Diweddaraf am coronafeirws

Mae Harbwr y Rhyl ar gau nes bydd rhybudd pellach. 

Bydd yr holl gyfleusterau ar gau a'r Harbwr yn cael ei gloi'n ffurfiol. Bydd Pont y Ddraig yn dal i fod yn y safle is heb fynediad i'r harbwr mewnol. Bydd iard gychod Harbwr y Rhyl yn cael ei chloi a'r holl wasanaethau'n cael eu hatal. 

Bydd gan y pontynau mewnol ac allanol fynediad ffob at ddibenion brys yn unig. 

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Harbwr y Rhyl

Hortons Nose Lane
Y Rhyl
LL18 5AX

E-bost: rhyl.harbour@denbighshire.gov.uk  
Ffôn : 01824 708400
Sianel VHF 14 

Ynglŷn â Harbwr y Rhyl

Mae Harbwr y Rhyl ar arfordir Gogledd Cymru wedi'i adnewyddu’n sylweddol sydd wedi gwella’r cyfleusterau sydd ar gael. Adeiladwyd parc cychod newydd yn darparu cyfleusterau storio a pharcio a lansio, ynghyd â llithrfa lansio newydd, pontŵn a wal y cei. Mae’r harbwr yn cynnig amrywiaeth o angorfeydd blaen a chefn a docfeydd pontŵn.

Mae pont feicio / gerdded Pont y Ddraig werth ei gweld. Fe’i hagorwyd ym mis Hydref 2013, mae’r bont yn cau’r bwlch ar Lwybr Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol 5, sydd ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Mae’r llwybr yn darparu mynediad heb draffig at ‘Lwybr Arfordir Cymru’ ynghyd â chyfleusterau newydd yr harbwr. Mae'r bont yn agor i ganiatáu mynediad i gychod i’r harbwr ac ohono, ac yn cael ei gweithredu o swyddfa’r harbwr yn adeilad newydd y cei. Beth am fynd ar eich beic dros y bont newydd i weld yr holl gyfleusterau sydd ar gael, derbyn gwasanaeth ar gyfer eich beic yn y Ganolfan Feicio neu ymlacio yng Nghaffi’r Ganolfan.

Cliciwch ar bennawd i gael gwybod mwy

Parc cychod
Os ydych yn dymuno storio eich cwch ar gyfer y gaeaf neu’n hirach i’w atgyweirio, mae Parc Cychod yr Harbwr yn cynnig gofodau sych i osod a chasglu eich cwch gan ddefnyddio ein Is Lifft Cychod teclyn codi 12 tunnell. Rydym hefyd yn cynnig casglu heb drelar, glanio / diogelu a symud cychod. Gall staff ein parc cychod olchi gyda golchwr â gwasgedd drwy apwyntiad, sy’n costio £5 y metr.
Prisiau
Angorfeydd

Fel dewis amgen yn lle storio cychod efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn angorfeydd. Mae’r angorfeydd yn Harbwr y Rhyl yn hynod boblogaidd ac mae rhestr aros ar hyn o bryd. Os hoffech eich rhoi ar y rhestr aros cysylltwch â ni yn Swyddfa’r Harbwr ar 01824 708 400 a byddwn yn eich ychwanegu at y rhestr. Bydd angen talu ffioedd angorfeydd a thollau harbwr. 

Efallai eich bod yn ymweld ag arnofyn ac yn dymuno defnyddio Harbwr y Rhyl i angori ac aros am ychydig ddyddiau. Tu allan i’r harbwr mae gennym bontŵn gyda phŵer a dŵr ar gyfer llongau hwylio a llongau eraill sy’n ymweld â’r ardal. Galwch ni ar sianel 14 wrth i chi gyrraedd neu cysylltwch â ni ar 07920203851.

Llithrfeydd
Os ydych yn dymuno lansio eich llong eich hun, gall Harbwr y Rhyl gynnig nifer o wasanaethau gan gynnwys hunan-lansio, parcio a lansio a thractor lansio a chasglu. Bydd angen i chi gofrestru gyda ni a bydd angen yswiriant arnoch. Gellir cofrestru 'yn y man a’r lle’ os dewch â’ch manylion gyda chi. Mae’r llithrfa yn 65 metr o hyd, 8.5 metr o led ac ar raddfa o 1 mewn 10.
 


Gweld Harbwr y Rhyl ar fap mwy

Dysgwch am y gwaith adfywio rydym wedi'i wneud yn Harbwr y Rhyl.