirddinbych.gov.uk, neu os oes brys, ffoniwch 01824 706000.

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn nifer uchel iawn o alwadau felly byddem yn annog cwsmeriaid i ddefnyddio ein gwefan/ceisiadau ar-lein lle bo modd.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Treth y Cyngor

Fe godir treth cyngor i ran-ariannu’r gwasanaethau a ddarperir gan y cyngor ac mae hefyd yn cyfrannu tuag at ariannu Heddlu Gogledd Cymru.

Ewch yn syth i...

 

Talu treth cyngor Talu ar-lein neu gael gwybod mwy am ffyrdd eraill o dalu, fel debyd uniongyrchol.

 

Band Eiddo Treth y CyngorFfeindiwch beth ydi’r band a’r swm sy’n daladwy ar yr eiddo.

 

Pwy sy’n gyfrifol? Ffeindiwch pwy sy’n atebol am y dreth cyngor.

.

 

Mewngofnodi neu gofrestru eich cyfrif treth y cyngor Mewngofnodwch neu cofrestrwch i weld eich balans cyfrif ar-lein, cofrestru ar gyfer e-Filio, cael e hysbysiadau a mwy.

 

Rhowch wybod i ni o newidWedi symud i mewn neu allan? Newidiadau eraill? Sut i roi gwybod i ni.

 

Problemau talu ac apeliadauOs ydych chi’n cael anhawster mae’n bosib y gallwn helpu.

.

 

Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngorFfeindiwch a oes gennych chi hawl i help i dalu eich treth cyngor yn seiliedig ar eich incwm.

 

Disgownt ac eithriadau Pa eiddo sy’n eithriedig a pha ddisgownt arall sydd ar gael.

 

Esboniad o'ch bil treth y cyngorGwybodaeth am eich bil treth y cyngor.

.

Mwy...

Asiantau Gorfodi (oedd yn cael eu galw’n feilïaid yn flaenorol) Ffurflen incwm a gwariant