Datganiadau cyfrifin

Mae’r datganiad cyfrifin blynyddol yn adrodd ar sefyllfa’r cyngor ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, ac ar drafodion yn ystod y flwyddyn honno.

Gallwch lawrlwytho’r datganiadau cyfrifin diweddaraf isod.

Ar wahân i ddatganiad cyfrifin 2012-13 a 2013-14, mae'r dogfennau hyn ar gael yn Saesneg yn unig.

Cyngor Sir Ddinbych a Cyd-Bwyllgor Bryniua Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Rhybudd o Archwiliad

Archwiliad Cyfrifon 2018/19

RHODDIR RHYBUDD yn ôl Adran 30 ac 31 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a Rheoliadau 21, 22 ac 24 o’r Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014:-

  1. O ddydd Llun 24 Mehefin hyd ddydd Gwener 19 Gorffennaf 2019 yn gynwysedig (ag eithrio dyddiau Sadwrn a Sul) rhwng 10.00 yb a 3.30 yh, gall unrhyw un wneud cais i'r Prif Gyfrifwr (Dirprwy Swyddog Adran 151), yn Swyddfeydd y Cyngor, Rhuthun am gael archwilio a gwneud copiau o gyfrifon yr uchod am y flwyddyn sy’n diweddu 31ain Mawrth 2019 a phob llyfr, gweithredoedd, biliau contractau, talebau a derbynebau perthynol.
  2. Ar ddydd Mawrth 23 Gorffennaf 2019 am 10.00 yb bydd Archwilydd Cyffredinol Cymru neu ei gynrychiolydd o Swyddfa Archwilio Cymru  yn Swyddfeydd y Cyngor yn Rhuthun ar gais unrhyw etholydd llywodraeth leol yn rhanbarth y cyfrifon, i roi cyfle i’r etholydd neu ei gynrychiolydd ddod gerbron yr archwilydd a gwrthwynebu unrhyw rai o’r cyfrifon. Ni ellir gwneud unrhyw wrthwynebiad gan, neu ar ran, unrhyw etholydd os na fydd yr Archwilydd wedi derbyn rhybudd ysgrifenedig ymlaen llaw o’r gwrthwynebiad y bwriedir ei wneud a’r rhesymau am hynny. Pan fydd etholydd yn anfon rhybudd i’r Archwilydd bydd raid iddo hefyd anfon copi o’r rhybudd at y Cyngor Sir i’r cyfeiriad isod.
  3. Yr Archwilydd Cyffredinol Cymru yw Mr Adrian Crompton a’i gyfeiriad yw Swyddfa Archwilio Cymru, Llawr Gwaelod Uned 5325, Parc Busnes Gogledd Cymru, Abergele, Conwy LL22 8LJ.

Rhif ffôn 02920 829350

S Gadd
Prif Gyfrifwr (Dirprwy Swyddog Adran 151)
Cyngor Sir Ddinbych
Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN

Dyddiedig 23 Mai 2019

Hysbysiad o Ardystio Cwblhau’r Archiwiliad

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN bod Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi tystio for yr archwiliad o gyfrifon Cyngor Sir Ddinbych a Chydbwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2019 wedi ei gwblhau yn unol ag Adran 23 o Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (y Ddeddf).

Yn unol ag Adran 29 o’r Ddeddf, ar bob Ddydd Llun i Ddydd Gwener (arwahan i wyliau banc) rhwng yr oriau o 9yb i 4yp, gall etholydd ar gyfer yr ardal, yn dilyn cais i’r Prif Swyddog Ariannol, arolygu a wneud copi o’r Datganiad Cyfrifon yn y cyfeiriad isod, neu ofyn am gopi o’r Datganiad Cyfrifon i gael ei anfon iddynt am gost rhesymol am bob copi.

Steve Gadd
Prif Swyddog Ariannol
Cyngor Sir Ddinbych
Neuadd y SirFfordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN

Dyddiedig 19 Medi 2019

Cydbwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Sefydlodd Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Gydbwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mae angen cyfrifon ar wahân ar gyfer Cydbwyllgorau. Gan mai Sir Ddinbych yw’r cyngor arweiniol mewn perthynas â’r gwasanaeth cyllid a chyfrifeg, cyfrifoldeb Sir Ddinbych yn cwblhau’r datganiadau ariannol.

Yn unol â Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1982 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2005 mae Sir Ddinbych wedi cyhoeddi Ffurflen Flynyddol Cydbwyllgor yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yn dilyn yr archwiliad.